Poslovanje MKO u prvom kvartalu 2012. godine

Većina mikrokreditnih organizacija, članica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH, koje imaju tržišno učešće u BiH od 98%, zabilježile  su pozitivan finansijski rezultat u prvom kvartalu 2012. godine.

Na nivou mikrokreditnog sektora u prvom tromjesječju ove godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 976.000 KM. Prema  podacima Agencija za bankarstvo, portfolio u riziku preko 30 dana u mikrokreditnom sektoru  je 3,97%. U prethodnom periodu došlo je i do pada broja kreditnih partija koje otplaćuju jemci. Prema podacima entitetskih Agencija za bankarstvo u prvom kvartalu 2012. godine od ukupnog broja kreditnih partija, 4,76% otplaćuju jemci. Mada su evidentni pozitivni pomaci u poslovanju mikrokreditnih organizacija u BiH, još uvijek se ne može govoriti o potpunoj stabilizaciji obzirom na ekonomsko stanje u zemlji, kao i ograničavajući zakonski okvir za poslovanje MKO. U budućnosti je potrebno harmonizirati propise u oba entiteta BiH, jer mikrokreditne organizacije posluju na jedinstvenom ekonomskom tržištu, ali pod različitim uslovima.