Lokalne vijesti

Sutra u Travniku 23. sjednica Vlade SBK

Za sutra (četvrtak, 7.11. 2019. godine) je u Travniku sazvana 23. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na Dnevnome redu je 26 tačaka.


1. Zapisnik sa 22. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3. Nacrt zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4.Izvještaj o poslovanju ŠGD “Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2018. godinu – Direktor društva
5. Mišljenje o inicijativi za izmjenu Zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi “ subvencije javnim poduzećima“-interventna sredstava – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi “ transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o rashodovanju, prodaji i isknjižavanju motornih vozila i auto guma – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku mobilnih jedinica
b) za nabavku digitalne centrale
c) za opremanje prostorija za ispitivanje maloljetnika
d) za nabavku licence PHP
e) za procjenu zemljišta za izgradnju PS Donji Vakuf i PS Kreševo
f) za sanaciju mokrog čvora u PS Travnik
g) za sanaciju mokrog čvora u zgradi MUP-a
h) za izgradnju prostorije za smještaj poligrafa
i) za sanaciju krova na zgradi PS Travnik
j) za privremeni priključak na vodovodnu mrežu za izgradnju PS Donji Vakuf
k) za sanaciju prostorija operativnog dežurnog u zgradi MUP-a
l) za arheološko istraživanje na lokaciji PS Kreševo
m) za troškove iskoličenja zgrade PS Donji Vakuf
n) za nabavku KOD aplikacije „AKSIS“
12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za izgradnju rasvjete i uređenje parking prostora – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava – Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za potrebe JU „Gradska knjižnica Vitez“ – Ministarstvo prostornog uređenja., građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje II. dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova III faze na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku štampača – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku pumpe za vodu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Izvješća o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o nabavci vozila za MUP – Ministarstvo financija
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za rekonstrukciju krova na zgradi škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku opreme za potrebe škola-– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Zahtjev za financijsku pomoć za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branioca
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku sredstava za higijenu i ortopedska pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
25. Rješenje o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Izvještaj o utrošku sredstava reprezentacije i troškova mobitela za policijskog komesara za period od 1.1.do 30.9. 2019. godine.- Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend