Lokalne vijesti

TRAVNIK: Danas 76. sjednica Vlade SBK

Za danas je sazvana 76. sjednica Vlade SBK. Na dnevnome redu je 26 točaka.

1. Zapisnik sa 75. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Program raspodjele sredstava iz Proračuna Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama – Skupština Kantona
3. Nacrt Sporazuma o saradnji u oblasti socijalnog osiguranja između Bosne i Hercegovine i Švicarske konfederacije – Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija (roba, usluga, radova) Centralne javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke odavanju saglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Saglasnost o ovlaštenju za početak pregovora sa Nezavisnim sindikatom radnika u oblasti zdravstva Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Saglasnost za izmjenu naziva škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Saglasnost za potpisivanje aneksa na ugovore sa prijevoznicima učenika osnovnih škola (3+1) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Saglasnost za pokretanje postupka za provođenje procedure za nabavu kotla na pelet za Osnovnu školu ”Kiseljak 1”, Bilalovac – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Saglasnost za vansudsku nagodbu u pravnoj stvari tužitelja Pere Gudelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
13. Saglasnost za zaključivanje Ugovora o privremenim i povremenim poslovima u Općinskome sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika na u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Saglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Općinskome sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu internetskog pristupa za radne mašine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
17. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za održavanje sustava ”e” sabora – Skupšina Kantona
19. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog sekretara za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
20. Zahtjev za izvršenje Presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva u vezi izuzimanja poslovnog prostora koji koristi PPUD ”Dalas”, d. o. o., Novi Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Informacija u vezi naknade troškova advokatskim kućama u postupku javnih nabavki – Ministarstvo unutrašnjih poslova
23. Izvještaj Kantonalnog inspektora za matične knjige s pregledom obavljenih nadzora – Ministarstvu unutrašnjih poslova
24. Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za projekt ”Uspostavljanje i tehnička opremljenost Operativnog centra civilne zaštite” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
25. Informacija o napretku izrade nove web stranice Vlade Srednjobosanskog kantona – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
26. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend