Lokalne vijesti

Asfaltiranje lokalnih puteva na području općine Vitez

Novi radovi na asfaltiranju lokalnih puteva na području općine Vitez teku planiranom dinamikom. Općina Vitez, u skladu sa predviđenim finansijskim iznosima u Budžetu, i dalje realizuje ulaganja u rekonkstrukciju i sanaciju  lokalnih puteva.

Cilj  ovakvih projekata jeste sanacija i asfaltiranje puteva u naseljenim područjima općine Vitez kao pomoć lokalnoj zajednici.
Nakon provedene procedure javne nabavke  izabrana je najpovoljnija ponuda i odabran je izvođač radova  “Adžić –Asfalt” d.o.o. Žepče.
Povoljni vremenski uslovi omogućili su početak procesa asfaltiranja dionica lokalnih puteva (novi radovi II i III) na području općine Vitez, a to su: dionica puta Miškovići- Ivankovići, dio lokalnog puta – odvojak Begovi u Dubravici, dio puta Livančići, asfaltiranje dionice puta u Jardolu, dionica puta u naselju Kamenjače, saniranje lokalnog puta u naselju Gačice, proširenje puta u naselju Kruščica, asfaltiranje puta na dionici groblje-Principova cesta, dionica puta Vjetrenice-Preočica, te asfaltiranje puta kod kuće H. Nazifa u Gačicama.
Sredstva za realizaciju asfaltiranja lokalnih puteva osigurana su iz Budžeta općine Vitez, a izdvojeno je cca. 100.000,00 KM.
(opcinavitez.info)
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend