Lokalne vijesti

TRAVNIK: Vanredno zasjedanje Vlade SBK

U Travniku danas vanredno zasjeda Kantonalna Vlada. Na dnevnom redu 29. vanredne sjednice je četrnaest točaka.

 

1. Zapisnik sa 74. redovne i 28. vanredne sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa potrošnje sredstava za 2017. godinu za izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije na području KSB/SBK – Ministarstvo prostornog uređenja,građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Prijedog odluke o prebacivanju sredstava za posticaj izrade dokumenata prostornog uređenja
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku putničkih automobila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme i telefona za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prjedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo – Ministarstvo obrazovanja, znanosti , kulturte i sporta
a) Saglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za akademsku 2016/17
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast informiranja – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulturte i sporta
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sport (klubovima, savezima i sportašima) za 2017.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulturte i sporta
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu za 2017.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulturte i sporta
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i izgradnju zgrade “TRZ-a” – Služba za zajedničke poslove
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kasntona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kiseljak za sanaciju šteta u plastenicima O.R.” RASADNIK” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potporu liječenja Tonija Vujice – Ministarstvo zdravstva i socijalne poltike
13. Informacija o provedbi Sporazuma sa IGDD “Visokogradnja” o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju
14. Informacija po zaključku Vlade Kantona o rješavanju statusa poslovnog prostora koje koristi PPDU “Dalas” d.o.o. Novi Travnik – Agencija za privatizaciju

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend