Prijavite korupciju Poreznoj upravi FBiH

Povodom napisa na nekim poratalima da u Poreznoj upravi Federacije BiH ima službenih lica, koja su sklona koruptivnim aktivnostima, odnosno da prilikom izvršavanja svojih dužnosti vrše direktan ili indirektan pritisak na porezne obveznike radi sticanja materijalnih ili nematerijalnih koristi, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva porezne obveznike da prijave sve uočene nepravilnosti ili sumnje o postojanju koruptivnih aktivnosti nadležnim istražnim organima, tužilaštvima i direktoru Porezne uprave na e-mail adresu: korupcija@fpu.gov.ba

U cilju utvrđivanja osnovanosti navoda, Porezna uprava će zatražiti od nadležnih organa da se izvrši identitet lica koja svoje navode iznose po pseudonimima.

Sve prijave koje se dostave na e-mail adresu korupcija@fpu.gov.ba i budu potkrijepljene činjenicama bit će provjerene, a za koje se utvrdi osnovanost, Porezna uprava će poduzeti aktivnosti iz svoje nadloženosti, te će iste proslijediti nadležnim tužilaštvima i agencijama.

Porezna uprava garantuje zaštitu podataka lica koja prijave korupciju.

E-mail adresa korupcija@fpu.gov.ba bit će otvorena narednih 30 dana, kako bi se obveznicima omogućilo da jednostavno i direktno prijave bilo koji vid koruptivne aktivnosti i na taj način daju svoj doprinos suzbijanju korupcije koja dovodi do kršenja univerzalnog principa jednakosti svih građana pred zakonim.

(Služba za odnose s javnošću)