Vijesti iz BiH

“FINconsult” organizira 3. Međunarodni simpozij u Fojnici

http://webmail.tel.net.ba/ajax/actions.hsp?_h=d3f6eb160506820b4aa877f720781005aips7tdcc0&action=viewattachment&mid=22321&fid=4305_16778422&attid=1Edukativno-konsultantska kuća „FINconsult“ će u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH održati 3. Međunarodni simpozij, 24. i 25. aprila 2015. godine, u  hotelu „Reumal“,  Fojnica, BiH, pod nazivom: PRIPREMA BH. EKONOMIJE ZA ULAZAK U EU.

 

PRVI DAN (PETAK, 24. april 2015.), POČETAK  U 10 SATI

I FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 1. Računovodstveni konzervatizam u funkciji pripreme računovodstvene profesije u BiH na putu ka EU

Prof.dr. Slobodan V.Vidaković, Doc.dr. Milan Ljubojević, Doc.dr. Izet Banda

 

 1. Elementi ekonomskog dizajna europske Bosne i Hercegovine

Prof.dr. Jozo Sović

 

 1. Finansiranje na tržištu kapitala nasuprot bankarskim kreditima: EU iskustva u BiH kontekstu

Prof.dr. Džafer Alibegović

 

 1. Transparentno finansijsko izvještavanje neprofitnih organizacija kao preduslov apliciranja različitim fondovima na putu BiH ka EU

Prof.dr. Senada Kurtanović, Dr.sc. Sead Mušinbegović, Mr. Seid Omerović

 

 1. Problematika primjene MRS/MSFI-a u Europskoj uniji

Dr.sc. Jozo Piljić

 

 1. Upravljanje finansijama u bh. uslovima poslovanja vs. EU

Dr.sc. Ismet Kalić

 

 1. Poreske reforme u cilju približavanja europskim standardima

Dr.sc. Amir Karalić

 

 1. Determinante internacionalizacije poslova revizije

Dr.sc. Gordana Lazović

 

 1. Lokalni proračun i programsko planiranje u funkciji financiranja projekata iz EU fondova

Prof.dr. Davor Vašiček, Mr.sc. Ana Marija Sikirić, Mr.sc. Snježana Sikirić

 

10.  Razumijevanje privrednog sistema i ostvarivanje privrednog razvoja u procesima promjena (stanje u BiH i pravci djelovanja)

Prof.dr. Mersud Ferizović

 

11.  Pozitivni i negativni efekti prilivi stranih direktnih investicija u BiH

Mr.sc. Alma Kamarić, Mirela Jusupović, dipl.oec.

 

12.  Komparativna analiza penzijskih sistema u državama nastalim iz bivše SFRJ sa ekonomskog aspekta

Zijad Krnjić, dipl.oec.

 

13.  Jačanje kontrolnih mehanizama u privatnom i javnom sektoru Bosne i Hercegovine – opravdanost ulaska u EU

Mr.sc. Vesna Bogičević

 

14.  Doprinosi za socijalno osiguranje na jedinstvenom tržištu rada Europske unije – iskustva Hrvatske

Dr.sc. Marija Zuber

 

15.  Istraživanja primjene ciljnog obračuna troškova u Bosni i Hercegovini

Dr.sc. Selma Novalija

 

16.  Gorući problemi u bh. ekonomiji i društvu i preporuke za njihovo rješavanje

Dr.sc. Miro Džakula, Bojan Danon, dipl.oec.

 

17.  Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka

Nahid Unkić, dipl.oec.

 

18.  Primjena instrumenata analize finansijskih izvještaja u praksi poslovanja BH preduzeća

Dr.sc. Meldina Kokorović, Mr.sc. Amra Babajić

 

 1. Značaj stranih direktnih investicija(SDI)za zemlje u tranziciji  sa

posebnim osvrtom na BiH

Mr.sc. Husein Aljkanović

 

20.  Razvoj forenzičnog računovodstva i revizije u BiH  kao faktor otkrivanja   kriminalnih radnji i financijskih prevara

Dr.sc. Božo Vukoja

 

 1. Specifičnosti kapitalnog budžeta kod planiranja i izvršenja budžeta Brčko distrikta BiH

Nekir Suljagić, dipl.oec.

 

 1. Metode obračuna premije osiguranja  koje se primjenjuju u osiguravajućim

društvima u BiH u poređenju sa zemljama EU

Mr.sc.Advija Alihodžić

 

 

 1. Razvoj bankoosiguranja u službi razvoja bankarskog i sektora osiguranja u BiH

Samir Halilović, dipl.oec.

 

 1. Reforma fiskalnog sistema u Bosni i Hercegovini

Dr.sc.Ševal Alić

 

 1. Fiskalna održivost Bosne i Hercegovine

Mr.sc.Jasmina Hurić-Bjelan

 

 1. Rasterećenje privrede kroz predstojeće izmjene u sistemu poreza na dobit, poreza na

dohodak i parafiskalnih davanja u Federaciji BiH

Hajrudin Hadžimehanović, dipl.oec.

 

 1. Osnove finansijskih izvještaja centralnih banaka zemalja u regionu i centralnih banaka

u  Evropskoj uniji

Dr.sc. Ninoslav Gregović

 1. Reforme na putu poboljšanja stanja u privredi BiH

Mr.sc. Šerif Isović

 

 1. Međunarodni standardi edukacije i računovodstvena profesija u Bosni i Hercegovini

Erna Bajraktarević, MA; Dr.sc. Ismet Kalić

 

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

PETAK, 24. april 2015. u 19 sati

 

 

DRUGI DAN (SUBOTA, 25.04.2015.), POČETAK U 9,30 SATI

 

II MENADŽMENT, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I STANDARDIZACIJA

30.  Triple helix (univerzitet – privreda – država) model nacionalne konkurentnosti u regionalnoj i globalnoj ekonomiji – iskustva Srbije

Prof.dr. Nenad D.Penezić, mr. Jelena Ješić

 

31.  Ekonomski i finansijski izazovi u procesu pridruživanja EU: Gdje smo u odnosu na Kopenhagenske kriterijume

Doc.dr Kristijan Ristić

 

32.  BiH na putu ka EU – razvoj / ljudski resursi

Dr.sc. Dominika Horvat

 

33.  Pravci rasta i razvoja bh.privrede – mala i srednja vs. velika preduzeća

Prof.dr. Zijad Džafić

 

34.  Specifičnosti upravljanja rizicima u organizacionoj strukturi preduzeća

Mr.sc. Nerka Bešić

 

 

35.  Pravni i ekonomski aspekti zaštite investitora na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini

Mr.sc. Aida Bajrektarević, MA ek.Damir Bećirović

 

36.  Nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini

Admir Čavalić, dipl.oec.

 

37.  Analiza ekonomsko-demografskih kretanja u Bosni i Hercegovini u post-kriznom periodu

Dr.sc.Samira Fazlić, Dr.sc.Amra Nuhanović

 

38.  Značaj komuniciranja društveno odgovornog poslovanja za izgradnju korporativne reputacije

Dr.sc. Ermina Smajlović

 

39.  Važnost baza podataka za realizaciju projekata financiranih fondovima EU

Prof.dr. Saša Drezgić

 

40.  Mogućnosti korištenja društvenih medija u e-obrazovanju

MA.inž.org.nauka Anida Zahirović Suhonjić

 

41.  Strateški menadžment neprofitnih organizacija

Mr Bojana Ostojić

 

42.   Standardizacija kao uslov ulaska i uspješnog poslovanja na tržištu EU – primjer Alfe Mi

Željko Mandić, dipl.ing. saobr.

 

Programski odbor:

 

 1. Prof.dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 2. Prof.dr. Slobodan Vidaković, FPE Univerziteta „Edukons“ Novi Sad, Srbija
 3. Prof.dr. Jozo Sović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Travniku, BiH
 4. Prof.dr. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci, Hrvatska
 5. Prof.dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 6. Prof.dr. Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 7. Prof.dr. Sahrudin Sarajčić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 8. Prof.dr. Božo Vukoja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Vitezu, BiH
 9. Dr.sc. Ismet Kalić, Edukativno-konsultantska kuća “FINconsult”, BiH

Organizacioni odbor:

 1. Željko Mandić, direktor „Alfe Mi“ Živinice, BiH
 2. Mr. sc. Alma Kamarić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 3. Mirela Jusupović, dipl.eoc., Tuzla, BiH
 4. Arnela Spahić, dipl.žurnal., Sarajevo, BiH
 5. Nahid Unkić, dipl.oec., Gradačac, BiH

 

 

 

 

 

INFORMACIJE O SIMPOZIJU:

 

Vrijeme i mjesto održavanja:

Fojnica, hotel “REUMAL” 24. i 25. april 2015.

 

Naknada za učešće:

234 KM (sa PDV-om)

-10% popust za više od 3 učesnika iz istog pravnog lica

 

Naknada uključuje:

– Prisustvo na Simpoziju

– Zbornik radova Simpozija

– Svečana večera (petak, 24.04.2015.)

 

Prijave za učešće:

FINconsult

Ul. Armije RBiH 15,

75000 Tuzla

Tel/fax: 035/277-275

email: finconsult@bih.net.ba

www.finconsult.ba

 

Prisustvo Simpoziju uz predaju kopije virmana plaćene naknade ili plaćanjem gotovinom na samom Simpoziju

 

Računi za uplatu kotizacije:

FINconsult d.o.o.

 • Intesa Sanpaolo banka BH          1544002000541593
 • ProCredit bank BH                         1941160349501128

ili u gotovini pred početak Simpozija

 

Smještaj i prevoz

Troškove smještaja i prevoza snose sami učesnici

Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod hotela” Reumal”:

Recepcija:

tel.   00387 30 83 88 00; 00387 30 83 88 02

fax.  00387 30 83 89 00
e-mail: rezervacije@reumal.ba; amir.omercevic@reumal.ba
web: www.reumal.ba

Napomena: Certificiranim računovođama (CR), ovlaštenim revizorima (OR), certificiranim računovodstvenim tehničarima (CRT), certificiranim procjeniteljima, internim revizorima i ostalim certificiranim osobama finansijsko-računovodstvene profesije koji budu prisustvovali Simpoziju biće upisano 10 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije (KPE). Također osobama koje nisu certificirane i koje ne sakupljaju bodove KPE izdat ćemo certifikat/uvjerenje o učešću na Simpoziju.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend