Obavijest o stupanju na snagu Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u SBK

Obavijest o stupanju na snagu Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine “Srednjobosanskog kantona” broj 12/19) i utvrđivanju Liste miritelja za područje Srednjobosanskog kantona.


Na osnovu člana 31. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 05/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 152. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16 i 89/18), Vlada Srednjobosanskog kantona je na prijedlog Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona na 22. sjednici održanoj 31.10.2019. godine donijela Uredbu o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu.

Cilj donošenja ovog propisa je da se u postupku, zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, a uz stručnu pomoć miritelja u relativno kratkom roku postigne dogovor u vezi sa rješavanjem predmeta individualnog ili kolektivnog radnog spora. Ova vrsta rješavanja radnih sporova uvodi se radi unapređenja pristupa pravdi, kao jednog od osnovnih ljudskih prava, propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i radi poštovanja načela efikasnosti i ekonomičnosti u smislu rasterećenja sudova, te u tom smislu postizanja dogovora o sporu u kraćem roku u odnosu na dugotrajnost postupka pred sudom.
Uredba o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu strukturalno se sastoji od šest dijelova i 28. članova.
Uredbom je propisan postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, način određivanja miritelja i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova. Ovim propisom definisano je osnovno načelo mirnog rješavanja sporova – načelo dobrovoljnosti, prema kojem strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu dobrovoljno odlučuju o mirnom rješavanju radnog spora, te da iste same biraju miritelja i arbitra.

Uredbom je određeno da svaka strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu snosi svoje troškove nastale u postupku mirenja, osim troškova miritelja sa liste koju utvrđuje ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, čije troškove snosi Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona.

Utvrđen je način rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, te nadležnost i sastav mirovnog vijeća za teritoriju Srednjobosanskog kantona, kao i način pokretanja postupka mirnog rješavanja individualnog i kolektivnog radnog spora, šta sadrži prijedlog za pokretanje postupka, te na koji način se prijedlog može podnijeti. Uredbom je određeno da miritelja sporazumno biraju strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu sa Liste i to u roku od tri dana od dana pokretanja mirnog rješavanja spora, a ukoliko to strane ne urade u navedenom roku onda miritelja određuje kantonalni ministar u roku od tri dana po isteku prethodnog roka.

Sporazum koji se postigne u postupku mirenja zaključuje se u pismenoj formi, ima snagu izvršne isprave i isti se smatra zaključenim kada ga potpišu strane u sporu i mirovno vijeće. Ukoliko je između strana u sporu zaključen kolektivni ugovor, određeno je da sporazum zaključen u postupku mirenja postaje sastavni dio kolektivnog ugovora, da se sporazum dostavlja Ministarstvu. Ukoliko strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu ne riješe spor u postupku mirenja, iste mogu tražiti sudsko odlučivanje o tom sporu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Na period od četiri godine utvrđena je Lista miritelja za područje Srednjobosanskog kantona. Za obavljanje ovih poslova imenovani su stručnjaci iz oblasti radnih odnosa i sa iskustvom u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju Melhisa Šabić, dipl.iur i Adin Tatarević, dipl.iur.

Nadzor nad primjenom Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova vrši Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, a inspekcijski nadzor vrši Kantonalna inspekcija rada.

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona poziva sve zainteresovane strane da u budućem periodu koriste institut mirnog rješavanja radnih sporova kako bi ostvarili svoja individualna i kolektivna prava iz radnog odnosa, a kroz jednu vrstu socijalnog dijaloga uz pomoć miritelja.

MINISTAR

Nisvet Hrnjić