KSB: Natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2020./2021. godinu

Kantonalna uprava za branitelje raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2020./2021. godinu.

Na osnovu članka 33. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine KSB broj 7/16-prečišćen tekst) i članka 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine KSB broj 4/17), Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2020./2021. godinu
I . Pravo na dodjelu stipendije
Kantonalna uprava za branitelje raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2020./2021. godinu redovitim studentima prvog ciklusa II., III. i IV. godine studija i integralnog studija II., III., IV., V. i VI. godine.
II. Pravo sudjelovanja imaju:
1. djeca branitelja bez oba roditelja,
2. djeca šehida / poginulih branitelja,
3. djeca umrlih vojnih invalida,
4. djeca ratnih vojnih invalida,
5. djeca mirnodopskih vojnih invalida,
6. djeca nositelja ratnog priznanja – odličja,
7. djeca razvojačenih branitelja.
III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:
1. studenata prve godine studija,
2. studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
3. studenata koji su smješteni u studentske domove,
4. izvanrednih studenata,
5. studenata – apsolvenata,
6. studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu
ponovno upisali istu godinu studija,
7. studenata koji primaju stipendiju drugog davatelja,

8. studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,
9. studenata koji s danom objave Natječaja navršavaju 25. godina života,
10.studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.
Prihod iz točke 8. ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.
Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente koji se traže ovim Natječajem isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.
Stipendija može biti dodijeljena samo jednom studentu iz obiteljskog domaćinstva.
IV. Uz prijavu na Natječaj prilaže se:
1. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu ili ovjerenu kopiju osobne iskaznice ne stariju od 60 dana,
2. uvjerenje o redovitom studiju iz kojeg je vidljivo da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
3. izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davatelja, ovjerena u općini, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
4. izvod iz matične knjige umrlih za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
5. izvod iz matične knjige umrlih za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
6. za obitelji poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini obiteljske ili osobne invalidnine, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
7. za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
8. za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog priznanja,
9. za razvojačene branitelje, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
10.izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
11.kopiju tekućeg računa,
12.uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
13.izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
14.izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnositelja prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,
15.uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih osoba, a stariji su od 15 godina, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
16.uvjerenje MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji
osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
17.uvjerenje o visini plaće za bilo koji mjesec u posljednja 2 mjeseca – original ili ovjerena kopija.

18.ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika
(radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
19.ček MIO o visini mirovine (obiteljska mirovina, starosna
mirovina, invalidska mirovina), ne stariji od 60 dana, original ili
ovjerena kopija,
20.dokaz o visini inozemne mirovine, ne stariji od 60 dana, original ili
ovjerena kopija,
V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.
VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.
VII. Stipendija za akademsku 2020./2021. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 150,00 KM mjesečno.
VIII. Natječajni postupak provodi se sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na stipendiju.
IX. Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Vlade KSB www.sbk-ksb.gov.ba
Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se Kantonalnoj upravi za branitelje putem pošte, na adresu Stanična 43. Travnik.
Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade KSB.
X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
XI. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendije ne vraća se podnositelju zahtjeva.

Djeci branitelja pomoć pri upisu, besplatni udžbenici, stipendije

Za vrijeme redovitog školovanja na visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenih razvojačenih branitelja imaju pravo na sufinanciranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu u visini 50%.

Djeca razvojačenih branitelja pod uvjetom da su ispunila bodovni minimum, odnosno da su zadovoljili na prijemnom ispitu, imat će prednost pri upisu u javne srednjoškolske i visokoškolske ustanove, navodi se u radnom materijalu novog zakona o razvojačenim braniteljima i njihovim obiteljima. Također, djeci nezaposlenih razvojačenih branitelja koji nemaju sredstava za uzdržavanje, prema podacima Centra za socijalni rad, osigurat će se besplatni udžbenici za vrijeme obveznog školovanja.
Kako se navodi u spomenutim materijalima, novčana sredstva za potrebe iz prethodne stavke osigurat će se u proračunu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. “Za vrijeme redovitog školovanja na visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenih razvojačenih branitelja, koji nemaju sredstava za izdržavanje, prema podacima Centra za socijalni rad, imaju pravo na sufinanciranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu u visini 50% novčanih sredstava”, stoji u radnim materijalima koji su ovih dana predstavljeni županijskim ministrima branitelja.

Novčana sredstva za potrebe sufinanciranja troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu osigurat će se u proračunu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Uz sve navedeno, djeca razvojačenih branitelja imaju prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove u skladu s kriterijima utvrđenim županijskim propisima kojima se reguliraju ova prava. Zanimljivo je spomenuti i kako se u radnim materijalima novog zakona navodi da će razvojačeni branitelji po zaživljavanju spomenutog zakona imati apsolutnu prednost prilikom smještaja u sve javne ustanove koje se bave smještajem starih i iznemoglih osoba, a čiji je osnivač FBiH, županije, gradovi i općine, ako nemaju članova obitelji koji su po Obiteljskom zakonu Federacije BiH dužni uzdržavati ih. “Branitelji imaju pravo na subvencioniranje troškova smještaja u umirovljeničke domove i gerontološke centre u visini od 50%.

Sredstva za subvencioniranje osigurat će se iz federalnog proračuna preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike”, navodi se u radnom materijalu novog zakona. Novim zakonom će biti definirana i visina novčane naknade koju će primati ova kategorija stanovništva.

“ Umirovljeni razvojačeni branitelji imaju pravo na novčani dodatak po osnovi sudjelovanja u oružanim snagama RBiH (Armija RBiH, HVO, MUP), obračunat po osnovi broja mjeseci provedenih neposrednim sudjelovanjem u ratu u razdoblju od 8. 4. 1992. do 23. 12. 1995., u visini od 0,122% prosječne neto plaće u Federacije BiH za prethodnu godinu po mjesecu sudjelovanja”, stoji u radnim materijalima.

Izvor: vecernji.ba