Uvozimo meso koje godinama stoji u hladnjačama

Sto­ča­ri iz BiH za­tra­ži­li su od drža­vnih vlas­ti da za­bra­ne uvoz za­mrznu­tog mesa, na­kon što su do­šli do in­for­ma­ci­je da u na­šu ze­mlju sti­žu to­ne go­ve­di­ne i svi­nje­ti­ne ko­je go­di­na­ma le­že u hla­dnja­ča­ma. Ugla­vnom se ra­di o uvo­znom mesu iz Ar­gen­ti­ne i Bra­zi­la. Ina­če, u BiH je za de­set ovo­go­diš­njih mje­se­ci uveze­no 28.000 to­na me­sa za što je pla­će­no oko 90 mi­lijuna ma­ra­ka. Iz Argentine je uve­ze­no 608 to­na, a iz Bra­zi­la 466 to­na me­sa, pre­ma zva­ni­čnim poda­ci­ma.

Me­đu­tim, pu­no vi­še tog smrznu­tog me­sa je ušlo u BiH s ob­zi­rom da se uvo­zi pre­ko fir­mi s Ko­so­va, iz Ma­ke­do­ni­je, Crne Go­re i Srbi­je, a uz to ogromne ko­li­či­ne se kri­ju­mčar­skim ka­na­li­ma uba­cu­ju u na­šu ze­mlju. Pre­ma nekim in­for­ma­ci­ja­ma iz Crne Go­re, iz Ar­gen­ti­ne i Bra­zi­la se do europ­skih lu­ka pre­ba­cu­je ži­va sto­ka u ko­joj se na­la­ze vre­ći­ce dro­ge. Ka­da sti­gne na odre­di­šte, iz go­ve­da se iz­vla­či dro­ga, a za­tim se ko­lju i is­tran­ži­ra­no me­so se pre­ba­cu­je do crno­gor­ske lu­ke Bar. Tu me­so pre­uzi­ma­ju uvo­zni­ci iz Crne Go­re, s Ko­so­va, Srbi­je i Ma­ke­do­ni­je i ono za­vrša­va u pro­da­ji u tim ze­mlja­ma i Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.

(San)