Priopćenje o dosadašnjim aktivnostima vezanim za aktivnosti na projektu rekonstrukcije Gradskog stadiona Vitez

Općinsko vijeće Vitez je na sjednici održanoj 2.7.2013.godine donijelo Odluku o pristupanju rekonstrukciji Gradskog stadiona u Vitezu. U toj Odluci je definisano kolika sredstva mogu biti utrošena (cca 350.000,00 KM), a u članu 2. Iste Odluke stoji:

„Zadužuje se Načelnik da sa nadležnim službama i Povjerenstvom za proračun u najkraćem roku pokrene sve aktivnosti s ciljem završetka rekonstrukcije stadiona do 30.9.2013.godine“.

 

Općina Vitez je kao Ugovorni organ u skladu sa gore pomenutom Odlukom putem Komisije za javne nabavke raspisala tender – otvoreni postupak za projekat: „Rekonstrukcija Gradskog stadiona – općina Vitez – II faza“ koji je bio objavljen u „Službenom glasniku BiH“ br. 63/13 od 12.08.2013.godine pod brojem 368-1-3-1-11/13. Na isti je u roku pristiglo 6 (šest) ponuda i to:

  1. „AREL“ D.O.O. ZENICA & „GANIK I.D.A.“ D.O.O. VITEZ (konzorcij)
  2. „ITC“ D.O.O. ZENICA
  3. „MERKEZ OIL“ D.O.O. NOVI TRAVNIK
  4. „SIGMA SK“ D.O.O. ZENICA
  5. „DEELA“ D.O.O. KAKANJ
  6. „ALMY TRANSPORT“ D.O.O. ZENICA

Od pristiglih ponuda 4 (četiri) su bile prihvatljive i to:

  1. „AREL“ D.O.O. ZENICA & „GANIK I.D.A.“ D.O.O. VITEZ (konzorcij)
  2. „ITC“ D.O.O. ZENICA
  3. „MERKEZ OIL“ D.O.O. NOVI TRAVNIK
  4. „DEELA“ D.O.O. KAKANJ

Dvije preostale ponude su od strane Komisije za javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odbačene kao nepotpune jer nisu ispunile sve uslove iz tenderske dokumentacije (priložili su original i jednu kopiju dokumentacije, a traženo je da se prilože dvije kopije). Dakle, ove ponude su iz formalnih razloga odbačene kao neprihvatljive. Međutim, u tenderskoj dokumentaciji je u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća i planiranim sredstvima u Budžetu (u skladu sa predračunom radova koji se trebaju izvoditi) navedeno da je visina raspoloživih sredstava 320.000,00 KM bez PDV-a. Na žalost od četiri prihvatljive ponude, samo dvije su se uklapale u predviđena budžetska sredstva. Iz toga razloga je Ugovorni organ, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, zbog neispunjenja uslova iz člana 12. stav 3 (cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa) poništio postupak dodjele ugovora. S obzirom da se radi o vrsti radova (betonski i armirački) koji se ne mogu izvoditi u zimskim uslovima, a posebno ne kvalitetno i stručno, s obzirom također da je Odluka Općinskog vijeća definisala i rok implementacije projekta, s obzirom da je cijeli projekt i započet zbog uslova koje Nogometni klub „Vitez“ mora ispuniti u Premijer ligi da bi igrao na svom stadionu, HITNO je potrebno odabrati izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, skraćenjem roka što je više moguće. Na osnovu svega navedenog, općinski načelnik kao predstavnik Ugovornog organa je donio Odluku o primjeni ubrzanog ograničenog postupka, kako bi se odabrao Izvođač radova za navedeni projekt „Rekonstrukcija Gradskog stadiona u Vitezu“ u što kraćem vremenskom roku. Ovaj postupak zahtijeva kraće vrijeme od otvorenog postupka (8 dana za predaju zahtjeva i 5 dana za predaju ponuda), a u skladu sa ZJN biće promjenjeni uslovi konkursa, kako bi se u ovom postupku dobio Izvođač radova i radovi okončali do početka zime.

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Advan Akeljić