Lokalne vijesti

VITEZ: Iznesite svoj stav o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ,,Kremenik”

Na osnovu člana 24. Statuta općine Vitez (,,Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08), Općinsko vijeće na svojoj 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 28. 12.2017. godine donijelo je ZAKLUČAK o provođenju javne rasprave o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ,,Kremenik”.

 

O Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ,,Kremenik” vodit će se javna rasprava do 17.1.2018. godine.
Pozivaju se svi zainteresirani da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt odluke Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez.
Tekst Nacrta zainteresovanim će biti dostupan na web stranici općine Vitez – www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen i putem sredstava informisanja.

 

U nastavku donosimo sadržaj

N A C R T A  O D L U K E O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE «KREMENIK»

 

 

 • OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom utvrđuje se naziv nadležnog organa i pravne osobe zadužene za provedbu odluke o zaštiti izvorišta, točan naziv i lokaciju izvorišta, topografske karte i kopije katastarskih planova odgovarajuće razmjere sa ucrtanim granicama zaštitnih zona, detaljan opis granica zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Kremenik (u daljem tekstu: izvorište), sanitarne i druge uslove provođenja ljudskih aktivnosti u pojedinim zonama zaštite uz detaljan opis mjera zaštite, zabrana ili ograničenja, odredbe o vršenju nadzora nad provođenjem režima zaštite i zaštitnih mjera, odredbe o monitoringu kvaliteta i kvantiteta vode na izvorištu, izvore i način financiranja za provođenje zaštitnih mjera, rokove za primjenu pojedinih mjera, kaznene odredbe i druga pitanja za provođenje sanitarne zaštite izvorišta.

 

Članak 2.

 

Izvorište se nalazi na području općine Vitez.

 

Članak 3.

 

Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrđeni sukladno sa lokalnim uvjetima, na temelju provedenih istražnih radova, analiza i stručnog projekta.

 

Članak 4.

 

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zaštite voda izvorišta od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

 

Članak 5.

 

Urbanizacija i građevni radovi, komunalne aktivnosti, industriske aktivnosti, transport i promet, stočarstvo, poljoprivreda i šumarstvo, turizam i rekreacija mogu se vršiti samo na način i u mjeri koji su utvrđeni ovom odlukom.

 

Gospodarska društva, kantonalni i općinski organi uprave, druge pravne osobe i građani dužni su pridržavati se odredbi ove odluke i primjenjivati propisane mjere zaštite.

 

 • ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNE MJERE

 

Članak 6.

 

Sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javnu vodoopskrbu stanovništva («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 88/12), izvorište «KREMENIK», predstavlja izvorište podzemnih voda u kraškim akviferima.

 

Za izvorište iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se četiri zone sanitarne zaštite, i to :

 

 1. I zaštitna zona – zona sa najstrožim zabranama i ograničenjima;

 

 1. II zaštitna zona – zona sa strogim zabranama i ograničenjima;

 

 1. III zaštitna zona – zona sa umjerenim zabranama i ograničenjima;

 

 1. IV zaštitna zona – zona sa preventivnim zabranama i ograničenjima.

 

 

 1. I ZAŠTITNA ZONA – ZONA NAJSTROŽIJEG REŽIMA ZAŠTITE

 

Članak 7.

 

Područje I zaštitne zone izvorišta obuhvata ograđen prostor u blizini vodozahvatnog objekta u izvorištu “Kremenik”, čime se objekti štiti od slučajnog ili namjernog zagađenja ili oštećenja. U tom smislu, granica I zaštitne zone proteže se od mjesta prelaska potoka Kremenik ispod puta Kaonik – Travnik, pored južne strane puta u dužini 290 metara u pravcu Viteza, nakon čega granica vodi ka potoku Kremenik u dužini od 220 metara, prolazeći sa istočne strane pored bunara VB- 2 na udaljenosti 60 metara, nakon čega prelazi na desnu obalu potoka Kremenik, gdje se nakon 75 metara lomi u pravcu sjeverozapada i vodi u dužini od 220 metara približno paralelno sa potokom Kremenik, nakon čega u dužini od 155 metara granica vodi u pravcu sjevera završavajući na mjestu prelaska potoka Kremenik ispod puta Kaonik – Travnik.

 

 

 

Površina I zaštitne zone izvorišta Kremenik iznosi P = 5,5 ha. Obim ove površine je O = 960 m.

 

Članak 8.

 

Općina Travnik će u skladu sa važećim propisima o eksproprijaciji regulirati pitanje imovinsko – pravnih odnosa sa eventualnim vlasnicima zemljišta na području I zaštitne zone.

 

Članak 9.

 

Na području I zaštitne zone nalaze se kaptažni objekt, klorna stanica i trafo stanica.

 

 

Pored objekata iz prethodnog stavka ovog članka, na području I zaštitne zone mogu se, uz primjenu propisanih mjera zaštite, graditi ili nalaziti i drugi vodoprivredni objekti, kao što su vodozahvatni objekti, rezervoari, administrativni objekti, prilazni i unutarnji putovi i drugi objekti koji su neophodni za rad sistema za vodoopskrbu.

 

Članak 10.

 

Vodoprivredni i drugi objekti iz članka 9. ove odluke i njima pripadajuća oprema u vlasništvu su JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez koje gazduje sistemom vodoopskrbe.

 

JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez je nadležno za sprovođenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom odlukom na području I zaštitne zone.

 

Članak 11.

 

Područje I zaštitne zone iz članka 9. ove odluke mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom minimalne visine od 2 m, kao i drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

 

Ograda iz stava 1. ovog članka mora biti izvedena na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na područje I zaštitne zone.

 

Članak 12.

 

Potrebno je na odgovarajući način obilježiti I zaštitnu zonu, što naročito uključuje naziv izvorišta i zaštitne zone, naziv nadležnog organa, broj dežurnog telefona za hitne slučajeve i upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa.

 

Članak 13.

 

Pristup na područje I zaštitne zone dozvoljen je samo ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez koji stalno ili povremeno rade na objektima unutar ove zone i nadležnim inspekcijskim organima u tijeku vršenja redovitih ili izvanrednih kontrola ove zone, kao i drugim osobama uz posebno odobrenje i evidenciju JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez što se precizira općim aktom o održavanju i korištenju vodnih objekata iz članka 20. stavak 4. Zakona o vodama.

 

Sve osobe iz stavka 1. ovog članka moraju posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla pristupiti prostoru I zaštitne zone.

 

Članak 14.

 

Osobe  koje stalno ili povremeno rade na objektima unutar I zaštitne zone moraju biti podvrgnuta periodičnim liječničkim pregledima, shodno odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.

 

Članak 15.

 

Na području I zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u izravnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem vodozahvatnog objekta. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvatnog objekta ne smiju štetno djelovati na izvorište.

 

Izuzetno od odredaba stavka 1. ovog članka JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez dužno je da zemljište u I zaštitnoj zoni zasije travom i rastinjem plitkog i vezanog korjenja, pri čemu je najstrožije zabranjena upotreba prirodnog ili vještačkog đubriva, kemijskih sredstava za zaštitu bilja, kao i drugih agrotehničkih sredstava.

 

Izuzetno od odredaba stavka 1. ovog članka, dozvoljeno je provođenje instalacija u funkciji za normalnog rada objekata za vodoopskrbu i drugih instalacija koje omogućuju normalno funkcioniranje objekata vodozahvatnog područja, u kom slučaju je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjima potrebno osigurati da te instalacije ne mogu izravno ugroziti izvorište.

 

 1. II ZAŠTITNA ZONA – ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE

 

Članak 16.

 

Sukladno  sa člankom 7. stav (6) Pravilnika granica II zaštitne zone izvorišta vode u kraškim akviferima omeđuje teren od vanjske granice I zaštitne zone do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 1 dan tečenja do vodozahvata. U izuzetnim slučajevima, II zaštitna zona može se ustanoviti i za one dijelove sliva

 

 

 

koji se nalaze izvan granice od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 1 dan tečenja do vodozahvata, u kojima je prividna brzina tečenja podzemne vode veća od 2,5 km/dan u uvjetima velikih voda. Na temelju navedenog, granica II zaštitne zone ima krajnju točku vanjske konture udaljenu oko 550 metara od vodozahvatnog objekta.

 

Područje II zaštitne zone obuhvata dio prostora hidrogeološkog sliva izvorišta Kremenik koji je određen kružnom granicom povučenom približno na udaljenosti 550 metar od vodozahvatnog objekta. Granica II zaštitne zone proteže se istočnom granicom I zaštitne zone, zatim prelazi preko puta Kaonik – Travnik, vodi do najzapadnije tačke K.Č. 1769 K.O. Vitez, odakle vodi do propusta Preoškog potoka na staroj željezničkoj pruzi, zatim vodi starom željezničkom prugom u dužini 70 metara prema Travniku, putem prema Paljikama u dužini 200 metara, sjevernom granicom parcela K.Č. 1919, 1920, 1921 i 1925 K.O. Bukve do puta za Paljike, odakle vodi izravno do tromeđe parcela K.Č. 1936, 1937 i 1974 K.O. Bukve, a zatim do tromeđe parcela K.Č. 1979, 1980 i 1981 K.O. Bukve, zatim preko parcela K.Č. 1719 i 1713 K.O. Vitez do raskršća na starom putu za Vitez kod parcele K.Č. 1713 K.O. Vitez, zatim putem prema Vitezu u dužini 310 metara gdje prelazi na desnu obalu Lašve, dalje putem prema Vitezu u dužini 1.150 metara, zatim preko parcele K.Č. 2150 K.O. Vitez do rijeke Lašve gdje prelazi na lijevu obalu rijeke, a zatim preko parcela K.Č. 2131 i 1719 K.O. Vitez do istočne granice I zaštitne zone.

 

Druga zaštitna zona izvorišta Kremenik predstavlja zonu strogog režima zaštite podzemnih voda. Površina II zaštitne zone izvorišta Kremenik iznosi oko 50,1 ha, dok je obim ovog područja 2,9 km.

 

Grafički prikaz II zaštitne zone dat je u Prilogu 5: I i II zaštitna zona na izvorištu  Kremenik, Općina Vitez MJ: 1:2.500.

 

Članak 17.

 

Na području II zaštitne zone primjenjuju se stroge zaštitne mjere, koje imaju za cilj zaštitu izvorišta od štetnih utjecaja koji mogu imati negativne posljedice po izvorište Kremenik, s tim što se dopuštaju slijedeće aktivnosti, uz sprovođenje standardnih mjera zaštite:

 • deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu;

 

 • poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida;

 

 • prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;

 

 • kontrolirana sječa i krčenje šume;

 

 • turističke aktivnosti (splavarenje, rafting,…)

 

 • rekreacioni i sportski ribolov.

 

Standardne mjere zaštite prvenstveno obuhvataju obavezu zagađivača da prikupi sve svoje otpadne vode vodonepropusnim kanalizacionim sistemom i da tako prikupljene vode pročišćava minimalno sekundarnim tretmanom pročišćavanja.

 

Osim navedenih, na području II zaštitne zone dopuštene su i sljedeće aktivnosti, ali uz uvjet standardnih plus dodatnih mjera zaštite:

 

 • održavanje postojećih građevnih objekata bez promjena namjene;

 

 • izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela,. );

 

 • stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava;

 

 • izgradnja i rad sportsko- rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;

 

 • kampovanje ili drugi vid organiziranog okupljanja ljudi u prirodi;

 

 • izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;

 

 • izgradnja i rad igrališta za golf;

 

 • izgradnja i rad skijališta.

 

U najvećem broju slučajeva dodatne mjere zaštite će uključiti izgradnju adekvatnog kanalizacionog sistema sa postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda koje su specifične za predmetnog zagađivača, kako bi se spriječilo izravno otjecanje ili infiltracija otpadnih voda u podzemlje.

 

Članak 18.

 

Sukladno popisu aktivnosti i nivoom ograničenja njihove primjene po pojedinim zaštitnim zonama datim u Privitku 1. Pravilnika o zaštitnim zonama, na području II zaštitne zone izvorišta Kremenik zabranjeno je izvođenje radova, izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti koje mogu zagaditi vode izvorišta, a naročito su zabranjene slijedeće aktivnosti:

 

 1. URBANIZACIJA I GRAĐEVNI RADOVI

 

 • Izgradnja novih urbanih naselja
 • Proširenje postojećih urbanih naselja

 

 • Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame)
 • Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti kojeizazivaju i/ili pospješuju eroziju tla

 

 • Iskopi u vodonosnom sloju

 

 • Vađenje materijala iz vodotoka

 

 • Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala

 

 • Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodoopskrbe, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva

 

 • Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvorištu

 

 • Transformatorske stanice Manevarski i vojni poligoni

 

 • Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih grobalja

 

 

 1. KOMUNALNE AKTIVNOSTI
 • Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda

 

 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda

 

 • Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevnog, komunalnog i drugog   otpada Izgradnja i rad sanitarnih deponija
 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda
 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada

 

 

 

 1. INDUSTRIJSKE AKTIVNOSTI

 

 • Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine
 • Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine
 • Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni plin
 • Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari
 • Pogoni metalne industrije
 • Rafinerije
 • Pogoni kemijske industrije
 • Pogoni gumarske industrije
 • Pogoni industrije papira i celuloze
 • Pogoni kožarske industrije
 • Pogoni prehrambene industrije
 • Gasne elektrane
 • Termo elektrane
 • Nuklearne elektrane
 • Skladištenje industrijskih sirovina i kemikalija opasnih za vodu
 • Skladištenje i deponovanje radio-aktivnih tvari i otpad
 • Skladištenje i deponovanje šljake i pepela
 • Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu
 • Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sustava
 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda
 • Ispuštanje ili akumuliranje nepročišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda

 

 1. TRANSPORT I SAOBRAĆAJ

 

 • Izgradnja autocesta i cesta rezerviranih za motorni saobraćaj

 

 • Izgradnja depoa za teška vozila

 

 • Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala

 

 • Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala

 

 • Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju

 

 • Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode

 

 • Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija

 

 • Nadzemni ili podzemni spremnici

 

 • Pretakališta

 

 • Benzinske stanice uz prometnice

 

 • Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstva

 

 

 1. STOČARSTVO, POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVA

 

 • Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja

 

 • Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva

 

 • Intenzivna ispaša stoke

 

 • Napajanje stoke iz površinskih vodotoka Skladištenje đubriva i pesticida

 

 • Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida

 

 • Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava

 

 • NekontroliRana sječa i krčenje šume

 

 1. TURIZAM I REKREACIJA

 

 • Korištenje plovnih sredstava sa motorima sa unutarnjim sagorijevanjem

 

 1. III ZAŠTITNA ZONA – ZONA UMJERENOG REŽIMA ZAŠTITE

 

Članak 19.

 

Sukladno članku 7. stavak (8) Pravilnika, područje III zaštitne zone omeđuje teren od vanjske granice II zaštitne zone izvorišta vode u kraškim akviferima do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 10 dana tečenja do vodozahvata.

 

U izuzetnim slučajevima, III zaštitna zona može se ustanoviti i za one dijelove sliva, koji se nalaze izvan granice od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 10 dana tečenja do vodozahvata, u kojima prividna brzina tečenja podzemne vode iznosi od 1,0 do 2,5 km/dan u uslovima velikih voda. Na temelju navedenog, granica III zaštitne zone ima krajnju tačku vanjske konture udaljenu oko 5.500 metara od vodozahvatnog objekta.

 

Treća zaštitna zona se nastavlja na II zaštitnu zonu na triginometru T 462 odakle ide na sjever preko izohipsi na kotama 534, 500, 450, 500, 600, 700 i 750 do triginometra T 797 Stužerak, pa nastavlja na sjeverozapad preko kota 750, 700, 650 i 600 sve do triginometra T 591 Gradina. Od njega granica skreće na zapad preko kota 550 i 600 do triginometra T 623 Površ gdje skreče na sjeverozapad preko kote 650 do triginometra T 676 Radina glavica. Zatim se granica III zaštitne zone povija na jugozapad preko kota 650, 600, 550, i 500, pa skreće na jugoistok preko triginometra T 485 Glavice i dalje preko kota 450 i 500 do triginometra T 523 Grbavica brdo i dalje preko kota 500 i 450 do spoja sa granicom II zaštitne zone.

 

Treća zaštitna zona izvorišta Kremenik predstavlja zonu umjerenog režima zaštite podzemnih voda. Ukupna površina III zaštitne zone iznosi oko 9,57 km2.

 

Grafički prikaz III zaštitne zone dat je u Privitku 6.: III zaštitna zona na izvorištu Kremenik, Općina Vitez MJ: 1:25.000, a karakteristične točke sa koordinatama kojima je ista definirana su prikazane u Tabeli A.

Tabela A – Karakteristične točke III zaštitne zone

Oznaka Tačke Koordinata X Koordinata Y Nadmorska Visina
III.1 6.482.557.77 4.892.209,29 T462 Kremenik
III.2 6.482.753,82 4.893.425,07 534
III.3 6.482.795,89 4.893.683,89 500
III.4 6.482.945,12 4.893.825,93 450
III.5 6.482.964,96 4.894.340,29 500
III.6 6.482.968,93 4.894.418,08 600
III.7 6.482.980,04 4.894.506,18 700
III.8 6.483.011,79 4.894.633,98 750
III.9 6.483.086,80 4.894.897,98 T797 Stužerak
III.10 6.483.066,56 4.895.110,23 750
III.11 6.483.021,32 4.895.252,31 700
III.12 6.482.974,48 4.895.351,53 650
III.13 6.482.879,23 4.895.516,63 600
III.14 6.482.369,65 4.895.943,67 T591 Gradina
III.15 6.481.821,16 4.895.911,92 550
III.16 6.481.684,64 4.895.892,07 600
III.17 6.481.270,30 4.895.827,78 T623 Površ
III.18 6.480.377,33 4.896.636,61 650
III.19 6.480.179,34 4.896.746,24 T676 Radina glavica
III.20 6.480.031,25 4.896.650,11 650
III.21 6.479.877,27 4.896.415,95 600
III.22 6.479.698,67 4.896.012,72 550
III.23 6.479.469,28 4.895.561,08 500
III.24 6.479.720,10 4.895.057,84 T485 Glavice
III.25 6.480.205,88 4.893.857,69 450
III.26 6.481.479,85 4.892.909,95 500
III.27 6.481.574,31 4.892.806,76 T485 Grbavica brdo
III.28 6.481.667,97 4.892.703,57 500
III.29 6.482.250,69 4.892.056,77 450

 

 

Članak 20.

 

Na području III zaštitne zone primjenjuju se umjerene zaštitne mjere, koje imaju za cilj zaštitu izvorišta od štetnih utjecaja koji mogu imati negativne posljedice po izvorište Goleš, s tim što se dopuštaju slijedeće aktivnosti, uz sprovođenje standardnih mjera zaštite:

 

 • Održavanje postojećih građevnih objekata bez promjene namjene
 • Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu

 

 • Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida

 

 • Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agroteh. sredstava Kontrolirana sječa i krčenje šume

 

 • Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting, …)

 

 • Rekreacioni i sportski ribolov

 

Osim navedenih, na području III zaštitne zone dopuštene su i sljedeće aktivnosti, ali uz uvjet standardnih plus dodatnih mjera zaštite:

 

 • Izgradnja novih urbanih naselja
 • Proširenje postojećih urbanih naselja
 • Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sustava za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame)
 • Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti kojeizazivaju i/ili pospješuju eroziju tla
 • Vađenje materijala iz vodotoka
 • Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugrozitikvalitet vode na izvorištu
 • Transformatorske stanice
 • Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih grobalja
 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda
 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda
 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada
 • Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine
 • Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine
 • Pogoni metalne industrije

 

 • Pogoni gumarske industrije
 • Pogoni industrije papira i celuloze
 • Pogoni kožarske industrije
 • Pogoni prehrambene industrije
 • Gasne elektrane
 • Termo elektrane
 • Skladištenje i deponovanje šljake i pepela
 • Izgradnja i rad industrijskih kanalizacijskih sustava
 • Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda
 • Izgradnja autocesta i cesta rezerviranih za motorni saobraćaj
 • Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela, … )
 • Izgradnja i rad autobusnih kolodvora i terminala
 • Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala
 • Cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija
 • Benzinske stanice uz prometnice
 • Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstva
 • Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja
 • Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava
 • Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva
 • Intenzivna ispaša stoke
 • Napajanje stoke iz površinskih vodotoka
 • Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjskolječilišnih objekata
 • Kampovanje ili drugi vid organiziranog okupljanja ljudi u prirodi
 • Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena
 • Izgradnja i rad igrališta za golf
 • Izgradnja i rad skijališta
 • Korištenje plovnih sredstava sa motorima sa unutarnjim sagorijevanjem

 

Članak 21.

 

Sukladno sa popisom aktivnosti i razinom ograničenja njihove primjene po pojedinim zaštitnim zonama datim u Privitku 1. Pravilnika o zaštitnim zonama, na području III zaštitne zone izvorišta Kremenik zabranjeno je izvođenje radova,

 

 

izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti koje mogu zagaditi vode izvorišta, a naročito su zabranjene slijedeće aktivnosti:

 

 1. URBANIZACIJA I GRAĐEVNI RADOVI
 • Iskopi u vodonosnom sloju
 • Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala
 • Minerski i drugi građevni radovi koji nisu u funkciji vodoopskrbe, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva
 • Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvorištu

 

 • Manevarski i vojni poligoni

 

 1. KOMUNALNE AKTIVNOSTI

 

 • Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda
 • Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevnog, komunalnog i drugog otpada
 • Izgradnja i rad sanitarnih deponija

 

 

 1. INDUSTRIJSKE AKTIVNOSTI

 

 • Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni plin
 • Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari
 • Rafinerije
 • Pogoni prehrambene industrije
 • Nuklearne elektrane
 • Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu
 • Skladištenje i deponovanje radio- aktivnih tvari i otpada
 • Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu
 • Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda

 

 1. TRANSPORT I SAOBRAĆAJ

 

 • Izgradnja depoa za teška vozila
 • Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju
 • Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode Nadzemni ili podzemni spremnici
 • Pretakališta

 

 

 1. STOČARSTVO, POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVA

 

 • Skladištenje đubriva i pesticida
 • Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida
 • Navodnjavanje pročišćenim otpadnih vodama
 • Nekontrolirana sječa i krčenje šume

 

 

 1. IV ZAŠTITNA ZONA – ZONA PREVENTIVNOG REŽIMA ZAŠTITE

 

Članak 22.

 

Sukladno članku 7. stavka (10) Pravilnika granica IV zaštitne zone izvorišta vode u kraškim akviferima ovog člana omeđuje teren od vanjske granice III zaštitne zone do hidrogeološke granice sliva izvorišta.

 

Obzirom da se III zaštitna zona izvorišta Kremenik skoro poklapa sa hidrogeološkom granicom sliva izvorišta to IV zaštitna zona nije ni određivana, a umjerene mjere sanitarne zaštite definirane za III zaštitnu zonu izvorišta kremenik su na strani sigurnosti u odnosu na preventivne mjere sanitarne zaštite koje bi se definirale za IV zaštitnu zonu izvorišta Kremenik, koje u ovom slučaju i nema jer pada u drugi sliv.

 

III   IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

 

Članak 23.

Sredstva potrebna za financiranje provođenja ove odluke se osiguravaju i planiraju proračunom općine Vitez.

 

 IV     NAZIV ORGANA I PRAVNIH OSOBA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU ODLUKE

 

Članak 24.

 

Organi nadležni za provedbu ove odluke su općinski organi nadležni za vode općine Vitez, a JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez nadležan za vodoopskrbu za područje općine Vitez je dužno osigurati pretpostavke za provođenje aktivnosti navedenih u ovoj odluci.


 

 • NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 Članak 25.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna vrši upravni nadzor nad provedbom ove odluke.

 

 

Članak 26.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove odluke odnosno nad provedbom režima i mjera zaštite propisanih ovom odlukom vrše organi kantonalne inspekcije, i to :

 

 1. sanitarna inspekcija, sukladno nadležnostima definiranim sanitarnim propisima;
 2. vodoprivredna inspekcija, sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o vodama;
 3. komunalna inspekcija, sukladno nadležnostima definiranim propisima o komunalnim djelatnostima;
 4. građevinska inspekcija, sukladno nadležnostima definiranim propisima o prostornom uređenju;
 5. poljoprivredna inspekcija, sukladno nadležnostima definiranim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu;
 6. šumarska inspekcija, sukladno nadležnostima definiranim Zakonom o šumama FBiH.

 

VI KAZNENE ODREDBE

 

Članak 27.

 

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba :

 

 1. ako vrši izvođenje radova, izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim mjerama propisanim u čl. 15. 18. i 22. ove odluke;
 2. ako ne postupi sukladno čl. 11. 12. i 14. ove odluke;

 

 1. ako ne izvrši ili neblagovremeno izvrši radnje iz čl. 31. i 32. ove odluke.

 

Za prekršaj iz stavka (1) ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kazna u iznosu od 100 do 1.000 KM.

 

Članak 28.

 

Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kazniće se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako vrši izvođenje radova, izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim mjerama propisanim u čl. 18. i 22. ove odluke;

 

 1. ako ne izvrši ili neblagovremeno vrši radnje iz članka 20. ove odluke.

 

VII PRELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  29.

 

Sastavni dio ove odluke je grafički privitak na kome su prikazane granice zona sanitarne zaštite izvorišta.

 

Članak 30.

 

Na području I, II, III i IV zaštitne zone izvršit će se uređenje prostora i provođenje zaštitnih mjera u skladu sa ovom odlukom i projektom zaštite u roku od godinu dana od dana njenog donošenja.

JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez je dužno izvršiti radnje iz čl. 11. i 12. ove odluke u roku od 90 dana od dana njenog donošenja.

 

Kanalizacioni sistem iz članka 20. ove odluke moraju se izvesti u roku od tri godine od dana njenog donošenja.

 

Članak 31.

 

 

Donositelji planskih dokumenata (planovi upravljanja vodama, planovi iz oblasti šumarstva i sl.) dužni su iste uskladiti sa odredbama ove odluke, odnosno pristupiti izradi istih u skladu sa ovom odlukom u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

 

Članak 32.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Vitez.

 

(PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA, Hidajet Sivro)

 

 

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend