Potpora udruženjima potrošača u FBiH za 2019. godinu

Federalno ministarstvo trgovine objavilo je Javni poziv za raspodjelu preostalog dijela sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama – Potpora udruženjima potrošača u FBiH za 2019. godinu.

1. OPIS:

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama- potpora udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uslove i način raspodjele preostalih sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2019. godinu za provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informisanja i edukacije potrošača.

Javni poziv se raspisuje za:

1. Projekte informisanja i edukacije potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz slijedeću temu:

2.Provođenje Zakona o zaštiti potrošača i drugih propisa od značaja za ekonomske interese potrošača – aktuelno stanje u Federaciji BiH.

Udruženje može samostalno konkurisati samo sa jednim projektom. Finansiranje projekta je ograničeno do iznosa od 7.698,80 KM. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave projekta neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

2. CILJEVI:

Finansijskom podrškom omogućiti provođenje projekata informisanja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova.

3. PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH (“Službeni glasnik BiH” br 32/01).

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidovati pojedinačno ili u saradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekat. Kod zajedničkog projekta mora se jasno definisati udruženje nosilac projekta i učesnici u projektu.

Projekti koji su finansirani iz drugih izvora mogu biti kandidovani za sufinansiranje po osnovu ovog Javnog poziva, u skladu sa tačkom VIII. Odluke o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača.

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli finansijske podrške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine za prethodnu godinu.

4. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

4.1. Prijava prijedloga projekta se dostavlja na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definisanim u ovom Javnom pozivu.

Obavezna dokumentacija:

1.Prijedlog projekta sa detaljnim obrazloženjem;

2. Popunjeni, potpisani i ovjereni obrasci od 1-7

– Obrazac 1. “Prijava”

– Obrazac 2. Prijedlog projekta”

– Naziv projekta

– Ciljevi projekta i njihova mjerljivost;

– Opis projekta i metodologija realizacije,

– Ciljna grupa i očekivani efekti projekta na pripadnike ciljne grupe;

– Projektne aktivnosti i vremenski plan realizacije projektnih aktivnosti sa informacijama o angažovanju tehničkih kapaciteta i uključenosti članova projektnog tima u njihovu realizaciju;

– Obrazac 3. “Budžet projekta”.

Budžet projekta mora biti iskazan u KM po projektnim aktivnostima i u njega mogu biti uključeni samo opravdani troškovi – rashodi vezani za potrebe realizacije projektnih aktivnosti;

– struktura izvora finansiranja (ukoliko je u pitanju više izvora finansiranja);

-Obrazac 4. “Kadrovski kapaciteti”.

Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti i biografije angažovanih lica.

– Obrazac 5. “Tehnički kapaciteti”

Podaci o raspoloživim tehničkim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti (oprema, prostorije i sl.)

– Obrazac 6. ” Iskustvo u realizaciji projekata”

Podaci o realizovanim sličnim projektima (naziv projekta, izvori finansiranja, ciljevi, ciljne grupe, aktivnosti, informacije o realizaciji, vrijednost projekta i dr. korisne informacije):

– Obrazac 7. “Izjava o zajedničkom projektu”

Ukoliko projektne aktivnosti realizuje dva ili više udruženja Izjava o zajedničkom projektu treba biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenih lica svih uključenih udruženja.

Uz Izjavu o zajedničkom projektu priložiti dokument o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta u kojem će biti definisan oblik saradnje i obaveze svih partnera u predloženom projektu.

3. Dokaz o registraciji udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

4. Statut udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

5. Izvještaj o radu i financijski izveštaj za 2018. godinu usvojen od strane skupštine udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

6. Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2019. godinu (zaključno sa 30.09.2019. godine).

Udruženja koja su aplicirala po Javnom pozivu u 2018. godini nisu u obavezi dostaviti dokumentaciju iz tač.: 3, 4, 5 i 6.                        

5. KRITERIJI :

Kriteriji za finansiranje i sufinansiranje utvrđeni su Odlukom o kriterijima i postupku finansiranje i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača.

5.1. Kriteriji za izbor projekata: vrijednost (%)

– precizno definisanje problema i način njegovog rješavanja…………10

– precizno definisanje ciljane grupe i korisnika rezultata projekta……5

– izvodljivost projektnih aktivnosti sa konkretnim utjecajem i mjerljivim rezultatima………10

– teritorijalna pokrivenost ……10

– finansijska izvodljivost predloženog projekta, sa tačno naznačenim stavkama budžeta……10

– kadrovski kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti……………20

– tehnički kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti……10

– iskustvo u pripremi i realizaciji projekata:

a) ima iskustvo u pripremi i realizaciji do tri projekta………………4          

b) ima iskustvo u pripremi i realizaciji više od tri projekta………6

– saradnja sa drugim udruženjima na realizaciji projekta………10

– nosilac projekta obezbijedio sredstva kroz sufinansiranje od treće strane………5

U k u p n o:   100  

6. FINANSIRANJE:

Za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2019. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM (sedamdesethiljadaKM), od čega 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada KM) za podršku rada i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM) za projektne aktivnosti.

Po prvom Javnom pozivu udruženjima su raspoređena sredstva u iznosu od 62.301,20 KM. Za realizaciju projekata po ovom javnom pozivu osigurana su preostala sredstva u iznosu od 7.698,80 KM.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti po osnovu Ugovora o implementaciji sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva i udruženja.

Realizacija izabranih projekata otpočinje danom uplate sredstava na račun udruženja.

Planirane projektne aktivnosti treba da budu realizovane u periodu od 3 (tri) mjeseca od dana početka realizacije projekta.

7. OPRAVDANI TROŠKOVI:

Troškovi koji mogu biti pokriveni odobrenim sredstvima su navedeni u Obrascu 3. Budžet projekta. Vrijednost troškova mora biti iskazana u KM u bruto iznosima (sa obračunatim PDV-om).

8. NADZOR NAD UTROŠKOM SREDSTAVA:

Nadzor utroška sredstava vršit će Ministarstvo i to:

– Redovnom tromjesečnom kontrolom izvještaja udruženja potrošača o realizovanim aktivnostima i finansijskoj realizaciji i dokumentacije kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava;

–  Vanrednom kontrolom.

9. DOSTAVLJANJE:

Prijave po ovom Javnom pozivu trebaju biti uvezanih i numerisanih strana, tako da čine jednu cjelinu i da se strane ne mogu fizički odvojiti, u suprotnom prijave neće biti razmatrane od strane komisije.

Prijave na Javni poziv se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

Federalno ministarstvo trgovine
88000 Mostar,
Ante Starčevića bb (zgrada Vlade FBiH)

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u koverti na kojoj treba naznačiti naziv udruženja uz napomenu:

“PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOG PROJEKTA” – NE OTVARATI

10. ROKOVI:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama i na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave pristigle elektronskom poštom ili dostavom smatrat će se ne važećim i neće se razmatrati.

11. OBJAVA REZULTATA

Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba i u Službenim novinama Federacije BiH.

12. PRAVO PRIGOVORA:

Na Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera može se podnijeti prigovor Federalnom ministru trgovine u roku od 8 dana od dana objave Odluke.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.