Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu zdravstva KSB

Objavljen je JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.

Naziv radnog mjesta:
– viši referent – vozač
– 1 (jedan) izvršitelj
– na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
– upravlja motornim vozilom po nalogu neposrednog rukovoditelja;
– preuzima i zadužuje vozilo po zapisniku sa opremom;
– brine se o tehničkoj ispravnosti, higijeni i održavanju kao i vremenu provođenja uputa o servisiranju i održavanju vozila;
– vodi evidenciju o putnim nalozima te iste uredno popunjava na način kako je to regulirano Zakonom o unutarnjem cestovnom prometu;
– prati i vrši registraciju vozila;
– vrši vizuelni pregled vozila, pregled stanja guma, signalnih i svjetlosnih uređaja bitnih za sigurnost vozila u prometu;
– pomaže u poslovima umnožavanja materijala za potrebe Ministarstva,
– obavlja i druge operativno-tehničke poslove po nalogu Ministra i rukovodećeg službenika.
Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne politike i to:

– SSS a) III stupanj: strojarska škola-automehaničar, prometna škola-vozač motornog vozila
b) IV stupanj: strojarski tehničar, prometni tehničar-tehničar drumskog prometa
c) V stupanj: VKV za navedene struke pod a) i b);
– vozački ispit B kategorije;
– najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja srednje stručne spreme.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– prijava na javni oglas;
– kratka biografija;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu;
– diplomu o završenom obrazovanju;
– dokaz o ranom stažu – uvjerenje poslodavca;
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
– dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpušten iz državne službe, a što se dokazuje: ovjerenom izjavom kandidata koji nisu radili u tijelu državne službe ili su nezaposleni ili uvjerenjem tijela državne službe ako je kandidat bio zaposlen u tijelu državne službe;
– izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radi odnos.

Napomena za sve kandidate: odluku o izboru kandidata po raspisanom javno oglasu donosi ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor koje će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi listu uspješnih kandidata sukladno uvjetima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ te na web stranici Ministarstva.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obvezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Povjerenstvo za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Stanična 43, Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

MINISTAR
Anto Matić