Lokalne vijesti

VLADA SBK: Za pomoć u radu udrugama branitelja 70.000,00 KM

Na početku 74. sjednice, održane u Travniku, Vlada SBK je usvojila zapisnik s prethodne sjednice i nastavila rad po predloženom dnevnom redu.

 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnim taksama, i uputila u dalju proceduru po skraćenom postupku.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje na federalni Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
Data je i saglasnost na Mišljenje na Nacrt Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije o socijalnom osiguranju.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za nabavku stalnih sredstava – uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.621,83 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za renoviranje mokrih čvorova u zgradi MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 17.748,91 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Vlašić Gradnja“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za finansiranje ugradnje centralnog grijana i rekonstrukcije prostorija Centra inspekcije Kiseljak, procjenjena vrijednost nabavke je 40.000,00 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udrugama branitelja u iznosu od 70.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 12.550,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 8.800,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i groblja, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM.
Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda u postupku javne nabavke: Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Bugojno za potrebe Vlade SBK, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je dala saglasnost za nabavku printera za potrebe Općinskog suda u Jajce, vrijednost nabavke je 492,80 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu „Mačkara-Mračaj“ općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa koncesionara „Glanz Investment“ d.o.o. Sarajevo na privredno društvo „Ludiya“ d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o davanju saglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu „Radovan“ općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa koncesionara „Glanz Investment“ d.o.o. Sarajevo na privredno društvo „Ludiya“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 586.804,09 KM za podršku proizvodnje malina.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za ublažavanje štete.
– Odluka o davanju saglasnosti i izdvajanju novčane pomoći Udruženjima građana, za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka i potoka i za edukaciju omladine na temu zaštite životne sredine na području SBK, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava iz dijela sredstava preostalih nakon provođenja Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.376,09 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede.
– Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava sa stavke D.1.) interventna sredstva iz Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos 35.702,35 KM za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ za 2017. godinu (LOT8 – Sredstva rezerve), odlukom se izdvaja iznos 24.800,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat „Zamjena kotla za grijanje na zgradi HKD Napredak“ općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Bioenergi“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 7.014,15 KM.
– Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat „Izgradnja vodospremnika Šćitovo polje“ općina Fojnica, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Miličević“ d.o.o. Kreševo, sa visinom ponude od 5.987,48 KM.
– Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat – nabavka stolarije u O.Š. „Berta Kućera“ općina Jajce, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Vizija“ d.o.o. Visoko, sa visinom ponude od 7.014,15 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga za banjsko – klimatsko lijećenje branilaca za 2018. godinu, procjenjena vrijednost nabavke je 85.470,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2017. godini, Općoj bolnici Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke peći za grijanje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta – nabavka vodomjera, poklopaca i drugog vodomaterijala za vodovod Kundiće, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 11.712,87 KM, sredstva će se doznačit najpovoljnijem ponuđaču „Ganik Ida“ d.o.o. Vitez.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava s pozicije transfer-poticaji u šumarstvu za državne šume, utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 94.702,73 KM za poticaje pošumljavanja i njegu kultura.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat – odvodnja voda sa terena nogometnog stadiona Vitez, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Adžić Asfalt“ d.o.o. Žepče sa visinom ponude od 5.500,00 KM.
– Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat – odvodnja oborinskih voda Vučji put, MZ Stari grad, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Dobojputevi“ d.o.o. Doboj Jug sa visinom ponude od 5.999,62 KM.
– Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat – izgradnja vodovoda Čabrino brdo, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 7.018,13 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utrošku sredstava za nabavku logopedske opreme u O.Š. „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 6.924,22 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ascom“ d.o.o. Tešanj.
– Odluka o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja u „Trećoj osnovnoj školi“ Oborci, Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.859,36 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Educa“ d.o.o. Mostar.
– Odluka o utrošku sredstava za izmjenu poda u učionici u O.Š. „Vitez“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 2.566,23 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Pam Color“ d.o.o. Vitez.
– Odluka o utrošku sredstava za adaptaciju sabirnog rezervoara Seferi, O.Š. „Karaula“ Karaula, odlukom se izdvaja iznos od 2.696,85 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Vlašić Gradnja“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o utrošku sredstava za izmjenu poda u dvije učionice O.Š. „Hasan Kjafija Pruščak“ Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.541,12 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Pam Color“ d.o.o. Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 15.020,00 KM za provođenje odgovarajučih procedura javnih nabavki za MSŠ „Travnik, SŠ „Busovača“ i OŠ „Kalibunar“.
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organizovanog prijevoza i učenika sa posebnim potrebama, odlukom se izdvaja iznos od 41.906,30 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend