Lokalne vijesti

U četvrtak 79. sjednica Vlade SBK

Za četvrtak, 15.2.2018. godine, s početkom u 9 sati, sazvana je 79. sjednica Vlade SBK. U nastavku donosimo dnevni red sjednice.

 

D N E V N I R E D
1. Zapisnik sa 78. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatka na plaću – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Mišljenje na Prednacrt Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava s pozicije ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona” – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantonaza 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove i Srednje škola ”Uskoplje”, Gornji Vakuf -Uskoplje – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove i Osnovne škole ”Kiseljak 1”, Bilalovac – Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstavaBudžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu između Ministarstva finansija i Osnovne škole ”Jajce”, Jajce – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za općinu Dobretiće – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu Ugovora o vansudskoj nagodbi sa Advokatskom društvom ”ADIL LOZO”, i dr. – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu po Rješenju Suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantonaza 2017. godinu, za isplatu po Rješenju Suda Bosne i Hercegovine (LALA i LAČO) – Ministarstvo finansija
12. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za isplatu po vansudskoj nagodbi sa ”EL TORO”, d. o. o., Bugojno – Ministarstvo finansija
13. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Zavod za javno zdravstvo Budžeta Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Udrugu penzionera Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, za nabavku zdravstvenih markica – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Crveni križ Srednjobosanskog kantona, za I. i II. kvartal 2018. godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
17. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za Muslimansko dobrotvorno društvo ”Merhamet”, za I. i II. kvartal 2018. godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o instalisanju postrojenja za obradu opasnog medicinskog-infektivnog otpada i utvrđivanje naknade za pružene usluge obrade – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o korištenju postrojenja za obradu opasnog medicinskog-infektivnog otpada
19. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju – Ministarstvo finansija
20. Informacija o održanom sastanku Pregovaračkog tima sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo (I. mjesec akademske 2018/2018) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za Osnovnu školu ”Kiseljak 1”, Bilalovac – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25.Saglasnost o pokretanju postupka za rekonstrukciju stolarije u Osnovnoj školi ”Dubravica’, Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
27. Prijedlog odluke o usvajanju Plana Središnje javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
28.Saglasnost na Plan javnih nabavka za potrebe Civilne zaštite za 2018. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
29.Saglasnost za preuzimanje postupaka javnih nabavka od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ured za javne nabavke
30. Prijedlog odluke o usvajanju Plana nabavke Ureda za javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke za potrebe Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
32. Informacija o prijemu kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
33. Informacija o predmetu ”Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine” – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Izvještajo rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara – Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Zahtjev za davanju saglasnosti za nabavku znački za šapku – Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Zahtjev za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
37.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za pružanje stručne pomoći oko izrade godišnjeg izvještaja Kantonalnog pravobranilaštva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend