Lokalne vijesti

Vlada KSB donijela odluku o dodjeli tri respiratora bolnicama u Travniku i Novoj Biloj

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada KSB je na danas održanoj 59. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o dopunu Zakona o sudskim pristojbama i uputila u dalju proceduru.

Udruženje invalidnih osoba Općine Travnik, obratilo se Ministarstvu pravosuđa s Inicijativom za dopunu Zakona o sudskim pristojbama u kojoj su naveli zahtjev da se u odredbama o oslobađanju plaćanja sudskih pristojbi doda odredba kojoj bi iste bili oslobođeni civilni invalidi kod kojih je utvrđena invalidnost najmanje 60%.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, tako da se u članku 2. broj: 1046 zamjenjuje brojem 1049, broj 3160 zamjenjuje brojem 3201, a iznos od 862.547,00 KM zamjenjuje iznosom 871.885,00 KM, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu općini Dobretići za četvrti kvartal 2020. godine; odlukom se izdvaja iznos od 37.500,00 KM za razdoblje listopad – prosinac 2020. godine.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu; odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, BH Telekoma-a, u iznosu od 6.000,00 KM, Osnovnoj školi „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik, neplaniranih u Proračunu KSB za 2020.g.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava s pozicije „Poticaji poljoprivredi za 2020. godinu – primarna poljoprivredna proizvodanja – Program za izvršenu proljetnu sjetvu. Za više informacija možete se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 49.100,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete nastale u poljoprivredi.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 357,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač – medvjed sukladno članku 70. Zakona o lovstvu, isplatit će se 192,50 KM na ime Ferid Šečunović, Vrse bb, Gornji Vakuf/Uskoplje i 165,00 KM na ime Salih Polutan, Merdžanići bb, Fojnica.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o raspodjeli respiratora doniranih od Ujedinjenih Arapskih Emirata, za potrebe bolnica kako slijedi: Javnoj ustanovi Bolnica Travnik – 2 respiratora i Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ – 1 respirator.

Dana je i suglasnost školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./2021. godinu, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 23.500,00 KM planiranih u Proračunu KSB za 2020.g., s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ured za javne nabavke Vlade KSB je predložio, a Vlada donijela Odluku o davanju suglasnosti na utvrđenu rang ljestvicu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – usluge održavanja softvera za javne nabavke, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a 15.000,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „GUINEA“ d.o.o. Vitez s ukupnom cijenom s popustom bez PDV-a 15.000,00 KM.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog Ministarstva financija:
– Izvještaji i obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine: revizija „Transfera Zavodu za javno zdravstvo KSB“ i revizija „Transfera za novčanu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji“.
– Izvještaji o praćenju preporuka Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2020. godine: Revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice KSB u Ministarstvu financija, Revizija naknada za opće korisne funkcije šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Revizija izdataka za komunalne usluge koji se evidentiraju kod Službe za zajedničke poslove i Revizija planiranja nabavi stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama u KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Općinski sud u Jajcu obratio se Ministarstvu pravosuđa i uprave sa zahtjevom za nabavku i ugradnju plamenika na lož ulje „Giersch“ s čišćenjem kompletnih kotlova u procijenjenoj vrijednosti od 3.950,00 KM s PDV-om, nakon razmatranja zahtjeva, Vlada KSB je dala suglasnost za nabavku navedenog plamenika.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava Proračuna KSB namijenjenih za sport za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Proračuna KSB za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 40.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport», u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruženja iz oblasti sporta.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada KSB donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za vozila i motocikle izvan jamstvenog roka proizvođača (servisiranje i održavanje), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 488.214,00 KM. Pregovaračkim postupkom s objavom obavijesti ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču “AUTO AKI” d.o.o. Travnik, koji je ponudio ukupnu cijenu s popustom i bez PDV-a u iznosu od 339.584,67 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend