Lokalne vijesti

Vlada KSB: Doneseno više odluka važnih za Vitez

U travniku je održana 64. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Služba za zapošljavanje KSB je predložila, a Vlada dala suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova. Dana je i suglasnost na Program rada Službe za zapošljavanje KSB za 2021. godinu.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je dala suglasnost na mišljenje na Strategiju za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina. Ministarstvo gospodarstva je, u okviru svojih nadležnosti, analiziralo predloženi tekst Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2021. – 2027. godine, te dalo mišljenje da ponuđeni dokument Nacrta Strategije zapošljavanja predstavlja dobru osnovu za bolje uređenje ove oblasti.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu Zavodu za javno zdravstvo KSB. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu, s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ – Zavodu za javno zdravstvo KSB izdvaja se iznos od 50.000,00 KM, na ime zapošljavanje deficitarnog ljekarskog kadra za borbu protiv pandemije COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo KSB.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu JU Domu zdravlja Vitez. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući Transferi drugim razinama vlasti fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona” izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Dom zdravlja Vitez, na ime podrške zbog povećanih materijalnih troškova izazvanih pandemijom COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Dom zdravlja Vitez.
– Odluka o raspodjeli zaštitne opreme donirane od strane Vlade Države Katar, za potrebe zdravstvenih ustanova u skladu s Rasporednim nalogom za domove zdravlja. Odlukom se vrši raspodjela zaštitne opreme maski FFP2, zaštitnih odjela, maske N95, jednokratnih rukavica, zaštitnih naočala, vizira, itd.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za projekt Izgradnja primarnog kanalizacijskog voda u naselju Šantići, Donje Žume, općina Vitez. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, odlukom se izdvajaju sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 8.995,38 KM za projekt: Izgradnja primarnog kanalizacijskog voda u naselju Šantići, Donje Žume, općina Vitez.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: „Regulacija korita rijeke Bistrice u MZ Bistrica“ općina Gornji Vakuf – Uskoplje, izabranom ponuđaču, poduzeću „IG Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje doznačit će se iznos od 40.423,50 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: “ Regulacija korita rijeke Lašve (izgradnja lijevog obalnog zida) nizvodno ispod objekta Binga, općina Travnik“ , izabranom ponuđaču preduzeću „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik doznačit će se iznos od 98.222,06 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti Udruženjima sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čiščenju i uređenju obala i korita rijeka, potoka i jezera na području KSB. Odlukom se daje suglasnost udruženjima sportskih ribolovaca i udruženjima građana za promoviranje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju mrjestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području KSB, kako slijedi:
• UG Klub sportskih ribolovaca Travnik (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve u gradskoj zoni Travnika );
• UG Sportskih ribolovaca Fojnica (Čišćenje i uređenje obala i korita rijeka na području općine Fojnica);
• USR Kreševo (Čišćenje obala i korita rijeka na području općine Kreševo);
• UG Klub sportskih ribolovaca Novi Travnik (Čišćenje obala i korita rijeka Jaglenice i Grlovnice i poribljavanje na području općine Novi Travnik);
• SRD „Vrbas“ Donji Vakuf (Čišćenje obala i korita rijeka, pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, na području na kojem djeluje SRD Donji Vakuf);
• USR Busovača (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira, od starog mosta do tvornice ploča „Medijapan“ Busovača);
• SRD Bugojno (Čišćenje obala i korita rijeka-pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, na području na kojem djeluje SRD Bugojno);
• SRD «VRBAS» Gornji Vakuf/ Uskoplje (Čišćenje obala i korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada G.Vakuf/ Uskoplje);
• USR Vitez (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira nizvodno od revira, na području na kojem djeluje USR Vitez);
• USR Bila (Čišćenje obala i korita rijeke Bile kroz naselja: Mehurić, Zagrađe i Gluha Bukovica);
• SRU „Zlatovčica“ Jajce (Čišćenje korita i obala rijeka: Vrbas, Bile vode, potoka Šedinac, Rika, Lučina i Komotin, te obala Velikog i Malog Plivskog jezera na području općine Jajce);
• USR „Mladica“ Dobretići (Čišćenje i uređenje korita rijeke Ugar, Donji Orašac, općina Dobretići)
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 19.400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2020. godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete nastale u poljoprivredi.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2020. godini. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 70.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2020. godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za izgradnju štalskih objekata.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač sukladno članku 70. Zakona o lovstvu za 2020. godinu. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Dominko Gavrić, Kovačići bb, općina Novi Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Proračuna KSB za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih kulture i sporta, na poziciju Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za pomoć vjerskim zajednicama, te isplatiti kako slijedi: Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“-Travnik iznos 15.000,00 KM (financijska pomoć za proširenje školske kuhinje i Islamska zajednica u BiH, „Muftijstvo Travničko“, Travnik iznos od 15.000,00 KM (podrška za projekt proširenja restorana školske kuhinje).

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženjima branitelja u iznosu 52.000,00 KM, planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu.
– Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje djece poginulih branitelja. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva, planirana u Proračuna KSB za 2020.g., u iznosu od 300.000,00 KM, s pozicije “Transfer za zapošljavanje branitelja. Sredstava iz ove Odluke uplatiti će se Službi za zapošljavanje KSB, u svrhu zapošljavanja djece poginulih branitelja.
– Odluka o izdvajanju sredstava za dogradnju računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.850,00 KM, s PDV-om, za nabavku dogradnje računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se dobavljaču dogradnje računarskog programa “IN 2“ d.o.o Sarajevo, nakon što isti dostavi račun za predmetnu dogradnju računarskog programa.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je usvojila Izvješće o obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine. Obavljene su Revizije Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama i subvencija javnim poduzećima iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i Revizija Tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima (utopljavanje, vodovod i kanalizaciju iz Fonda za zaštitu okoliša).

Primljena je k znanju i Informacija o aktu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, vezano za postupanje proračunskih korisnika o poduzetim aktivnostima na realizaciji danih preporuka.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2019./2020.god. planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, koja se nalaze na poziciji “Transfer za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata” u iznosu od 418.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke, za akademsku godinu 2019./2020. godinu, doznačit će se na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke – financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata. Sredstva su potrebna za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sustava, stvaranja e-škola –u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sustava, stvaranja e-škola kako slijedi: Sveučilište u Mostaru – Centar za informacijske tehnologije“ iznos od 50.000,00 KM i Univerzitet u Sarajevu – univerzitetski tele-informatički centar UTIC iznos od 50.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke- financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se za subvencioniranje smještaja studenata s područja KSB koji se nalaze u studentskim domovima u Sarajevu kako slijedi: „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ iznos od 20.000,00 KM i „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ iznos od 15.000,00 KM.
Dana je i suglasnost na potpisivanje Ugovora sa studentskim centrima o subvenciji usluga smještaja ishrane studenata za akademsku 2020./ 2021. godina, za studentske centre: Studentski centar Sarajevo, Studentski centar Tuzla, Studentski centar Zenica, Studentski centar Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Studentski centar Sveučilišta Mostar, a na prijedlog istog Ministarstva.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend