Vijesti iz BiH

Vlada FBiH odabrala dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva (VIDEO)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila informaciju ad hoc tima za pregovore s proizvođačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima o provedenim pregovorima.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Vlada je danas zadužila da, bez odlaganja, zaključi ugovore za nabavku cjepiva s “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka. Ukupna količina cjepiva koja se nabavljaju ugovorima je 350.000.

Ovim ugovorima će biti definirano da ponuđač garantira dobro izvršenje posla, kao i da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 cjepiva. Bit će definiran i rok isporuke prvog kontigenta i da će se plaćanje biti izvršeno tek nakon što Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odobri upotrebu cjepiva.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da odmah pokrene aktivnosti za preraspodjelu sredstva planiranih u Proračunu Federacije BiH za 2021. godinu za nabavku cjepiva na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Premijer Federacije BiH je ovlašten da potpiše pismo namjere za nabavku cjepiva za “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka.

Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužen je da premijeru FBiH danas dostavi tekst pisma namjere.

USVOJENE NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG
STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA


Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.3.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva je naređeno uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12.3.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Ovaj stožer je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policije.

Sukladno zaključku od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Inače, u informaciji je navedeno da na razini FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 151 slučaj na 100.000 stanovnika, a najveća je u Sarajevskom (474,2), Hercegovačko-neretvanskom (176,06) i Bosansko-podrinjskom (130,2).

Do 8.3.2021. godine je Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljeno 2.819 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend