Lokalne vijesti

TRAVNIK: Sazvana 78. sjednica Vlade SBK

Sazvana je 78. sjednica Vlade SBK za četvrtak, 8. 2. 2018. sa početkom u 9:00 sati. Na dnevnome redu je 20 točaka, među kojima je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti obiteljima s djecom.

1. Zapisnik sa 77. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti obiteljima s djecom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama” za 2018.godinu – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s pozicije “Subvencije privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama” – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za 12 rata finansijskog leasinga za nabavku motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama za I. i II. mjesec 2018.godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Programi i kriteriji utroška sredstava za 2018. godinu za boračku populaciju – Kantonalna uprava za borce
a) Program i kriteriji utroška sredstava sa stavke “ugovorene i druge posebne usluge” – za troškove zakonske revizije i tjelesnog oštećenja boraca
b) Program i kriteriji utroška sredstava sa stavke “udrugama borcima”
c) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
d) Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
e) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje grobalja i mezarja
f) Program i kriteriji utroška sredstava za pravnu pomoć borcima
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za pripadnike boračke populacije – Kantonalna uprava za borce
a) Odluka o izdvajanju sredstava za banjsko- klimatsko liječenje
b) Odluka o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih obitelji
c) Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći
d) Odluka o izdvajanju sredstava za finansiranjepromjenjene radne sposobnosti
e) Odluka o izdvajanju sredstava za pomoći u slučaju smrti
f) Odluka o izdvajanju sredstava za stambeno zbrinjavanje
g) Odluka o izdvajanju sredstava za zakonsku reviziju
h) Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka nabavke medicinske opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Saglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta u školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Saglasnost za raspisivanje natječaja za sklapanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta u školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova (3x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15. Suglasnost na Plan nabavki Službe za zajedničke poslove za 2018. godine – Služba za zajedničke poslove
16. Informacija o izmjeni cijene lož ulja – Služba za zajedničke poslove
17. UrgencijaJasne Dunđer, odvjetnice iz Novoga Travnika – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Saglasnost za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost za zaključivanje vansudske nagodbe u predmetu “Almir Mekić” – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za nabavku računara sa licencom i opremom – Ured za zakonodavstvo

(PREMIJER KANTONA, TahirLendo, dipl.ing.)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend