Predložite kandidata za javno priznanje Općine Vitez

Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 2/03, 1/06 i 1/08), Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2014.godini, u p u ć u j e OBAVJEŠTENJE O UVJETIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ.

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskoga vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2014.godinu. Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

 

1. Zlatna plaketa općine Vitez (dodjeljuju se najviše 3 „Zlatne plakete općine Vitez“),

2. Srebrna plaketa općine Vitez (dodjeljuje se najviše 5 „Srebrnih plaketa općine Vitez“),

3. Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez.

ZLATNA PLAKETA OPĆINE VITEZ

„Zlatna plaketa općine Vitez“ dodjeljuje se građanima, udrugama, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvalitete življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu. „Zlatna plaketa općine Vitez“ dodjeljuje se u vidu diplome uz novčani iznos čiju visinu utvrđuje Općinski načelnik. Novčani iznos se ne dodjeljuje profitnim organizacijama.

SREBRNA PLAKETA OPĆINE VITEZ

„Srebrna plaketa općine Vitez“ dodjeljuje se građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima za trajniju, opće priznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvitku i afirmaciji Viteza.

NAPOMENA: U skladu sa dopunom Odluke o javnim priznanjima općine Vitez, broj:01-3-05-7-967/08, od 20.2.2008.godine javna priznanja – Zlatna i Srebrna plaketa mogu se dodijeliti i posthumno, pod slijedećim uvjetima:

  1. nakon proteka tri (3) godine od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje;
  2. kao kandidat za posmrtno dodjeljivanje javnog priznanja može se predložiti osoba umrla nakon 01.1.1998.godine;
  3. javna priznanja koja se dodjele posmrtno ne ulaze u ograničeni broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema čl.8. i 9. Odluke (3 „Zlatne“ i 5 „Srebrnih“);
  4. Zlatnu plaketu dodijeljenu posthumno ne prati novčani iznos, utvrđen u čl. 8. Odluke.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ

Počasnim građaninom općine Vitez može se proglasiti osoba posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu, te razvitka Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim principima suvremenog svijeta.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani Viteza, udruge građana Viteza, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Općinski načelnik, tijela mjesnih zajednica općine, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska društva i drugi pravni subjekti sa sjedištem na području općine Vitez. Prijedloge kandidata za jedno od naprijed navedenih javnih priznanja podnose u pismenoj formi: građani, najviši organ upravljanja, odnosno odgovarajući najviši organ predlagača, a sadrže slijedeće:

ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih subjekata,

vrstu priznanja za koje se predlaže kandidat (jedan predlagač može predložiti isključivo jednog kandidata za jednu vrstu nagrade),

obrazloženje prijedloga,

raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje. Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 21.3.2013.godine do 15,00 sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića broj 1, 72250 Vitez.

( PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA  Alojz Mlakić)