Lokalne vijesti

Zakazana 80. sjednica Vlade SBK

80. sjednica Vlade SBK zakazana je za ponedjeljak, 5. 3. 2018. sa početkom u 11:00 sati. U nastavku donosimo pregled Dnevnog reda:

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 79. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaji o radu ministarstava za 2017. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
3. Izvještaji o radu uprava, upravnih organizacija i službi za 2017. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja branioca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f) Kantonalna direkcija za ceste
4. Izvještaji o radu službi i ureda za 2017. godinu:
a) Stručna služba Vlade Kantona
b) Služba za zajedničke poslove
c) Kabinet premijera Kantona
d) Ured za zakonodavstvo
e) Ured za javne nabave
f) Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnosti, ISO standarde
5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja KSB/SBK za period 2016-2020. – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
a). Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja KSB/SBK za period 2018 – 2020. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
6 . Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2017. godinu – direktor Agencije za privatizaciju
7. Prijedlog zakona o inspekcijama u Kantonu Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8. Pravilnik o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite braniteljske populacije- Uprava za branioce
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinanciranje sanacije štete na gospodarskom objektu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
10. Prijedlog odluke o prihvatanju izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2017.godine Kantonalne direkcije za puteve – Kantonalna direkcija za puteve
11. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2017. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele s pozicije “Tekući transferi-Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina” u 2018.godini – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele s pozicije “Transfer- Poticaji privredi” u 2018.godini – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih djelatnika u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport u 2018.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu u 2018.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Vlade Kantona Srednjobosanskog kantona (Izbor sportiste Kantona za 2017.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Vlade Srednjobosanskog kantona za sport (Potpora klubovima za natjecanja) – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za sufinanciranje “XXI. Otvorenog federalnog natjecanja učenika i studenata muzike Travnik-Novi Travnik 2018” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u OŠ “Berta Kučera” Jajce i OŠ “Braća Jezerčić” Jajce- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Jaglinac, za proizvodnju električne energije na području općine Novi Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa sa stavke ”Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko – kalendara i potpora radu ekoloških društava za 2018. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Prijedlog odluke o usvajanju Programa sa stavke ”Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata, za 2018. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2018.godini – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta za 2018. godinu, za sufinansiranje projekta: ”Poticanje obnovljenih izvora energije u Bosni i Hercegovini” – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
28. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za upravljanje poslovima raspodjele sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu “Caritas” Bugojanskog dekanata ( za I. i II. Kvartal) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
31. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist OŠ”Dubravica” Vitez – Ministarstvo finansija
32. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist Ministarstva zdravstva isocijalne politike – Ministarstvo finansija
33. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku namještaja za potrebe Centra inspekcija Travnik – Ministarstvo privrede
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove
35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodatne radove na uspostavi računarske i telekomunikacijske opreme u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
36. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za usluge štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za nastavno osoblje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
38. Saglasnost za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o preraspodjeli srestava
b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava
39. Saglasnost na plan nabavki roba i usluga za 2018. godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstva pravosuđa i uprave
c) Ministarstva gospodarstva
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
g) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog nasljeđa
h) Kabinet premijera Kantona
i) Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine Kantona
j) Stručne službe Vlade Kantona
40. Saglasnost za nabavku auto navigacije i dva fiksna telefona za potrebe Kabineta premijera Kantona – Kabinet premijera Kantona
41. Saglasnost za raspisivanje oglasa za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
42. Saglasnost za pokretanje postupka za adaptaciju Odjela krim policije i kancelarije CIPS-a u PS Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova
43. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Bugojnu (zemljišni-knjižni referent) – Ministastvo pravosuđa i uprave
44 Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
45. Saglasnost na odgovore iz Upitnika Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
46. Izvještaj načelnika općine Kreševo o utrošku dodjeljenih sredstava za sanaciju štete na plastenicima u O.R. “Rasadnik” Kreševo – Katonalna uprava za civilnu zaštitu
47. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu martu 2018. – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljiprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
48. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu martu 2018. – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljiprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Kantonalni arhiv

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend