Lokalne vijesti

Priopćenje za javnost povodom proglašenja javnog interesa o izgradnji magistralne trase plinovoda na nivou Općine Vitez

Na našu e-mail adresu pristiglo je priopćenje za javnost povodom proglašenja javnog interesa o izgradnji magistralne trase plinovoda na nivou Općine Vitez. Priopćenje potpisuju predstavnici tri mjesne zajednice s područja općine Vitez (Kruščica, Gaćice i Bila) te predstavnik skupine građana. Priopćenje prenosimo u cijelosti…

“Povodom usvajanja magistralne trase plinovoda od strane Općinskog vijeća Vitez od 16.06.2010. želimo informirati javnost o problemima sa kojim smo se susreli sa Općinom Vitez i investitorom BH Gasom.

Odlukom Općinskog vijeća grada Viteza dana 16.06.2010. usvojena je magistralna trasa plinovoda kapaciteta do 50 bar, cijevi promjera 406mm, koja dolazi iz pravca Općine Busovača, prolazi kroz naseljena područja i parcele predviđene za gradnju mjesnih zajednica Kruščica, Gaćice, Večeriska, Mošunj, Bila i nastavlja dalje prema Novom Travniku i Travniku.

Navedna Odluka Općinskog vijeća Vitez donešena je na netransparentan način, bez znanja lokalnog stanovništva mjesnih zajednica, bez upoznavanja lokalne zajednice o rizicima magistralnog plinovoda i bez provođenja javne rasprave na nivou Općine Vitez u koju je trebala biti uključeno i stanovništvo koji su direktno i indirektno ugroženi usvajanjem ovakve Odluke. Nitko od ovlaštenih predstavnika mjesnih zajednica kroz koje prolazi magistralni plinovod nije bio upoznat sa usvajanjem ove trase. Ovakvo netransparentno usvajanje trase kroz privatne parcele građana Općine Vitez ukaziva na neodgovornost javnih službi Općine Vitez, čiji princip rada se mora zasnivati na javnosti svakog rada.

Donesenom Odlukom  i ostalih popratnih akata o usvajanju magistralne trase plinovoda,  Općinsko Vijeće Vitez je prekršilo više zakonskih propisa, a naročito i:
1.    Zakon o principima lokalne samouprave FBIH,
2.    Zakon o prostornom uređenju SBK,
3.    Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika, magistralnim naftovodima i plinovodima,
4.    Statut Općine Vitez.

Odredbom člana 25. stavom 1. tačkom 1. Zakona o principima lokalne samouprave FBIH propisano „Građani u mjesnoj zajednici putem organa mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad na području mjesne zajednice, a naročito: pokreću i učestvuju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području mjesne zajednice, pokreću inicijative, daju mišljenja i učestvuju u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj upotrebi“, a što nije učinjeno u ovom slučaju, nego je ista prekršena na način da nadležni organ mjesne zajednice prilikom utvrđivanja magistralne trase plinovoda nije konsultovan, iako zakon jasno definiše da smo to morali prethodno biti.

Također, prednje navedenim zakonom u odredbi člana 29. je propisano „Organi mjesnih zajednica bit će obavezno konsultovani o pitanjima o kojima vijeće jedinice lokalne samouprave odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja planova jedinice lokalne samouprave“,  što opet nije učinjeno i poštovano, tako da su takvim odnosom predstavnici Općine Vitez prekršili još jednu odredbu ovog zakona na štetu svih građana, posebno građana mjesnih zajednica Kruščica, Gaćice i Bila.

Kako niti nakon desetina sastanaka sa ovlaštenim predstavnicima Općine Vitez nismo uspjeli rješiti ovaj problem, odlučili smo se u mjesecu listopadu 2010. na pokretanje građanske inicijative o izmještanju magistralne trase plinovoda u skladu sa pozitivnim propisima. Nažalost niti nakon prikupljenih više od 1.600 potpisa građana Općine Vitez, Općinsko vijeće se odlučuje, iz nama nepoznatih razloga, ne razmatrati inicijativu. Time su ponovo prekršili Zakon o principima lokalne samouprave i Statut Općine Vitez, jer su isto dužni bili razmatrati u roku od 60 dana od dana podnošenja incijative.

Samo utvrđivanje javnog interesa za izgradnju predmetnog plinovoda moralo je biti u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja. Isti nije u skladu sa planskim dokumentima Općine Vitez i Županije Središnja Bosna, pa je bilo nužno prethodno pristupiti izmjenama Prostornog plana uz obavezno provođenje javne rasprave. Propuštanjem da se provede javna rasprava za izmjenu Prostornog plana i prihvaćanjem predložene trase plinovoda učinjena je povreda odredbe članka 22. Stavak 3. Zakona o prostornom uređenju Kantona Središnja Bosna, koja izričito propisuje da se o prijedlogu Prostornog plana Općine provodi javna rasprava.

Usvajanje magistralne trase plinovoda Općina Vitez i investitor BH Gas su prekršili i važeći Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima. Navedenim pravilnikom je izričito navedeno da se magistralni plinovodi grade IZVAN naseljenih područja. Razlog tome jesu rizici od eventualne eksplozije u blizini naselja. Zbog toga je i definiran zaštitni pojas namijenjen stambenoj gradnji. Taj pojas iznosi 60 m, odnosno 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, gdje nije više dozvoljena stambena gradnja. Zamislite onda u dužini od nekoliko kilometara koliko će biti uništeno i obezvrijeđeno privatnih parcela građana Općine Vitez? Radi se o parcelama koje su obuhvaćene Prostornim planom Općine kao građevno i urbano područje. Te parcele ne samo da nisu više upotrebljive za gradnju, nego su u cijelosti uništene i neutržive, jer nitko razuman više neće u blizini niti kupovati niti graditi objekte.

Studijom utjecaja na okoliš za predmetni magistralni plinovod definiran je i sigurnosni pojas. Taj pojas dužinom trase iznosi 400m, odnosno 200m lijevo i desno od osi cjevovoda u kojem je ugrožena sigurnost. Predstavnicima BH Gas-a i Općine Vitez smo iznosili razne primjere sigurnosnih rizika, koji su se dešavali u svijetu. Kao zadnji primjer smo naveli razornu eksploziju magistralnog plinovoda u Americi iz rujna 2010. i požaru koji je zahvatio više od 50 kuća u predgrađu San Francisca, pri čemu je poginulo najmanje šest osoba i desetine ozljeđenih.

Zadnji sastanak, koji  je objavljen u Vecernjem listu i na RP Vitez, je održan u ožujku 2011. između predstavnika EBRD-a, BH Gas-a i Općine Vitez sa jedne strane, i predstavnika Mjesnih zajednica Kruščica, Gaćice i Bila sa druge strane. Nažalost i ovaj sastanak je prošao bez zaključaka, a predstavnici EBRD-a su se uvjerili o povredama nekoliko Zakona prilikom usvajanja ove trase.

Sve demokratske korake smo poduzimali u cilju rješvanja problema, kako Vlada FBiH nebi, prije nego se trasa izmjesti, proglasila javni interes. Nažalost, krajem prosinca 2010. Vlada FBiH, proglašava javni interes, a mi neuspijevamo izmjestiti trasu.

Predmetne mjesne zajednice nakon proglašenja javnog interesa, u cilju zaštite svojih prava i prava građana Općine Vitez, odlučuju se pokrenuti Upravni postupak, odnosno tužbu protiv Odluke Vlade FBiH o proglašenju javnog interesa, jer je magistralni plinovod usvojen na netransparentan način, protivno određenim pozitivnim propisima, a najviše zbog odstupanja magistralne trase plinovoda od planskih dokumenata prostornog uređenja Općine Vitez, čime je počinjena povreda Zakona o prostornom uređenju Kantona Središnja Bosna.

Jednostavno usvajanjem na ovakav način Odluka i ostalih popratnih akata u provođenju magistralne trase plinovoda prekršena su osnovna ljudska prava građana mjesnih zajednica Kruščica, Gaćice i Bila (pravo na život, imovinu, na zaštitu obitelji i djece …) regulirana Europskom konvencijom  za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a koja se putem našeg Ustava primjenjuje i na teritoriji BIH.

Sam problem je poprimio i političke konotacije, odnosno političke manipulacije (trgovinu) tuđom imovinom, jer je vrlo čudno da se magistralni plinovod, takvih sigurnosnih rizika, želi graditi najvećim dijelom kroz hrvatska naselja i parcele izvan Prostornog plana Općine Vitez. Ove naravno nebi moglo bez podrške vladajućih na nivou Općine Vitez, što samim time povlači i pitanje eventualno nečijih drugih interesa, posebno iz razloga netransparentnog usvajanja trase i odstupanjem od Prostornog plana.

Na kraju želimo naglasiti da mjesne zajednice podržavaju plinifikaciju Općine Vitez, međutim izgradnja primarnog magistralnog plinovoda mora poštovati osnovne zakonske procedure i propise uz provođenje javne rasprave i usvajanje magistralne trase izvan naseljenih područja u skladu sa planskim dokumentima Općine.

Očekivamo da će Sud u Sarajevu u pravnom postupku uvažiti činjenice, da su prekršeni Zakoni koje smo do sada navodili, te naložiti postupanje u skladu sa pozitivnim propisima. Također ponovo pozivamo Općinsko vijeće Vitez da razmotri Građansku inicijatvu o izmještanju magistralne trase plinovoda, te da na sljedećoj sjednici Odluku o usvajanju trase stavi VAN snage.”

Zamjenik predsjednika MZ Kruščica

Nikola Botić

Predsjednik MZ Gaćice

Josip Mlakić

Predsjednik MZ Bila

Stjepan Petrović

Predstavnik skupine građana

Nikica Toljušić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend