Lokalne vijesti

Vitez: U tijeku upis za Studij kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru – Centru u Vitezu (dislocirana nastava) u akademskoj 2016./2017. godini  upisuje:

– 20 studenta u I. godinu preddiplomskog studija prava (I. ciklus);

–   5 studenata stranih državljana.

– 20 studenta u I. godinu diplomskog studija prava (II. ciklus);

–   5 studenata stranih državljana.

 

Po prvi put na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru – Centru u Vitezu izvodi se novi sveučilišni preddiplomski studij Kriminalistika  i sigurnosni menadžment, u trajanju od 3 godine, za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta.

 

Upisuje se 30 studenta i 5 studenata stranih državljana.

U Centru Pravnog fakulteta u Vitezu studij se ustrojava i izvodi kao izvanredni studij.

 

PRIJAVE ZA UPIS predaju se  do 28. rujna 2016. godine gospodinu Predragu Križanoviću, Porezna ispostava Vitez, Fra Grge Martića bb, 72 250 Vitez.

Uz prijavu pristupnici predaju i sljedeće dokumente:

  1. obrazac za prijavu koji možete dobiti u studentskoj referadi u Vitezu
  2. izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list) (original ili ovjerenu kopiju)
  3. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original)
  4. svjedodžbe I., II., III., i IV. razreda srednje škole (original)
  5. potvrdu o prebivalištu ili boravištu
  6. kopiju osobne iskaznice
  7. uvjerenje o državljanstvu (nije potrebno za BIH državljane)

Visina školarine u Centru u Vitezu  za preddiplomski i integrirani pravni studij iznosi 600,00 KM po semestru.Obnova upisa  u Centru u Vitezu iznosi 500,00 KM po semestru.

Visina školarine za preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru – Centar u Vitezu iznosi 750,00 KM po semestru.

Upis će se obaviti u rujanskom roku, a točan datum upisa bit će naknadno objavljen.

 

Više detalja potražite: www.pf.sve-mo.ba

KONTAKT OSOBA U VITEZU                    KONTAKT TELEFON U MOSTARU

Predrag Križanović                                       tel.  00387-36/337 – 154

tel.  061/ 154 -276

T A J N I Š T V O

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend