Uprava za šumarstvo KSB: JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu odredbi članka 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i Suglasnosti Vlade KSB za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 01-04.1-7806/21-35 od 11.11.2021. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. viši referent – geometar 1 (jedan) izvršitelj u sjedištu u direkcije Kantonalne uprave za šumarstvo

Opis poslova (propisanih odredbom članka 76. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB., Dio X. Unutarnje organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo):

Viši referent – geometar obavlja slijedeće poslove i radne zadatke: Radi na prikupljanju podataka za uspostavu i održavanje katastra šuma i šumskog zemljišta za područje Kantona (državna i privatna šuma); vrši unošenje podataka izmjerenih geodetskim instrumentima, različitim geodetskim metodama i posredno prikupljanje – analizom i preuzimanjem podataka iz postojećih baza (službenih evidencija, projektnih dokumentacija i sl.), te obradu prikupljenih podataka u odgovarajućim informacijskim sustavima; sudjeluje u izradi šumskoprivrednih osnova za državne i privatne šume u aktivnostima iz vlastite nadležnosti; u suradnji s nadležnim službama sudjeluje u postupku obnavljanja i obilježavanja postojećih granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i u postupku utvrđivanja i postavljanja novih graničnih znakova; prikuplja podataka bespravno zauzetih šuma i šumskog zemljišta; sudjeluje u postupcima odobravanje doznake i sječe šume u privatnom vlasništvu (identifikacija parcela na terenu, utvrđivanje prava posjeda i vlasništva na nekretninama i dr.); učestvuje u radu mješovitih povjerenstava formiranih od strane nadležnih službi i Uprave (zamjena zemljišta, uspostava prava služnosti i zakupa, pretvorba šumskog zemljišta u druge namjene, izdvajanje šumskog zemljišta iz šumskih kompleksa, eksproprijacija i komasacija zemljišta i dr.); sudjeluje u izradi godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o radu; pruža stručnu pomoć odjeljenjima Uprave na identifikaciji parcela u svim slučajevima odnosno po ukazanoj potrebi; vodi evidenciju i bazu podataka o geodetskoj opremi; obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta po nalogu šefa Službe; za svoj rad odgovoran je šefu Službe.

Uvjeti prijema:

Kandidati koji se prijave na Javni oglas moraju ispunjavati opće uvjete propisane odredbom članka 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan/a,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske spreme potreban za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjoj organizaciji organa državne službe,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane odredbom članka 76. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva KSB., Dio X. Unutarnje organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo:

 • SSS/ IV stupanj, srednja geodetska škola – geodetski tehničar
 • radno iskustvo u struci: (najmanje 10 mjeseci nakon stjecanja SSS, srednje geodetske škole – geodetski tehničar)
 • položen stručni ispit iz geodetske djelatnosti i položen stručni ispit

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih općih i posebnih uvjeta (u originalu ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Diploma ili svjedodžba o traženoj vrsti i stupnju stručne spreme,
 • Uvjerenje koje sadrži period u kojem je radni staž ostvaren, izdano od poslodavca ili MIO; Sukladno članku 19. Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koji obavljaju namještenici („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/05 i 29/06), kao radni staž predviđen u članku 19. Uredbe, računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, ostvaren u skladu sa zakonom,
 • Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini (ne starija od 6 mjeseci),
 • Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starija od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje položenom stručnom ispitu iz geodetske djelatnosti,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena:

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit i stručni ispit iz geodetske djelatnosti, ali je iste dužan položiti u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos shodno članku 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaze o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos vršit će se na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 (tri) mjeseca sukladno odredbama članka 28. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“, „Dnevni list“ i objavite će se na  web stranici Vlade KSB.

Prijave s priloženom dokumentacijom slati putem Pošte ili direktno predati na protokol Vlade KSB., zapečaćeno/kuvertirano (s, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom te adrese stanovanja) na adresu:

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kantonalna uprava za šumarstvo

Ul. Aleja Konzula bb.

72270 Travnik

i s naznakom “Za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos  – NE OTVARATI”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.