Vijesti iz BiH

Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su danas obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kao i pregled efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana, prateći petogodišnje trendove.

„Provedba Reformske agende je ispod svih planova i očekivanja, a pozitivni efekti vidljivi su tek na nekoliko od 70 praćenih indikatora. Kumulativno posmatrano, za sve nivoe i sve akcione planove, samo 20% mjera iz Reformske agende je realizirano. Prema planu za 2015., za sve nivoe, samo 31% mjera je realizirano. Transparentnost, strukturalnost i efektivnost donesenih mjera je krajnje upitna. Vladavina prava, životni standard, nivo korupcije, javna potrošnja, zaduživanje, nivo penzija, nivo prosječnih
plata, nivo investicija, stopa aktivnosti radne snage, te stopa nezaposlenosti, kategorije su bez značajnih promjena tokom 5 posljednjih godina, uključujući 2015. Efikasnost sudova i tužilaštava u procesuiranju
korupcije i privrednog kriminala je izuzetno niska, što se odražava na gotovo sve sfere društva, evropski put i blokira reforme“, naveo je Adis Arapović, program menadžer CCI-a.
„Nadamo se da će ovaj izvještaj i desetine argumenata koje smo danas iznijeli, biti dovoljni da se reformama pristupi mnogo odgovornije, transparentnije, obuhvatnije i ciljano na životni standard građana, a ne na ispunjavanje uslova za nova kreditna zaduženja. Strukturalne reforme u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj i penzionoj politici, te posebno pravosuđu, na margini su Reformske agende, i to se tokom 2016. mora popraviti“, naveo je Arapović.
Današnjom promocijom pokrenuta je kampanja „Posao narodu“, kojom CCI želi dati doprinos provođenju i efektivnosti reformi u BiH. Integralan Izvještaj „Stanje nacije“ i više informacija o kampanji nalazi ne na adresi posaonarodu.ba.
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend