Trećina domaćinstava u Sarajevu zbog cijena odustaje od plina

Sezona grijanja  u Sarajevu je u punom jeku i već sada daje naznake da je značajno drugačija od prethodnih. Osnovno obilježje ove sezone jeste značajno povećanje upotrebe čvrstih goriva, a smanjenje upotrebe plina za grijanje u  domaćinstvima.

Telefonsko istraživanje koje je proveo Energis  u oktobru ove godine, imalo je za cilj ispitati korisnike privatnih stambenih objekata (kuće) u padinskim naseljima općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo o vrsti energenta i sistemu grijanja koji koriste. Ova grupa je izabrana jer korisnici stambenih kuća imaju veću mogućnost da mijenjaju sistem grijanja, za razliku od korisnika stanova u stambenim zgradama. Kako navode iz Energisa, istraživanje je pokazalo da plin i pored komfora koji pruža, nema primat među ovom ciljnom grupom. Najveći udio imaju čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo) sa 48,3 posto, dok udio plina iznosi 43,1 posto. Međutim, ono što je posebno interesantno jeste da je čak 30,20 posto ispitanika promijenilo energent, te je prestalo koristiti plin kao primarni energent za grijanje. Istraživanje pokazuje da su ispitanici, koji su prestali korisititi plin, počeli koristiti čvrsto gorivo (85,70 posto) i da se taj trend prelaska s plina na drugi energent ubrzava. Tako je 62,90 posto ispitanika prešlo s plina na čvrsto gorivo u posljednje tri godine. Ukoliko se ovaj trend nastavi, u naredne tri godine udio plina, kao energenta za grijanje, u padinskim naseljima navedenih općina grada Sarajeva može pasti ispod 20 posto. Ovaj pokazatelj ima niz posljedica od kojih  je najvažnije povećanje zagađenja zraka u Sarajevu zbog korištenja energenata koji emituju više štetnih gasova (ugalj lošeg kvaliteta) od plina. Iako je situacija zabrinjavajuća, pretpostavke su da zagađenje zraka neće doseći nivoe iz 60-ih godina prošlog stoljeća, jer se veliki dio sambenog fonda u Sarajevu i dalje grije na plin, a potencijalne alternative za taj stambeni fond predstavljaju energenti koji ne doprinose većem zagađenju (električna energija i peleti za grijanje stanova). Iz ove analize se može zaključiti da će, zbog trenda prestanka korištenja plina, Sarajevogas imati problem sa servisiranjem dugova i zaduživanja. Manja potrošnja znači i manje novca na raspolaganju. Postavlja se pitanje da li u ovom javnom preduzeću vode računa o ovim tržišnim trendovima. Kada su pitani za razloge prelaska s plina na čvrsto gorivo, gotovo svi ispitanici su odgovorili da je osnovni razlog visoka cijena. Indikativno je da je kao značajan faktor naveden loš kvalitet isporučenog plina (niska kalorična vrijednost), dok je određeni broj ispitanika (12,30 posto) naveo nesigurnost snabdijevanja kao jedan od razloga prelaska na čvrsta goriva. Dalji dokaz da se trend prelaska s plina na druge energente ubrzava daje pokazatelj da 46 posto ispitanika koji još uvijek koriste plin planira preći na drugi energent i to prvenstveno na čvrsto gorivo (56,50), električnu energiju (21,70) i pelete (17,40 posto). Značajan broj ovih ispitanika planira preći s plina na drugi energent još u ovoj godini (21,70 posto), dok je velika većina odgovorila da će to uraditi u narednoj godini (52,20 posto). Ova grupa ispitanika kao razloge za prelazak navode identične razloge, kao i grupa ispitanika koja je napustila plin i prešla na drugi energent. Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis je neprofitna, nevladina organizacija opredijeljena promoviranju energetske efikasnosti, čiste energije, korištenja obnovljivih izvora, zdravog okoliša i njihovog uticaja na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

 

(DA)