Projekt “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Općina Vitez jedna je od općina koje sudjeluju u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH). Kroz ovaj projekt odabrano je 5 mjesnih zajednica u kojim će se realizirati projekat i čiji će savjeti aktivno učestvovati u svim projektnim aktivnostima i to: Vitez 1, Jardol, Večeriska, Krčevine i Zabilje-Sadovače.
Ovo je zajednički projekt Vlade Švicarske i Švedske, koji realizira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
 
Opći cilj ovog projekta jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu i dovode do demokratskih promjena na lokalnom nivou.
 
Kako bi mogle započeti edukacije koje  su planirane za predstavnike MZ, u prvoj fazi projekta je nabavljena računarska oprema (kompjuter, skener sa štampačem, tablet) za svaku od 5 odabranih mjesnih zajednica.
Računarsku opremu osiguranu kroz ovaj projekt mjesne zajednice su preuzele 09.03.2022.g. u prisustvu općinskog načelnika, Borisa Marjanovića i terenske službenice UNDP-a, Mirne Dabić-Davidović.
 
Pored ovoga, urađeni su manji građevinski radovi u kancelariji društvenog centra (krečenje, opremanje kuhinje, opremanje kutka za najmlađe, postavljanje nadstrešnice…).
Ukupna vrijednost nabavljene opreme i radova iznosi 29.532,44 KM i nju u potpunosti financira projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“.
 
U posljednjoj fazi projekta će se financirati manji infrastrukturni projekti koje će svaka MZ kandidirati kao svoju potrebu, a koju su definirali građani putem foruma građana, kao i jedan dodatni projekat za najaktivniju MZ.
 
Vrijednost projekata u svakoj mjesnoj zajednici će se kretati od minimalno 26.000 KM do 30.800 KM (bez PDV-a).

Za financiranje istih Općina Vitez je osigurala 30% odobrenih sredstava dok ostatak financira projekt „Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH“.

Predsjednici Savjeta MZ su prošli obuku za izradu projekata, održani su i forumi u svih pet mjesnih zajednica te definirani prioriteti za rješavanje.

Javni poziv za apliciranje će biti objavljen 15.03.2022. godine.