Lokalne vijesti

“Trebišnjica” i “Bašbunar” skinuti s dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Travnik

Na 40. redovitoj sjednici Općinskoga vijeća Travnik, vijećnici su radili po izmijenjenom Dnevnom redu. Naime, dogovorene točke dnevnog reda koje se odnose na cjenike komunalnih usluga JKP Trebišnjica d.o.o. Travnik Nova Bila i JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik skinute su s dnevnog reda zbog opravdanih razloga datih u obrazloženju. JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik sada je u stečajnom postupku te su sve nadležnosti na stečajnom upravniku dok je pitanje cjenika JKP “Trebišnjica” d.o.o. Travnik Nova Bila pomjereno za narednu sjednicu zbog potrebe prethodnog imenovanja Skupštine.
Nakon odluke o daljem tijeku sjednice prema izmijenjenom dnevnom redu vijećnici su donijeli sljedeće odluke i zaključke:
Zaključak o verifikaciji mandata vijećniku Pinjo Samiru donesen je nakon što je potvrđeno da je provedena kompletna procedura na razrješenju Kanafija Elvedina, a na temelju njegovog zahtjeva zbog odlaska na novo radno mjesto.

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Travnik za period 1.1. do 31.3. 2016. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Travnik za period 1.1. do 31.3. 2016. godine podržani su od strane vijećnika nakon datog obrazloženja. Prema ovom Izvješću prihodi u prvom kvartalu za 2016. ostvareni su u iznosu od 4.118.708,57 KM što je više za 1,03% u odnosu na prijedlog. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 2.840.096,94 KM što je manje za 7,05% u odnosu na prijedlog. Razlika predstavlja proračunski rezultat koji je utvrđen kao višak prihoda u iznosu od 1.278.611,63 KM. Prema generalnom zaključku Službe za ekonomsko-finansijske poslove do ove razlike došlo je, između ostalog i zbog rokova provođenja zakonskih procedura javnih nabavki zbog čega nije bilo moguće u izvještajnom periodu sklopiti ugovore za nabavke i radove.
Nakon rasprave o Izvješću o utrošku proračunske rezerve za period 1.1. do 31.3. 2016. godine i donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku proračunske rezerve za period 1.1. do 31.3. 2016. godine. Prema ovom izvješću utrošeno je 45.384,36,00 KM odnosno 24,85% reserve o udnosu na Prijedlog i to prema sljedećoj rekapitulaciji:
-pomoć pojednicima( socijalne kategorije) -10.920,00 KM
-pomoć udrugama – 25.200,00 KM
-pomoć MZ – 3.300,00 KM
-ostalo – 3.964,00 KM

Donošenjem Odluke o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede Općine Travnik za period 2016. – 2020. godina vijećnici su usvojili Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede Općine Travnik za period 2016. – 2020. godina. Voditelj ovog važnog strateškog dokumenta vezan za Strategiju razvoja općine je prof.Nezir dr Tanović a rađen je uz saradnu sa Ministarstvom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva KSB, Agromediteranskog zavoda Mostar i Federalnog poljoprivrednog zavoda Sarajevo.
Na prijedlog o donesenoj Odluci o izradi Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2016.-2020. godina vijećnici su donijeli Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2016.-2020. Prema odluci članovi ove radne grupe su:
1.Elma Pruža
2.Fatima Maslić
3.Semin Konjalić
4.Samer Dolovac
5.Miroslav Matošević
6.Elvedin Kanafija
7.Goran Gučanin
8.Amel Nesimi
Usvajanjem Prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih suglasnosti vijećnici su ispoštovali zakonsku obvezu imenovanje ove Komisije čija je nadležnost davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih suglasnosti za područja koja nisu pokrivena planskim dokumentima.
Prema ovoj Odluci članovi ovog Povjerenstva su:
1.Alija Gafić
2.Suada Odobašić
3.Goran Gučanin

Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta takođe je usvojen na ovoj sjednici Općinskog vijeća a prema istoj stvaraju se pretpostavke za prodaju građevinskih parcela koje se nalazi u sklopu regulacionih planova i na kojima je planirana gradnja objekata a putem javnog konkursa koje će raspisati načelnik Općine. Postupak javnog nadmetanja vodit će Povjerenstvo za dodjelu gradskog i ostalog zemljišta OV Travnik.
Na prijedlog Službe za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove usvojeni su: Prijedlog Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje, Prijedlog Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stan i Prijedlog Pravilnika o izvršenju hitnih intervencija na zgradama. Kompletni tekstovi ovih Pravilnika bit će objavljeni u Službenim novinama Općine Travnik.
Na sjednici je takođe usvojeno Rješenje o imenovanju Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik Nova Bila na kraći period ( tri mjeseca do provođenja procedure javnog konkursa).Prema ovom Rješenju za Skupštinu su imenovani:
1.Edin Teskeredžić
2. Radomir Čosović
3. Mario Lovrinović

Rješenjem o imenovanju Skupštine JP „STAN“ d.o.o. Travnik na kraći period (tri mjeseca do provođenja procedure javnog natječaja) Općinsko vijeće je za Skupštinu imenovalo sljedeće osobe:
1.Alojz Čakarić
2.Enes Zukić
3.Mirsad Delić

Rješenje o izmjeni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Zavičajni muzej Travnik“ Travnik izvršena je izmjena dosadašnjeg člana Upravnog odbora iz reda uposlenika koji je otišao u mirovinu, te je umjesto Dragane Baner, iz reda zaposlenika, imenovana Marina Barišić.

U redovnim procedurama na ovoj sjednici vijećnici su se pozitivno izjasnili o dodjeli zemljišta za:
a) Sabit Krnjić
b) Tarik Mučenica
Takođe, pozitivno su rješeni zahtjevi I donesena Rješenja o preuzimanju zemljišta
a) Lokalitet Dolac n/L – JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Podružnica elektrodistribucija Zenica – izgradnja elektroenergetskog objekta – trafostanice
b) Lokalitet Kalibunar
c) Lokalitet Bojana

Program sanacije JU „Apoteka/Ljekarna“ Travnik, a prema ranijem zaključku Općinskog vijeća, podnesen je vijećnicima nakon čega je uslijedila rasprava. Uopćeno, ovo je pokušaj spašavanja ove javne ustanove koji ima za cilj nesmetan nastavak rada i ispunjavanje obveza sve do konačne samoodrživosti. Apoteka ima podršku za ovaj sanacioni plan od Medimpexa.do.o. i Farmavite d.o.o. odnosno dobavljača Apoteke, koji potražuju oko 80% ukupnog duga ove ustanove. Sanacioni plan podrazumijeva niz mjera od koji izdvajamo izmiještanje nekih apoteka, zatvaranje pa i otvaranje nekih novih na područjima za koje se smatra da je potrebno, kako bi se mogli ostvariti profit kao i smanjenje broja zaposlenih. Nakon iscrpne rasprave usvojen je Sanacioni program uz zaključke kojima su definirani rokovi i obavze.
Na kraju sjednice Služba za razvoj, privredu i vanprivredu vijećnike je informisala o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2015/2016. godinu.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend