Prijedlog Budžeta SBK za 2020. godinu iznosi 219.380.328 KM

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.


Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu iznosi 219.380.328 KM što je za 23.695.625 KM ili 9,7 % manje u odnosu na Izmjene Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.
Ukupni prihodi, primitci i financiranje u Budžetu za 2020. godinu iznose 219.380.328 KM, a ukupni rashodi i izdatci u Budžetu za 2020. godinu iznose 219.380.328 KM.

Agencija za privatizaciju SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju SBK za 2020. godinu i uputila u skupštinsku proceduru.

Tim za spriječavanje korupcije je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, za period od 2020. do 2024. g.

Na prijedlog Ureda za evropske integracija, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standaradu, Vlada SBK je dala saglasnost na Akcioni plan 2020.-2022. godina za sprovođenje Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016-2020.g. Trogodišnji akcioni plan za period 2020.-2022. sadrži 14 prioriteta, 40 razvojnih mjera i 131 razvojni projekat i aktivnosti razvrstanih po razvojnih mjerama i prirotetnim ciljevima.

Usvojen je i Izvještaj o srednjoročnoj evaluacijij integrirane Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020.godina, a na prijedlog istog Ureda. Tokom provedbe Strategije razvoja potrebno je provesti najmanje jednu srednjoročnu evaluaciju kako bi se ključnim dionicama pružile informacije o trenutnom statusu provedbe Strategije, poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje identificiranih poteškoća u provedbi te osigurale kvalitetne ulazne informacije za slijedeći strateški dokument. Evaluacija je provedena na temelju „Metodoloških smjernica za provedbu evaluacije strateških dokumenata“, koje je izradio ILDP, a na temelju Zakona o razvojnom planiranu i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za projektovanje, ugradnju, i prenos mikrohidroelektrane „ OIE MHE RK3“ na transportnom cjevovodu sa izvorišta Kostajnica i Šćona za proizvodnju električne energije na području općine Kreševo.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 770,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač, sredstva će se isplatit na račun – Berislav ( Nike) Čuturić, Fojnica.
– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave u skladu sa usvojenim Planom nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu. U tački II Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „ Poticaji vodoprivredi“ za 2019. god., briše se tačka A.)2.)2., a tačke A.) 2.) 3., 4. i 5. postaju tačke A.) 2.) 2., 3. i 4. Ukupno odobrena sredstva u tački A.2.) – kanalizacije umjesto dosadašnjih 78.632,47 KM, sada iznose 61.538,46 KM.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. U Programu, a koji je sastavni dio Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava za 2019. god. sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, vrši se dopuna tako što se: U tački A.) 1.) Programa raspodjele i prenosa sredstava, iza tačke 13. dodaje se nova tačka 14. koja glasi: „Izgradnja primarne kanalizacione mreže “Međuvode” (fekalne i oborinske kanalizacije u Ul. S Tomašević)“, općina Novi Travnik, odobrena sredstva u iznosu od 17.094,01 KM prenijet će se na račun općine.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.
– U Planu nabavke za 2019. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK – odjeljenje vodoprivrede, a koji je sastavni dio Odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, se briše tačka A.2.)2., a tačke A.2.)3., 4. i 5. postaju tačke A.)2.)2.,3.i 4. Ukupno odobrena sredstava u tački A.) 2.)-kanalizacije, umjesto dosadašnjih 92.000/ 78.632,47 KM, sada iznose 72.000,00/ 61.538,46.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 1.200,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu. Sredstva iz ove odluke dodjeljuju se OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje za nabavku opreme.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Zamjena dijela stolarije na sportskoj dvorani „ORŠK“ d.o.o. N. Travnik, općina N. Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na račun SOR „STAN-AL“ Donje Putičevo za projekat Zamjena dijela stolarije na sportskoj dvorani „ORŠK“ d.o.o. N. Travnik, općina N. Travnik u iznosu od 6.990,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Zamjena dijela stolarije na OŠ „Novi Travnik“, općina N. Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na račun SOR „STAN-AL“ Donje Putičevo za projekat Zamjena dijela stolarije na OŠ „Novi Travnik“, općina N.Travnik u iznosu od 4.990,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Rekonstrukcija društvenog doma -krov, vanjska i unutarnja stolarija, MZ Gačice, općina Vitez. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na račun STR „MEGA-PLAST“ Vitez za projekat Rekonstrukcija društvenog doma – krov, vanjska i unutarnja stolarija, MZ Gačice, općina Vitez u iznosu od 5.998,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i uplati sredstava na račun općine Novi Travnik u svrhu realizacije projekata infrastrukture odobrenim Odlukom o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukure u općinama KSB/SBK u 2019. godini. Odlukom se odobrava uplata sredstava na račun općine Novi Travnik za realizaciju projekata infrastrukture odobrenih Odlukom Vlade SBK kako slijedi: Modernizacija lokalne ceste u MZ Rankovići, naselje Lazine, dionica za Zahiroviće,općina Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 12.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika Općeg udruženja obrtnika poslodavaca Donji Vakuf za sufinansiranje Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK u Bugojnu, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznaćit na račun udruženja.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta SBK za 2019. godinu, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama. Odlukom se izdvajaju sredstva za sufinansiranje „Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje 2019“, koji će se održati u periodu od 10.12.2019.g. do 12.12.2019. na području grada Sarajeva u iznosu od 6.000,35 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019.g., odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Turističkoj zajednici SBK, za finansijsku podršku manifestaciji „Otvorenje zimske turističke sezone SBK i manifestaciji Šankanje“.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i raspoređivanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019.g. za pravnu pomoć, odlukom se izdvaja iznos od 60.000,00 KM za potrebe pružanja pravne pomoći pripadnicima oružanih snaga Odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK za 2019.g., odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, za organizovanje dvodnevne edukacije nastavnika za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju.
– Odluka o davanju saglasnosti školama na raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka i isporuka pneumatika za motorna vozila za potrebe korisnika Budžeta SBK. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 200.700,00 KM, bez uračunatog PDV-a.
– Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka mrkog uglja za potrebe korisnika Budžeta SBK. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.050.000,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke „Nabavka opreme za fonetski labaratorij“ za „Srednju strukovnu školu“ Fojnica, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 9.205,13 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Elektrovod“ d.o.o. Fojnica.
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke „Izgradnja krova“ za Srednju Tehničku Školu Bugojno, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.072,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „SIGMA SK“ d.o.o. Zenica.
– Saglasnost Uredu za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću, i kvalitet prema međunarodnom standardu, na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke „Nabavka opreme za radio stanice MUP-a SBK“, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 67.400,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo.
– Saglasnost Ministarstvu privrede za pokretanje postupka javne nabavke „Nabavka uniformi za inspektore“ putem direktnog sporazuma, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 7.020,00 KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje procedure javne nabave nižim potrošačkim jedinicama:
1. OŠ “Mehurići“ Travnik, – 5.000,00 KM, Zamjena dijela dotrajale vanjske stolarije na objektu škole.
2. Srednja škola“Travnik“ Nova Bila, 15.000,00 KM, Nabavka školskog namještaja i adaptacija učionica u školi.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim tijelima uprave.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće izvještaje:
– Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembru 2019. godine
– Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembru

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU domu zdravlja Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke digitalnog ortopana za potrebe Stomatološke službe. Sredstva će se doznačiti na račun JU doma zdravlja Jajce.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU općoj bolnici Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke sanitetskog vozila za potrebe JU opće bolnice Jajce.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime podrške implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Bolnici Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM na ime podrške implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Hrvatskoj bolnici Dr.fra Mato Nikolić Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU općoj bolnici Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke hematološkog brojača kao i dio podrške implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke RTG aparata kao i implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime popravke medicinskih aparata.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za kanton. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 39.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke namijenjena su za niže potrošačke jedinice:
– SŠ “Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak – 7.000,00 KM, zamjena podova u 9 učionica
– SŠ “Travnik“ Nova Bila – 7.000,00 KM, sanacija kanalizacijske mreže
– OŠ “Berta Kučera“ Jajce – 20.000,00 KM, sanacija kanalizacijske mreže
– SŠ “Vitez“ Vitez – 2.000,00 KM, zamjena podova i krečenje zidova u dvije učionice
– OŠ “Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica – 3.000,00 KM, sredstva potrebna za krečenje škole

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava Budžeta SBK u 2019. godini. Na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, data je saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava za:
o JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Bugojnu, izgradnja dječijeg igrališta – 7.100,00 KM
o JU Dječiji vrtić u Donjem Vakufu, uređenje prilaza ustanovi – 3.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Zamjene PVC stolarije za zgradu ambulante, općina Dobretići. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“, izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za projekt Zamjene PVC stolarije za zgradu ambulante, općina Dobretići.

Donesene su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke – Rekonstrukcija i sanacija krova za O.Š. „Novi Travnik“ Novi Travnik, putem konkurentskog postupka, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 19.837,25 KM.
– Saglasnost za niže potrošačke jedinice:
o OŠ „13.Rujan“ Jajce – saglasnost za povećanje cijene naknade prijevoza do okončanja postupka javne nabave prijevoza učenika na relaciji Cvitović- Podmilačje- Lučina- OŠ „13.Rujan“ i povratno, zbog povećanja broja učenika na navedenoj relaciji, dok bi relacija Barevo Polje-Zdaljevac-Podmilačje-Lučina-OŠ „Berta Kučera“- OŠ „13.Rujan“ bila obustavljena do daljnjega (Navedeno povećanje cijene iznosilo bi cca 100,00 KM po danu, ali bi bili ukinuti troškovi na gore navedenoj relaciji).
o OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – saglasnost za povećanje cijene naknade prijevoza na relaciji Margetići- OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i povratno, zbog osiguranog dodatnog jednog povratka prijevoza učenika iz škole (Navedeno povećanje cijene iznosilo bi dodatnih cca 20,00 KM po danu). Smatramo povećanje opravdanim iz razloga jer učenici moraju pješačiti više od 4km magistralnim putem, gdje nema uređene pješačke staze

Za sutra sazvana 26. sjednica Vlade SBK

Za sutra, četvrtak, 5.12.2019. godine, zakazana je 26. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnome redu je 48 točaka.1. Zapisnik sa 25. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4. Financijski plan Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu – Agencija za privatizaciju
a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu
5. Inicijativa za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije
6. Prijedlog za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije
7. Akcioni plan 2020.-2022.godine za sprovođenje Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.-2020.godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
8. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020. godine za razdoblje evaluacije 2016.-2018. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava po Odluci Europskog suda za ljudska prava u aplikaciji 51227/16 od 23.7.2019 (Jakovljević i drugi) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o raskidanju ugovora o koncesijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 7. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju , korištenje i prijenos MHE Željeznica 3 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za projektiranje, ugradnju, korištenje i prijenos mikro hidroelektrane „OIE MHE RK3“ na transportnom cjevovodu sa izvorišta Kostajnica i Ščona za proizvodnju električne energije na području općine Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki u skladu sa usvojenim Planom nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana nabavke po stavkama subvencije javnim preduzećima-poticaj vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za rekonstrukciju društvenog doma u MZ Gačice, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za infrastrukturne projekte – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (svitch, telefon, police) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku printera – Ministarstvo unutrašnjih poslova
22. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „tekući transferi i drugi tekući rashodi“ – Ministarstvo privrede
24.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova otvaranje zimske turističke sezone na Vlašiću – Ministarstvo gospodarstva
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa – Ministarstvo privrede
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku projektora – Ministarstvo privrede
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pravnu pomoć braniocima – Kantonalna uprava za branioce
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za informatizaciju ministarstva – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Windovs Servera – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za OŠ „Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i isporuku pneumatika za motorna vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
36. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku mrkog uglja – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za fonetski laboratorij – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju krova na zgradi STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radio stanica – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku uniformi za inspektore – Ministarstvo privrede
41. Saglasnost za nabavku ulaznih vrata za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ulaznih vrata
42. Saglasnost za nabavku računarske opreme i uredskih stolica za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo financija
43. Saglasnost za izvođenje radova u zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
45. Saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave – Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju komisije za prijem volontera za 2020. godinu
46. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) inspekcija Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
b) inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
c) inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) inspekcija Ministarstva privrede
e) protupožarna inspekcija MUP-a
47. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembru 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
48. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju komisije za Program javnih investicija – Ministarstvo financija
b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku dodatnih radova na kotlovnici u OŠ „Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
c) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku radova na izgradnji krova na zgradi OŠ „Pajić Polje“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

(PREMIJER KANTONA, Tahir Lendo, dipl.ing.)

Sutra u Travniku 23. sjednica Vlade SBK

Za sutra (četvrtak, 7.11. 2019. godine) je u Travniku sazvana 23. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na Dnevnome redu je 26 tačaka.


1. Zapisnik sa 22. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3. Nacrt zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4.Izvještaj o poslovanju ŠGD “Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2018. godinu – Direktor društva
5. Mišljenje o inicijativi za izmjenu Zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi “ subvencije javnim poduzećima“-interventna sredstava – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi “ transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o rashodovanju, prodaji i isknjižavanju motornih vozila i auto guma – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku mobilnih jedinica
b) za nabavku digitalne centrale
c) za opremanje prostorija za ispitivanje maloljetnika
d) za nabavku licence PHP
e) za procjenu zemljišta za izgradnju PS Donji Vakuf i PS Kreševo
f) za sanaciju mokrog čvora u PS Travnik
g) za sanaciju mokrog čvora u zgradi MUP-a
h) za izgradnju prostorije za smještaj poligrafa
i) za sanaciju krova na zgradi PS Travnik
j) za privremeni priključak na vodovodnu mrežu za izgradnju PS Donji Vakuf
k) za sanaciju prostorija operativnog dežurnog u zgradi MUP-a
l) za arheološko istraživanje na lokaciji PS Kreševo
m) za troškove iskoličenja zgrade PS Donji Vakuf
n) za nabavku KOD aplikacije „AKSIS“
12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za izgradnju rasvjete i uređenje parking prostora – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava – Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za potrebe JU „Gradska knjižnica Vitez“ – Ministarstvo prostornog uređenja., građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje II. dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova III faze na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku štampača – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku pumpe za vodu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Izvješća o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o nabavci vozila za MUP – Ministarstvo financija
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za rekonstrukciju krova na zgradi škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku opreme za potrebe škola-– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Zahtjev za financijsku pomoć za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branioca
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku sredstava za higijenu i ortopedska pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
25. Rješenje o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Izvještaj o utrošku sredstava reprezentacije i troškova mobitela za policijskog komesara za period od 1.1.do 30.9. 2019. godine.- Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Za E-pisarnicu Vlade SBK 80 000 dolara

Ured za Evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je uz podršku zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP), Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) radio na provedbi Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona i ostvario zapažen rezultat u rastu indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem.

Zahvaljujući profesionalnom i predanom radu zaposlenika Ureda, kroz istraživanja, analize, izještavanja i provedbu implementacije Strategije razvoja SBK, a na osnovu rezultata procjene za 2018. godinu, Srednjobosanski kanton je u konkurenciji deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvario najveći rast indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem.

Nagradu za najveći rast indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini, dobio je Srednjobosanski kanton (rast indeksa sa 50% u 2017. na 92% u 2018.godini), te mu samim tim pripada nagrada u iznosu od 80.000 USD.

U skladu sa prihvaćenim Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je dala saglasnost da se iz nagradnog fonda UNDP-a od 80.000,00 USD financira projekt iz Akcionog plana 2019-2021. godina uvođenje e-uprave te da se u okviru tog projekta implementira uvođenje E-pisarnice za Srednjobosanski kanton.

U skladu sa prihvaćenim Izvještajem, pokrenuta je procedura javne nabavke za implementaciju projekta E-pisarnice Vlade SBK, odnosno „Digitalizacije-unapređenja procesa javne uprave“. Javna nabavka će se sastojati iz više djelova koji će biti objavljeni na portalu www.ejn.gov.ba  , te na stranici Vlade Srednjobosanskog kantona www.sbk-ksb.gov.ba .

Vlada SBK: Vitkomu 10.000,00 KM s pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi“

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je dala saglasnost na godišnji Izvještaj o razvoju s pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Na jučer održanoj 20. sjednici Vlade SBK donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog Ureda:
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za nabavku lap-topa za potrebe Ureda, odlukom se izdvaja iznos od 1.349,27 KM, sredstva će se doznačiti „OCEAN“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Uređaj za vještačenje mobilnih aparata, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 52.400,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka opreme za radio stanice za potrebe MUP.a SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 67.400,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka opreme – hardware, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 25.850,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka software za e-pisarnicu Vlade Srednjobosanskog kantona, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 130.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju projekata za izradu Jedinstvene liste infrastukturnih projekata za sektor životne sredine koji su prijavljeni u bazu PIMIS – (Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama) – PIMIS Program javnih investicija u Federaciji BiH.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 573.634,45 KM, izdvojeni iznos se odnosi na sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorom s izvođačima radova.
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, između Službe za zajedničke poslove SBK i Ministarstva unutrašnjih poslova, odlukom se vrši preraspodjela u iznosu od 130.000,00 KM za plaćanje troškova uručenja prekršajnih naloga.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 66.000,00 KM Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu sa pozicije ˝Transfer – poticaj privatnim šumama u skladu sa Zakonom o šumama˝. Odlukom se izdvaja iznos od 57.220,00 KM iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u svrhu: Identifikacije, mapiranja i saniranja odabranih deponija otpada koje se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu u državnom i u privatnom vlasništvu na području općine Travnik u iznosu: 30.458,00 KM i Identifikacija, mapiranja i saniranja odabranih deponija otpada koje se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu u državnom i u privatnom vlasništvu na području općine Novi Travnik u iznosu: 26.762,00 KM. Sredstva će se doznačiti Asocijaciji privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, u skladu sa zaključenim ugovorom.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije Tekući Transferi – Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, a po zahtjevu korisnika: MZ Nova Bila, općina Travnik – 15.000,00 KM, MZ Vrbas II, općina Bugojno – 15.000,00 KM i MZ Bilalovac, općina Kiseljak – 10.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 300,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na račun Miroslav Čondre iz Jazvina, općina Busovača.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se ukupno 825,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na račun Samir Kahrić, Čosići, Karaula i Alija Mehić, Mudrike, Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Čišćenje i uređenje rijeke Lašve od Kanara do Nove Bile“, općina Travnik, u iznosu od: 16.180,00 KM (bez PDV-a), odnosno 18.930,60 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije Putičevo, MZ Dolac“, općina Travnik, u iznosu od: 17.087,00 KM (bez PDV-a), odnosno 19.991,79 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču GPD „Teling“ d.o.o.Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije Slimena-polje“, općina Travnik, u iznosu od: 16.865,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 19.732,05 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču GPD „Teling“ d.o.o.Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodozahvata Husića vrelo“, općina Bugojno“, u iznosu od: 34.187,97 KM (bez PDV-a), odnosno 39.999,92 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izrada elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općine Vitez“, u iznosu od 7.900,00 KM (bez PDV-a), odnosno 9.243,00 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Geodata“ d.o.o. Jajce.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izrada elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta „Husića vrelo“, općina Bugojno“, u iznosu od 4.560,00 KM (bez PDV-a), odnosno 5.335,20 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija dijela korita rijeke Klokotnice u dužini 50 m u MZ Kaćuni“, općina Busovača, u iznosu od: 12.774,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 14.945,58 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Kalvarija cop“ d.o.o.Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija rijeke Bile, općina Travnik “, u od: 8.536,73 KM (bez PDV-a), odnosno 9.987,98 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika, odlukom se izdvaja iznos od 105.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje Oglasa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/2020. godinu.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za MSŠ „Busovača“ Busovača za pomoć pri organizaciji i obilježavanju Dana škole.
– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju prosvjetnih radnika za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila; odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM na ime nastavka sufinansiranja projekta energetske efikasnosti. Navedeni iznos predstavlja primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, na osnovu Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu; odlukom se izdvaja iznos od 7.997,86 KM za sufinansiranje rekonstrukcije puta u naselju Slimena u dužini od 1.250 m, a sredstva će se doznačiti na račun izvođača radova „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Povećanje energetske efikasnosti na JU Centar za kulturu općina D. Vakuf. Odlukom se izdvaja iznos od 14.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Donji Vakuf.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznod od 10.400,00 KM za manifestacije, obilježavanja značajnih datuma i sportske aktivnosti.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 44.800,00 KM za uređenje mezarja i groblja.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 13.500,00 KM za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
– Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica i djece poginulih branitelja, odlukom se izdvaja iznos od 246.000,00 KM. Prijenos sredstava izvršit će se Službi za zapošljavanje SBK.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za Sufinansiranje sanacije štete nastale od požara na poslovnom objektu Ćevabdžinica „Elma“ u vlasništvu Gasal Alema iz Travnika. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za Sufinansiranje sanacije štete nastale od požara na poslovnom objektu na adresi Stanična bb, vlasništvo Kozar Samira iz Travnika. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka odstranjivača vlade, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka ronilačkih odijela i ostale opreme, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 42.500,00 KM.

Usvojeni su i izvještaji o utrošku doniranih sredstava za općine Vitez i Travnik, a na prijedlog iste uprave.

Usvojen su i slijedeći izvještaji:
– Izvještaj o obavljenoj reviziji finansiranja troškova prijevoza učenika osnovnih škola, a na prijedlog Ministarstva finansija.
– Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu oktobru 2019. godine
– Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobru 2019. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 22.000,00 KM, a po zahtjevima korisnika.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za sufinansiranje nabavke potrebne opreme za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, a po zahtjevu korisnika Javno komunalno preduzeće „Vitkom“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost na Zaključivanje Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju infrastukturnog projekta dogranje školske zgrade u Kiseljaku i izgradnju fiskulturne sale I-faza. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Vlada Srednjobosanskog kantona usaglasile su se da udruže sredstva u iznosu od 200.000,00 KM. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obezbjedilo je 100.000,00 KM, a Vlada SBK iznos od 100.00,00 KM.

Održan prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Srednjobosanskog kantona

U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Srednjobosanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Prezentaciju Godišnjeg izvještaja o razvoju s pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu je predvodio Muhamed Softić, sekretar Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu.

Nakon prezentacije i usvajanja Izvještaja prisutni su razgovarali o problematici Srednjobosanskog kantona i poboljšanjima koja su potrebna učiniti kako bi kanton postigao rast po svim parametrima koji su definisani Strategijom razvoja.

Sastanku je prisustvovao premijer Kantona Tahir Lendo, ministri u Vladi SBK, predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici privrednog i društvenog okruženja. Svi prisutni su se složili s jednom činjenicom da je potrebno uvesti mjere kako bih povećali natalitet, spriječili odlazak mladih, stvorilo kvalitetno okruženje za život.

Zakazana 19. sjednica Vlade SBK

Za sutra (četvrtak, 3.10.2019. godine) sazvana je 19. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za koju je predložen Dnevni red od 35 točaka.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 18. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Zaključivanje sporazuma o načinu izmirenja obaveza sa RMU Abid Lolić, Bila – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije ”Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, MZ Bugojno – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije ”Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, MZ Vitez – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog o raspodjeli sredstava s pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama” – Sarajevski sajam turizma – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog za 2019., godinu, s pozicije kapitalnih sredstava – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sportske saveze, sportske klubove i udruge iz oblasti sporta za 2019. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinancirnaje izgradnje, rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata i terena – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za potporu sportašima pojedincima i sportskih stručnim djelatnicima za 2019. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog za 2019. godinu, za potrebe škola (120.800.00 KM) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog za 2019. godinu, za školska natjecanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog za 2019., godinu, za djecu s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na ime naknade za rad stručne Komisije – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s pozicije za poticaj povratku, obnovi i razvitku za 2019. godinu – interventna sredstva – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, s pozicije ”Transfer – poticaji privatnim šumama” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za isplatu štete koju počini zaštićena divljač – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za organiziranje sajmova, izložbi i edukacija – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za nabavku vakcina – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za nabavku printera – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za sanaciju štete na stambenom objektu Halila Manjgafića, iz Bugojna – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluke o izboru ponuđača za nabavku skenera za potrebe Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila – Zavod za urbanizam, prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Saglasnost za provođenje procedure za nabavku printera za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
25. Saglasnost za provođenje procedure za nabavku računara za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
26. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za Bankarske usluge – Ministarstvo finansija
27. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za usluge sistematskog pregleda zaposlenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Saglasnost za poništenje postupka nabavke informatičke opreme za potrebe Prve osnovne škole Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
29. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku kopir aparata za potrebe Srednje škole „Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta
30. Suglasnost za privremeno obavljanje drugog radnog mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
31. Prijedlog zaključka o potrebi revizije diploma djelatnika organa uprave, u institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim preduzećima i drugim organima Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
32. Mišljenje na inicijativu Načelnika općine Kiseljak o prenosu nadležnosti iz djelokruga osnovnog i srednjeg obrazovanja sa kantona na općinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
33. Izvještaji načelnika općine Travnik o sredstvima utrošenih na čišćenju i uređenju korita rijeke Bila, MZ Rudnik – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Izvještaji načelnika općine Bugojno o sredstvima utrošenih za sanaciju klizišta na lokalitetu Kordići – Gračanica prva i druga faza – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje stalne komisije za javnu nabavku putem izravnog sporazuma – Ured za javne nabavke

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Na dnevnom redu Vlade SBK Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta regulacije korita rijeke Kruščice

18. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona zakazana je za četvrtak, 26. 9. 2019. godine, u 9 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:1. Zapisnik sa 17. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kant
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Kantonalna uprava za borce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno- historijskog nasljeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
e) Ured za javne nabavke
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede (rekonstrukcija vodovoda Karahodže, Alihodže, Brajići) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede (regulacija korita rijeke Kruščice) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede (regulacija korita rijeke Jaglinac) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa (7 komada) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u gospodarske, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“ na lokalitetu Banja, općina Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima -poticaj privredi“ – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole ( IX. i X. mjesec 2019.g.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (3.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (500,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (4.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za općinu Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sport – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/20. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje oglasa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja (Mujo Duranović) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredske fotelje – Ured za zakonodavstvo
30. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za održavanje i razvoj korisničkog softwera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
32. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga pranja vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku atomskog apsorpcionog spektrofotometra – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju za II. kvartal 2019. godine – Ministarstvo finansija
36. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju – Ministarstvo finansija
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku šumarskih cipela – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju PVC stolarije u OŠ Treća osnovna škola Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku IT opreme – Ministarstvo privrede
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za zaključivanje sporazuma o izvansudskoj nagodbi o naknadi štete za motorno vozilo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti za sanaciju mokrog čvora u PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
44. Saglasnost za nabavku 5 uređaja Alcotest 5000-V3 – Ministarstvo unutrašnjih poslova
45. Saglasnost za nabavku serverskog ormara – Služba za zajedničke poslove
46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu elaborata o geodetskoj situaciji zemljišta – Kantonalni arhiv
47. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Nova Bila“
b) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Travnik“


PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Poziv na javnu raspravu – Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu

Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici, održanoj 29.8.2019. godine, utvrdila je Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu i zadužila Ministarstvo privrede da u općinama s područja Srednjobosanskog kantona otvori javnu raspravu.

Javnu raspravu provest će predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, odnosno radna grupa koju je ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona imenovao Rješenjem.

Nakon svake javne rasprave sačiniti će se zapisnik o zaprimljenim prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Prijedloga Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu.

U tabeli ispod je raspored održavanja javnih rasprava:

R.btr. Općine Mjesto
održavanja javne rasprave
Datum održava- nja javne rasprave  Vrijeme održavanja javne rasprave
1. Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Busovača Kiseljak
(sala općine)
 23.09.2019.
(ponedjeljak)
 11,00 sati
2. Jajce, Dobretići Jajce
(sala općine)
 24.09.2019.
(utorak)
 11,00 sati
 3.Travnik, Vitez,
Novi Travnik
 Travnik
(sala općine)
 26.09.2019.
(četvrtak)
 11,00 sati
 4.Bugojno,
Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf
 Bugojno
(sala općine)
 27.09.2019.
(petak)
 11,00 sati

Zbog značaja gore navedenog propisa molimo vas da s područja vaše općine pozovete sve zainteresovane stranke.

Tekst prihvaćenog Nacrta Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu možete preuzeti na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona. (www.sbk-ksb.gov.ba).
Komentari, sugestije i prijedlozi na tekst nacrta Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu mogu se dostaviti elektronski putem e-mail adrese: min.priv@bih.net.ba. (Obrazac za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga)
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 030/511-217.

TRAVNIK: Priopćenje za javnost s 15. sjednice Vlade SBK

U Travniku je održana 15. sjednica Vlade SBK. U nastavku donosimo priopćenje za javnost s te sjednice…

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje na Statute zdravstvenih ustanova kojima je Kanton osnivač: JU Bolnica Travnik, Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, JU Bolnica Bugojno, Hrvatska bolnica „dr. fra. Mato Nikolić“ i Opća bolnica Jajce, i uputila u skupštinsku proceduru.

Usvojen i je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade SBK za period januar – juni 2019. godine, a na prijedlog Tima za sprečavanje korupcije Vlade SBK.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Trebišnjica“ – Nova Bila, općina Travnik. Odlukom se utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta „Trebišnjica” – Nova Bila, Općina Travnik koje se koriste za snabdijevanje vodom potrošača područja Nova Bila, veličina i granica zona sanitarne zaštite, zaštitne mjere, režimi zaštite, i nadzor nad provođenjem odluke i druga pitanja od značaja za provođenje sanitarne zaštite izvorišta i na izdašnost izvorišta voda za piće.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Regulacija dijela korita rijeke Kozice u MZ Kaćuni, općina Busovača“, izabranom ponuđaču „Merkez Oil“ d.o.o.Novi Travnik, u iznosu od 14.985,95 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja vodovoda Kraljevice (primarni cjevovod), općina Travnik“, izabranom ponuđaču GPPD „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik, u iznosu od 9.955,53 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica, općina Travnik“, izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez , u iznosu od 15.942,85 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja rezervoara u naseljanom mjestu Podkula, općina Busovača“, izabranom ponuđaču JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača, u iznosu od 17.159,93 KM.
– Odluka o usvajanju Programa raspodjele, prenosa i utroška sredstava za 2019. godinu iz preostalih sredstava sa tekućih transfera – poticaji vodoprivredi. Odlukom se usvaja Program raspodjele, prenosa i utroška sredstava iz preostalih sredstava sa tekućih transfera – poticaji vodoprivredi sa kriterijima raspodjele, utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u iznosu od 200.000,00 KM.
– Odluka o usvajanju trogodišnjeg Plana javne nabave za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019., 2020. i 2021. godinu, koji će se sufinansirati i finansirati iz preostalih sredstava u vodoprivredi. Odlukom se usvaja trogodišnji Plan javne nabave sa kriterijima raspodjele sredstava po stavci: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi, u skladu sa utvrđenim budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u iznosu od 550.000,00 KM, za 2020 godinu u iznosu od 400.000,00 KM i za 2021. godinu u iznosu od 400.000,00 KM.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2019. godini, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu, u iznosu od 70.000,00 KM. Sredstva se rasporuđuju kako slijedi: Islamska zajednica – 32.900,00 KM, Katolička crkva – 30.100,00 KM i Pravoslavna crkva – 7.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na isplatu dodatnog toplog obroka (9,26 KM po danu angažiranja) za zaposlenike MUP-a SBK, koji su bili angažirani na osiguranju vjerskih manifestacija “Sveti Ivo” (23.06.-24.06.2019 godine) i “Ajvatovica” (29.06.-30.06.2019 godine) i uplata pripadajućih doprinosa na isplaćeni dodatni topli obrok.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci usluga (Izrada Glavnog projekta oborinske odvodnje ulica u Novom naselju, MZ Turbe, općina Travnik) sa ponuđačem ”ASI INŽENJERING” d.o.o. Sarajevo – direktni sporazum sa cijenom ponude od 3.498,30 KM.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Regulacija korita Luškog potoka u MZ Lugovi, općina Busovača iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena tačkom 9. Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se u iznosu 5.148,00 KM. Sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta Regulacija korita Luškog potoka u MZ Lugovi, općina Busovača i uplatit će se „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez, a na prijedlog istog ministarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave u skladu sa usvojenim trogodišnjim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019., 2020. i 2021.godinu, koji će se sufinansirati i finansirati iz preostalih sredstava u vodoprivredi. Na osnovu trogodišnjeg Plana javne nabavke za 2019., 2020. i 2021. godinu i raspodjele preostalih sredstva u Budžetu SBK za 2019. godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH sa stavki: Subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi u iznosu od 550.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je donijelo Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK u iznosu od 15.000,00 KM, sredstva su namijenjena za rješavanje problema prijevoza djece s poteškoćama u razvoju. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar “Duga” Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas” u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Župa Svete Ane Lepenica.
– Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Travničkog dekanata iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu -Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas” u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Župe Sv. Ivana Krstitelja.
– Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik za 2019. godinu izdvajaju se sredstava u iznosu od 7.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Srpskog kultno-prosvjetnog i humanitarnog crkvenog društva Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvajaju se sredstava u iznosu od 20.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Srednjobosanskog kantona.
– Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet” iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”za 2019. godinu izdvajaju se sredstava u iznosu od 32.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2019. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet”.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Donji Vakuf, iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – (kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Donji Vakuf, na ime sufinansiranja Projekta sanacije i prostorija i ordinacija. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Donji Vakuf.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Vitez iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – (kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM JU Domu zdravlja Vitez, na ime sufinansiranja digitalizacije RTG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Jajce iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – (kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 8.000,00 KM JU Domu zdravlja Jajce, na ime sufinansiranja nabavke EKG aparata za potrebe službe hitne medicinske pomoći. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Jajce.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Travnik iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – (kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Travnik, na ime sufinansiranja nabavke RTG sistema sa integrisanim CR15-X sistemom za digitalizaciju. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Kiseljak iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu –(kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu) izdvajaju se sredstva u iznosu od 25.000,00 KM JU Domu zdravlja Kiseljak, na ime sufinansiranja početnih radova izgradnje novog Doma zdravlja. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Kiseljak.

Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – Kancelarijskog materijala, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.382.000,00 KM, a vrsta postupka je Otvoreni postupak.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 20.000,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 27.900,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu za uređenje mezarja i groblja.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 19.600,00 KM planiranih u BUdžetu SBK za 2019. godinu za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi – niži nivoi vlasti”, odlukom se izdvajaju sredstva za niže nivoe vlasti za slijedeće općine:
o Općina Kreševo u iznosu od 10.000,00 KM
o Općina Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 20.000,00 KM
o Općina Donji Vakuf u iznosu od 20.000,00 KM
o Općina Travnik u iznosu od 40.000,00 KM
o Općina Vitez u iznosu od 28.000,00 KM
o Općina Novi Travnik u iznosu od 35.000,00 KM
o Općina Kiseljak u iznosu od 15.000,00 KM
o Općina Jajce u iznosu od 40.000,00 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije javnim preduzećima – poticaj privredi”, odlukom se izdvajaju sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije javnim preduzećima – poticaj privredi” za sljedeće privredne subjekte:
o JKP Šćona, Fojnica, u iznosu od 10.000,00 KM
o JKP Gradina, Donji Vakuf, u iznosu od 7.000,00 KM
o JKP Čistoća, Bugojno, u iznosu od 15.000,00 KM
o JKP Komunalac, Busovača, u iznosu od 9.000,00 KM
o JKP Kostajnica, Kreševo, u iznosu od 10.000,00 KM
o JP Vodovod i kanalizacija, Kiseljak, u iznosu od 3.856.00 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma”, odlukom se izdvajaju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma”” za sljedeće privredne subjekte:
o Jess d.o.o, Busovača, u iznosu od 20.000,00 KM
o Ski Rostovo d.o.o, Bugojno, u iznosu od 15.000,00 KM
o Ski Mići d.o.o, Busovača, u iznosu od 15.000,00 KM
o Ozon z.d.d, Travnik, u iznosu od 30.000,00 KM
o Komotin d.o.o, Jajce, u iznosu od 30.000,00 KM
o Brusnica Trade d.o.o, Fojnica, u iznosu od 20.000.00 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo”, odlukom se izdvajaju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo” za sljedeće općine:
o Općina Kreševo u iznosu od 20.000,00 KM
o Općina Travnik u iznosu od 40.000,00 KM
o Općina Kiseljak u iznosu od 20.000,00 KM
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu. Ovom odlukom, u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, utvrđuje se raspodjela sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu, nakon provedenog javnog konkursa, kako slijedi:
a) Geološko istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina
1. BH4 d.o.o. Jajce – 25.000,00 KM
2. U.M. BETON d.o.o. Bugojno – 10.000,00 KM
b) Zaštita i unapređenje okoliša, te razvojni projekti na području SBK
1. Općina Gornji Vakuf – Uskoplje – 25.000,00 KM
2. Općina Donji Vakuf – 25.000,00 KM
3. Općina Kreševo – 20.000,00 KM
4. MZ Bučići, općina Novi Travnik – 15.000,00 KM
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije “Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u oblasti mineralnih sirovina”, iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – izdvajanje interventnih sredstava. Ovom odlukom, u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u oblasti mineralnih sirovina, utvrđuje se raspodjela sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – izdvajanje interventnih sredstava, kako slijedi:
a) Geološko istraživačkih radova u oblasti mineralnih sirovina
1. “KALVARIJA-COP” d.o.o. Vitez – 15.000,00 KM
b) Zaštita i unapređenje okoliša, te razvojni projekti na području
1. MZ “Divičani” Jajce- 12.800,00 KM
2. MZ “Bila” Vitez- 15.000,00 KM

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost za izvođenje vještaka za procjenu zamljišta koje bi bilo predmet eventualnog Sporazuma po kojem bi Kantonalni arhiv Travnik trebao otkupiti dio zemljišta koje je korisnik Vrhbosanska nadbiskupija, a u svrhu zaokruženja parcele Kantonalnog arhiva i izgradnje protivpožarnog puta oko zgrade Arhiva.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na nabavku slijedećih stalnih sredstava:
– Nabavka sistava za uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica u Srednjobosanskom kantonu u vrijednosti do 250.000,00 KM sa PDV-om,
– Nabavka informacijskog sistema za bolničku zdravstvenu zaštitu u Srednjobosanskom kantonu u vrijednosti do 510.000,00 KM, sa PDV-om
Ukupna vrijednost predmetnih nabavki iznosi do 760.000,00 KM, sa PDV-om.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za raspisivanje natječaja u osnovnim i srednjim školama u skladu sa pedagoškim mjerilima u slijedećim slučajevima:
a) za radno mjesto gdje je puna norma,
b) za radno mjesto na koje se nastavnik koji nema punu normu, odnosno koji ima 50 % propisane nastavne norme javi na dopunu norme do maksimalnog fonda nastavnih sati za taj predmet u bilo koju školu u okviru NPP-a koji realizuje.
Ostalo nastavno osoblje prima se na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine u osnovnim i srednjim školama s mogućnošću da se u slučaju opravdanosti u skladu sa poglavljem V. broj i struktura nastavnog kadra i stručnih saradnika Pravilnika o pedagoškim mjerilima – ostali odgojno-obrazovni poslovi i ostali poslovi, može istom izvršitelju dati novi ugovor do kraja školske godine, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK.
Data je i saglasnost OŠ “Travnik” u Travniku za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju prozora u kabinetu fizike u iznosu od 4.100,00 KM, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za Općine i JU SBK. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račune Općina i JU SBK kako slijedi:
– Sufinansiranje drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja stambenih zgrada radi uštede energije
1. Utopljavanje stambene zgrade radi uštede energije u ul.Bosanska br.35, općina Jajce – 10.000,00 KM
2. Utopljavanje stambene zgrade „Koreja“ u ulici Bana Josipa Jelačića br.91, općina Kiseljak – 9.000,00 KM
3. Utopljavanje stambene zgrade radi uštede energije – zamjena krova na zgradi ul. Ljudevita Gaja br.27,29,31 (MZ Centar I), općina N.Travnik – 5.100,00 KM
– Sufinansiranje drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja javnih objekata radi uštede energije:
1. Povećanje energ.efikasnosti Kulturno sportskom centru Bugojno, JU Kulturno sportski centar Bugojno, općina Bugojno – 76.000,00 KM
2. Utopljavanje administrativno-stambenog objekta Pravoslavne crkve, općina Busovača – 8.300,00 KM
3. Zamjena fasadne stolarije na objektu Doma kulture, općina N.Travnik – 22.000,00 KM
4. Sanacija podnih površina u bolnici, Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“, općina Travnik – 25.000,00 KM
5. Rekonstrukcija školskog igrališta, OŠ „Nova Bila“, općina Travnik – 20.000,00 KM
6. Utopljavanje prostorija za rad SSK Target, Sportski streljački klub, općina Travnik – 10.000,00 KM
7. Rekonstrukcija vrtića Vitez (pokrivački radovi- krov), općina Vitez – 10.000,00 KM
8. Izrada toplinske izolacije na objektu JU OŠ Dubravica-OŠ Preočica, općina Vitez – 20.000,00 KM
– Sufinansiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom privrednom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša:
1. Sanacija i rekonstrukcija vodovodnog sistema Gojevići, općina Fojnica -20.000,00 KM
2. Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Ostružnica, općina Fojnica – 48.000,00 KM
3. Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže (fekalne i oborinske) u ulici Gradska i u užem urbanom dijelu G.Vakuf-Uskoplje, općina G.Vakuf-Uskoplje – 83.000,00 KM
4. Nabavka vodomjera, vodovodnog materijala i poklopca u MZ Bešpelj i MZ Lendići, općina Jajce – 15.000,00 KM
5. Rekonstrukcija distributivnih cjevovoda vodoopskrbnog sistema Studenac i Bijele vode, općina Kiseljak – 55.000,00 KM
6. Izgradnja vodovodne mreže za SRC Lopata, općina Kreševo – 15.000,00 KM
7. Regulacija Kreševčice i uređenje obale, općina Kreševo – 5.000,00 KM
– Sufinansiranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi:
1. Nabava kontejnera za smeće, općina Dobretići – 5.000,00 KM

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (nastavni plan i program na bosanskom jeziku), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 1.116.000,00 KM KM.
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke udžbenika za osnovne škole u SBK (nastavni plan i program na hrvatskom jeziku), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 684.000,00 KM.