Umirovljenicima uz prosinačku mirovinu još 50 KM pomoći

Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o novčanom iznosu mirovine kao podršku umirovljenicima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom, koju je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje se isplata novčanog iznosa mirovine za prosinac 2021. godine korisnicima mirovina Federalnog zavoda za MIO, koji imaju prebivalište na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Iznos na mirovinu se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika mirovine, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa COVID-19. Ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u Proračunu FBiH za 2021. godinu.

Novčani iznos od 50 KM isplaćuje se korisnicima mirovina koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Korisnicima prava na djeljivu obiteljsku mirovinu pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Novčani iznos isplatit će se 5.1.2022. godine, a u skladu s odredbama Zakona o MIO sastavni je dio mirovine za prosinca 2021. godine.

Za provedbu ove uredbe zadužen je Federalni zavod za MIO.

U obrazloženju Ministarstvo je navelo, uz ostalo, da je imajući u vidu otežan materijalni položaj umirovljenika u Federaciji BiH održano više sastanaka predstavnika Saveza udruženja umirovljenika u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda MIO, te je dogovoreno donošenje uredbe na istim pravnim osnovama kao i u srpnju 2021. godine.