Lokalne vijesti

VITEZ: Aktivnosti općinskog načelnika u 2015. godini

Na 32. sjednici Općinskog vijeća Vitez, uz ostalo je usvojeno i Izvješće o radu općinskog načelnika u 2015. godini. Informaciju u cijelosti prenosimo u nastavku.

U razdoblju 1.1.2015. – 31.12.2015. godine, načelnik općine Vitez je obavljao poslove iz svoje nadležnosti sukladno Zakonskim propisima koji definiraju oblast lokalne samouprave.
Također, usvojeni Program rada na 21. sjednici Općinskoga vijeća je bio orjentir u realizaciji programiranih obveza, sa naznakom da su životne potrebe, razne situacije te opravdane ili neopravdane ideje građana određivale kurs djelovanja i implementacije Programa rada.

IZVJEŠĆE PO PROGRAMU RADA NAČELNIKA ZA 2015. GODINU I DRUGIM AKTIVNOSTIMA

1. POLITIKA KVALITETA RADA TIJELA UPRAVE- OPĆINA KAO SERVIS GRAĐANIMA I KREATOR DOBROG POSLOVNOG AMBIJENTA
Neophodno je napomenuti da je zakonska regulativa (a nekada i tromost i nekoordinacija službi i drugih institucija) u mnogim situacijama usporavala djelovanje na terenu, naročito kod implementacije kapitalnih projekata.
Posebnu pažnju zavređuje analiza koordinacije i suradnje, te njihovog djelovanja javnih poduzeća i ustanova kojima je osnivač OV. U odnosu na prošli izvještajni period suradnja između osnivača i javnih poduzeća i ustanova podignuta je na veću razinu iako na tom planu svi skupa moramo još više raditi jer je još dosta otvorenih pitanja i problema prisutno na terenu. Realnost je da se javna poduzeća i ustanove nalaze u nezavidnom položaju. Međutim, obavljanje poslova iz nadležnosti sukladno zakonskim procedurama mora biti neupitno.

1.1.GLAVNA OBILJEŽJA U 2015. GODINI, A ODNOSE SE NA AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI OGLEDAJU SE U SLJEDEĆEM:
• Učešće u pripremanju materijala i radu sjednica Općinskoga vijeća;
• Upućivanje prijedloga akata prema Općinskome vijeću iz nadležnosti Načelnika i službi;
• Program rada općinskog načelnika i službi za 2015. godinu usvojen na 21.sjednici OV, održane dana 17.12.2015. godine;
• Na 23. sjednici OV održanoj dana 12.03.2015.godine usvojeno Izvješće o radu Općinskoga načelnika i službi za upravu za 2014.godinu;
• Pripremljen i realiziran Program utroška sredstava poticaj poljoprivredi i gospodarstvu iz Proračuna Općine;
• Završena izrada Strategije komuniciranja Općine Vitez 2015-2020;
• Radovi na izgradnji drugog dijela vodovodne mreže u naselju Preočica su završeni. Obavljen je tehnički prijem radova i izdata je uporabna dozvola;

• Sklopljeni Ugovori o izvođenju radova za stambeno zbrinjavanje građana romske nacionalnosti na području općine Vitez u ukupnoj vrijednosti projekta cca 168.000,00 KM;
• Osigurana sredtva za završetak radova (krovna konstrukcija) na gradskoj tržnici;
• Izvršeno umirovljenje 1 zaposlenika koji je u izvještajnoj godini stekao uvjete za istu. Po drugim osnovama (sporazumno istupanje iz službe, istek radnog odnosa na određeno, smrt, preuzimanje mandata i dr.) prestao je radni odnos za još 1 zaposlenika. Za istog je isplaćena otpremnina (u cjelosti ili većem dijelu), a također uplaćivali su se doprinosi za umirovljenje djelatnika u javnim ustanovama i (Dom zdravlja) i javnim poduzećima ( JKP „VITKOM“). Putem javnoga natječaja primljeni su u radni odnos zaposlenici na radna mjesta koja su bio neophodno potrebna;
• Koordiniralo se sa gospodarskim društvima i poljoprivrednicima i pratilo poslovanje istih (detaljnije u izvješću Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak);
• Aktivnosti na zajedničkoj suradnji općine Vitez, Travnik i Novi Travnik za izradu studije izvodljivosti tretmana otpadnih voda: Pripremljena Izjava o spremnosti na zajedničku suradnju;
• Za školsku 2014./2015.godinu dodijeljeno je 120 stipendija. Pored studentskih stipendija, općina Vitez je za 78 učenika romske nacionalnosti koji pohađaju osnovnu školu, osigurala sredstva za sendviče tijekom cijele godine;
• Pripremljena je i usvojena na OV Odluka o usvajanju Nacrta Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/ krajolika planine Kruščica;

• U tijeku izvještajnog perioda pripremljen je dva puta Natječaj za prodaju zemljišta – licitacija u Poslovnom centru PC-96-2 i Pružno zemljište;

• Pripremljena je i usvojena na OV Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o vrijednosti boda, u njenoj realizaciji. Nakon toga pripremljeno je i tijekom godine otpremljeno ukupno 8.442 rješenja o komunalnoj naknadi;

• Ostvarenja suradnja sa Mjesnim zajednicama i drugim organizacijama i pojedincima. U izvještajnom periodu izvršen je popis i urađen tabelarni prikaz grobalja po MZ-a, formirano je Povjerenstvo za kontrolu sportskih igrališta po mjesnim zajednicama koja je izvršilo pregled svih sportskih terena, urađena informacija i prezentacija o stvarnom stanju na terenu, Izvršen je popis domova za rad savjeta po MZ-a, imenovano je Povjerenstvo za reorganizaciju MZ-a, te se započelo sa aktivnostima po ovome pitanju;

• Za oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za preventivne mjere u nadležnosti općine izdvojeno je 70.794,20, za interventne mjere izdvojeno je 73.634,17, za opremu civilne zaštite 6.487,60 što ukupno iznosi 150.915,97 KM;

• Potpisan Sporazum o implementaciji aktivnosti na sistemskom ažuriranju podataka nekretnina katastra i zemljišnih knjiga sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU);

• Potpisan je Ugovor o zimskom održavanju lokalnih putova i gradskih prometnica na području općine Vitez sa „Adžić asfalt“ d.o.o.Žepče u iznosu od 83.503,13 KM s PDV-om, te potpisan Ugovor sa JKP ’’Vitkom’’ Vitez o održavanju zelenih javnih površina u iznosu od 110.000,00 KM sa PDV-om, koji se isplaćuje u mjesečnim ratama;
• Upućeni su projektni prijedlozi prema raspisanim pozivima svih razina vlasti:
– Javni natječaj KSB Ministarstva prostornog uređenja, građenja, povrataka i zaštite okoliša: Objavljen Javni natječaj na koji Općina Vitez aplicira sa 7 prijedloga projekata:
– I dr.detaljno opisano u izvješćima službi koji su sastavni dio ovoga izvješća.

2. PRORAČUN

U suradnji sa Stručnom i zajedničkom službom OV i ON, Općinsko vijeće je prema svome planu dobijalo izvješća o izvršenju Proračuna (kvartalno), te se pristupilo i rebalansu Proračuna. Po prvobitnom planu prihodi su iznosili 6.404.000 KM, a po rebalansu iznose 6.178.000 KM a što je za 4 % manje u odnosu na plan. U masi sredstava to iznosi 226.000 KM manje prihoda.
Također, u izvještajnoj godini pripremili smo za OV nacrt Proračuna za 2016.godinu koji je nakon usvajanja prošao proceduru javne rasprave, te je isti i usvojen na 31.sjednici OV održanoj 16.12.2015.godine.
• Na 31. sjednici OV održanoj dana 16.12.2015. godine usvojen je Proračun za 2016. godinu u iznosu od 6.842.000,00 KM, a na istoj sjednici usvojena je i Odluka o izvršenju Proračuna za 2016.godinu;
• U cilju ušteda i stvaranju solventnosti Općine Vitez pristupljeno je racionalizaciji potrošnje na svim stavkama, o čemu je sačinjen materijal (informacija) prema Povjerenstvu za Proračun;
• Povećan angažman na naplati potraživanja koja ima općina (utuženi dužnici, implementirane odluke OV i revizije);
• U suradnji sa Općinskim javnim pravobraniteljstvom pokrenute su tužbe radi
naplate duga temeljem naknade za korištenje građevnog zemljišta i
komunalne naknade protiv cca 40 obveznika.

3. POLITIKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U realizaciji kapitalnih projekata Općina je poduzimala aktivnosti: apliciranja i traženje sredstava za financiranje (samostalno ili kao partner mjesnim zajednicama ili javnim poduzećima i ustanovama), provedbe zakonskih procedura dobivanja potrebitih odobrenja za gradnju i procedura po zakonu o javnim nabavama, vodila aktivnosti na izboru nadzora ili sama nadzirala projekte manje vrijednosti. Kapitalni projekti su realizirani ili su još u tijeku realizacije uglavnom iz grant sredstava sa učešćem Općine, a bilo je projekata koje je Općine u cjelosti isfinancirala. Izdvajam sljedeće kapitalne projekte koji su započeti (završeni ili još traju) u 2015.godini:
3.1. PUTOVI
• U tijeku 2015. godine izvedeni su radovi na asfaltiranju lokalnih putova, servisnih prometnica, platoa i igrališta pored škola u ukupnom iznosu od 138.877,97 KM;
• Ugovoreni su radovi na asfaltiranju udarnih rupa na cijeloj teritoriji općine Vitez. Ukupno je ugovoreno saniranje 1.809,39 m2 za saniranje na cijeloj teritoriji općine Vitez. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 53.144,29 KM;
• Za saniranje lokalnih putova ugradnjom betona u naseljima Ljubić, Preočica, Šantići, Nadioci i Kruščica ugrađeno je 377,5 m3 betona MB 250. Ukupna vrijednost ugrađenog betona iznosila je 42.055,02 KM;
• Za nasipanje lokalnih putova dolomitnim agregatima utrošeno je 1.465 m3 u ukupnom iznosu od 17.651,79 KM.

 

3.2. JAVNA RASVJETA

• Nastavljena je realizacija Projekta rekonstrukcije javne rasvjete u gradu i u 2015 godini;

• U tijeku godine vršene su popravke u trafostanicama na razvodnim ormarima, stubovima, a u kontinuitetu je vršena zamjena postojećih sijalica sa štednim sijalicama. Analizom troškova potrošnje el. energije za javnu rasvjetu za 12 mjeseci 2015.godine u odnosu na isti period 2014.godine ostvarena je značajna ušteda sredstava.

 

3.3. KOMUNALNI OTPAD

• Nastavljena je obveza prikupljanja i odvoza komunalnog otpada iz grada subotom, poduzimaju se mjere na povećanju obuhvata građana organiziranim odvozom otpada, redovitijem prikupljanju otpada od kućanstava, u suradnji sa komunalnom inspekcijom vršena je kontrola korištenja i ispravnosti vodomjera za pojedine korisnike gdje je procjenjeno da se vrši zlouporaba korištenja vode sa javnih vodovoda, kao i niz drugih mjera unutar poduzeća što je sveukupno doprinjelo urednijem gradu i boljoj organizaciji posla;
• Općina Vitez je ispunila svoje obveze prema RD ‘’Moščanica’’ u iznosu od 50.000,00 KM planiranih u Proračunu općine Vitez za 2015.godinu za izmirenje zaostalog duga za deponiranje komunalnog otpada. Zaključen je i protokol o izmirenju obveza;
• Iz proračunskih sredstava nabavljeno je 150 komada kanti za smeće koje je podijelio JKP ’’Vitkom’’ prema kriterijima (redoviti korisnici uredne platiše komunalnih usluga);
• Donirana su i sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za nabavku manjeg vozila za skupljanje smeća.

 

3.4. IZGRADNJA TRŽNICE

Realizacija I faze izgradnje tržnice u Vitezu financirana je od strane PCU-Ureda
za koordinaciju projekata i općine Vitez. Projekt rekonstrukcije Gradske tržnice
Vitez implementirala je Fondacija za održivi razvoj OdRAZ Sarajevo.
Ukupna vrijednost radova iznosila je 134.250,81 KM, općina Vitez je izdvojila iznos od 40.275, 24 KM i PCU-Ureda za koordinaciju projekata 93.975,57 KM;

Realizacija II faze izgradnje tržnice u Vitezu financirana je od strane PCU-Ureda
za koordinaciju projekata i općine Vitez. Projekt rekonstrukcije Gradske tržnice
Vitez implementirala je Fondacije za održivi razvoj ODRAZ Sarajevo. Ukupna
ugovorena vrijednost radova je 361.862,33 KM, općina Vitez će izdvojiti iznos
od 221.862, 33 KM i PCU-Ureda za koordinaciju projekata će izvojiti iznos od
140.000,00 KM. Potpisan je ugovor o izvođenju radova na II fazi izgradnje
tržnice.

 

3.5. VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA
• Radovi na izgradnji drugog dijela vodovodne mreže u naselju Preočica su završeni. Obavljen je tehnički prijem radova i izdata je uporabna dozvola. Sve navedene planirane aktivnosti su realizirane i na novoizgrađenu vodovodnu mrežu u naselju Preočica priključeno je cca 180 novih korisnika.
• Uspješno realizirana izgradnja vodovodne mreže od naselja Vrhovine do rezervoara Pirići i priključivanje potrošača iz naselja Pirići na gradsku vodovodnu mrežu. Vrijednost radova iznosila je 8.900,00 KM. Radove je izvodio JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez, a općina Vitez je sufinancirala izvođenje radova za iznosom od 5.500,00 KM;
• Iz preostalih sredstva projekta rješavanja problema vodoopskrbe na općini Vitez u iznosu od 48.918,47 KM dobivenih od Fonda za zaštitu okoliša FBiH realizirana je izgradnja vodovodne mreže od rezervoara Zvizda do rezervoara Tolovići i rekonstrukcija rezervoara Tolovići. Radove je izvodio JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez, a nadzor vodio „E.M.G. VITING“ d.o.o. Vitez. Vrijednost ugovorenih radova je 47.458,95 KM;
• Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je iz sredstava namijenjenih za vodoprivredne objekte odobrilo nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Bukve. Radove u vrijednosti 13.371,23 KM, je izvodio „GANIK I.D.A“ d.o.o. Vitez, a nadzor je vodio JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez;
• Sufinancirana je rekonstrukcije vodovodne mreže u naseljenom mjestu Kamenjače. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 6.463,76 KM. Od ovog iznosa općina Vitez je osigurala 4.850,00 KM, a ostatak je financirao JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez;

• Zaključen je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukcije primarne vodovodne mreže dionica od caffe Magnet do postojećeg okna kod crkve Sveti Juraj – I faza sa izvođačem radova JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez. Vrijednost ugovora 152.348,69 KM. Ukupno završeno cca 80% poslova;
• Zaključen je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukcije dijela primarne vodovodne mreže u naselju Kruščica – I faza sa izvoditeljem radova JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez. Vrijednost ugovora 151.164.42 KM. Izvođenje radova je u početnoj fazi.

 

4. POLITIKA DRUŠTVENIH AKTIVNOSTI

4.1. OBRAZOVANJE, ŠPORT, KULTURA, OKOLIŠ I TURIZAM

• Dodijeljeno je 120 stipendija za školsku 2014/2015. godinu;
• Financirana su sportska, kulturna i druga zbivanja shodno mogućnostima koji diktira Proračun općine Vitez (detaljnije u izvješću službe za društvene djelatnosti);
• Ostvarena suradnja sa svim školama na prostoru općine Vitez u pogledu projekata vezanih za rekonstrukciju, popravku, manje izmjene, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta za rad;
• Koordininacija i organizacija rada Gradske sportske dvorane;
• Detaljne aktivnosti u ovim oblastima navedeni su u izvješću o radu Službe za društvene djelatnosti za 2015.godinu.
Precizniji rezime kapitalnih ulaganja u 2015.godini biti će razmatran na Općinskome vijeću u sklopu izvješća o izvršenju Proračuna za 2015.godinu.
Sastavni dio izvješća Općinskoga načelnika su i izvještaji službi za upravu za 2015. godinu u kojima su detaljnije opisane aktivnosti i analitički parametri tijela uprave.

Dakle, poduzimali smo aktivnosti iz naše nadležnosti i maksimalno se trudili da sukladno zakonskim procedurama budemo što bolji i efikasniji servis građanima naše općine. Koliko smo uspjeli da se diskutirati i cijeniti, ali je neophodno uzeti sveukupni društveno-politički i ekonomski ambijent. Svjesni da je našoj općini potrebno i više i bolje, da općina i građani to zaslužuju, potrebno je “otvoriti se“ i biti partner svima, razmotriti i uvažiti svaku konstruktivnu ideju i zalagati se za realizaciju iste, a što nam je u narednom razdoblju i činiti.
Vijećnicama i vijećnicima općinskog vijeća Vitez iskazujem zahvalnost na podršci prilikom usvajanja svih neophodnih dokumenata i odluka koje su usmjerene ka jačanje kapaciteta i ukupnog društveno političkog života u Vitezu.

(Radio Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend