Lokalne vijesti

Prezentacija Strategije komuniciranja uposlenima u općini Vitez

U sali Općine Vitez održana je prezentacije novousvojene Strategije komuniciranja Općine Vitez svim uposlenim djelatnicima. Prezentaciju je održala predsjednica Povjerenstva za izradu Strategije komuniciranja općine Vitez, Marija Grabovac, ukratko prezentirajući tijek nastajanja i svrhu ovog dokumenta.
Naime Općina Vitez je postala svjesna važnosti pravovremenog informiranja javnosti i uključenja građana u poslove lokalne samouprave s ciljem izgradnje povjerenja, stvaranja dobrog imidža Općine, povećanja efikasnosti rada i zadovoljstva uposlenih, uspostavljanja kvalitetnih partnerskih odnosa sa građanima, gospodarstvenicima  i svim drugim ciljnim grupama.
Prvi i temeljni uvjet uspostavljanja partnerskih odnosa između lokalne vlasti i građana svakako je uspostavljanje stalnog i aktivnog komuniciranja između partnera, a sve sa ciljem sagledavanja njihovih stvarnih potreba i mogućnosti, te sa krajnjim ciljem iznalaženja načina zadovoljenja zajedničkih potreba kroz čiju praktičnu primjenu će Općina ispuniti svoju misiju, a građanin postati zadovoljan.
Sadašnja razina komuniciranja u Općini Vitez se može ocijeniti zadovoljavajućom, no naš cilj je da dugoročnim planiranjem, koje je bazirano na konkretnim pokazateljima i jasno definiranim ciljevima koje želimo postići, unaprijedimo dosadašnje i uvedemo nove komunikacijske prakse na jedan strateški pristup.
U cilju realizacije usvojenih aktivnosti navedenih  u Strategiji komuniciranja donesen je Akcioni plan za 2016.godinu sa jasno preiziranim zadatcima, vremenskom roku i izvršiteljima pojedinih zadataka i ciljeva .
Na kraju svake godine Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za praćenje tijeka realizacije provedbe  Strategije komuniciranja i o istom izvijestiti općinsko vijeće i javnost.

(Služba za društvene djelatnosti)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend