TRAVNIK: Sazvana 43. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

43. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u četvrtak, 9. svibnja 2024. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 42. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo unutarnjih poslova
3. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (suglasnost) – Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanjeKantona Središnja Bosna (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za koncesiju u predmetima iz nadležnosti Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za reviziju projekta PS Busovača – Ministarstvo unutarnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (OŠ „Musa Ćazim Ćatić“) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (OŠ „Vitez“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići (za II. kvartal 2024. godine) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i prave
a) za nabavku uredskih stolica
b) za nabavku usisavača
c) za nabavku fotoaparata
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i prave
a) za nabavku stolova i ormarića
b) za nabavku klupskog stola
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2023./2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava drugim razinama vlasti i fondovima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama za mjesec travanj 2024. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava općinama za projekte iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Općini Jajce za saniranje štete od požara
b) Općini Donji Vakuf za saniranje štete od požara
c) Općini Vitez za saniranje štete od požara
d) Općini Vitez za saniranje štete od olujnog nevremena
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za organiziranje IV. Kongresa arhivskih radnika Bosne i Hercegovine – Kantonalni arhiv
17. Prijedlog odluke o davanu suglasnosti za nabavku usluga fiksne telefonije – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog odluke o davanu suglasnosti za nabavku rešetki gazišta ispred zgrade Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Suglasnost za nabavku računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Suglasnost za plaćanje računa za prevodilačke usluge – Ministarstvo unutarnjih poslova
22. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u (2x) – Ministarstvo unutarnjih poslova
23. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
24. Suglasnost na Sporazum o načinu izmirivanja obveza između Vlade Kantona i Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila – Ministarstvo privrede
25. Informacija o unutrašnjem uređenju zgrade MUP-a – Služba za zajedničke poslove
26. Inicijativa za dodavanjem novog kraka brze ceste Lašva – Nević Polje – Ministarstvo privrede
27. Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i proračunske korisnike Kantona Središnja Bosna za period 1. 1. do 31. 3. 2024. godine – Ministarstvo financija
28. Konsolidirani periodični izvještaj za općine Kantona Središnja Bosna za period 1. 1. do 31. 3. 2024. godine – Ministarstvo financija
29. Izvješće o koncesijama iz nadležnosti Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
30. Izvješće o radu i financijski izvještaj Turističke zajednice Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu – Turistička zajednica SBK/KSB
31. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2024. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
32. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu svibnju 2024. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
33. Izvještća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu svibanj 2024. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva