Danas i sutra obuka za suce i tužitelje na Vlašiću

 

Misija OSCE-a u BiH organizirat će dvodnevnu obuku za sudije i tužitelje o primjeni Aarhuske konvencije i integraciji u EU, 2. i 3. oktobra na Vlašiću. Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuska konvencija) predstavlja međunarodni pravni okvir u području zaštite okoliša. BiH je ovu konvenciju ratificirala u septembru 2008. godine. Tokom obuke, sudije i tužitelji iz Bosne i Hercegovine imat će priliku čuti o sudskoj praksi unutar Evropske unije i razmijeniti iskustva o odlučivanju u upravnim sporovima vezanim za pristup informacijama, učešću javnosti i izdavanju okolišnih/ekoloških dozvola. Obuka se organizira uz podršku centara za edukaciju sudija i tužitelja FBiH i RS. Obuku će voditi dr. Ludwig Kramer, jedan od eminentnih evropskih stručnjaka za Aarhusku konvenciju i pravo okoliša EU.