Lokalne vijesti

Sazvana 111. sjednica Vlade KSB, pogledajte dnevni red

Sazvana je 111. Sjednica  Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 20.01.2022.godine, u  9 sati. Za sjednicu je  predložen je DNEVNI RED:

1. Zapisnik sa 110. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade

2. Programi rada Vlade Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Stručna služba Vlade

3. Program rada Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna

4. Program rada Agencije za privatizaciju Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Agencija za privatizaciju Kantona Središnja Bosna

5. Program rada Turističke zajednice Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Turistička zajednica Kantona Središnja Bosna

6. Financijski plan Turističke zajednice Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Turistička zajednicaKantona Središnja Bosna

7. Pravilnik o javnim nabavama za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Ured za javne nabave

8. Programi raspodjele sredstava za 2022. godinu iz nadležnosti Sabora Kantona – Sabor Kantona Središnja Bosna

a) Program raspodjele sredstava parlamentarnim političkim strankama za 2022. godinu

b) Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu

c) Program utroška sredstava drugim razinama vlasti i fondovima za 2022. godinu

d) Program utroška sredstava pojedincima za 2022.godinu

9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa i OŠ „Han Bila“ Han Bila – Ministarstvo financija

10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a) za nabavu zatvorenog ormara

b) za nabavu i ugradnju dva klima uređaja

c) za nabavu i ugradnju tri klima uređaja

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu za nabavu stalnih sredstava – nabava klupa za šalter salu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računara i računarske opreme za potrebe Ureda za javne nabave – Ured za javne nabave

13. Prijedlog odluke o izdvajanju šume i šumskog zemljišta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o raskidu Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kvarckeratofira na lokalitetu „Radova“, općina Kreševo – Ministarstvo gospodarstva

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2021. godinu  – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu energijske usluge – ESCO – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javnih nabava – za ne prioritetne usluge i izuzeća od primjene za 2022. godinu – Ured za javne nabave

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan nabava Ureda za javne nabave za 2022. godine – Ured za javne nabave

19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za provođenje procedure javnih nabava – održavanje i razvoj korisničkog softvera – Ured za javne nabave

20. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka broj: 01-04.1- 405/2020-9 od 21.5.2020. godine – Ured za javne nabave

21. Suglasnost za potpisivanje ugovor o djelu za održavanje i tehničku podršku sustavu „e Sabora“ – Sabor Kantona Središnja Bosna

22. Suglasnost za pokretanje procedure javnih nabavaza osnovnu školu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

23. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabava za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

24. Izvještaji o obavljenim unutarnjim revizijama za četvrti kvartal 2021. godine – Ministarstvo financija

25. Izvještaji o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za četvrti kvartal 2021. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova

26. Razrješenja i imenovanja

a) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Kantonalne uprave za civilnu zaštitu

b) Suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja i vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Službe.


PREDSJEDNIK VLADE    

Tahir Lendo, dipl.ing

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend