Lokalne vijesti, Oglasi, Posao

OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

Načelnik Općine Vitez, sukladno Zakonu o državnoj službi u FBiH, Pravilniku o radnim odnosima općine Vitez i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez objavljuje
J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.1. Pripravnik, magistar arhitekture – diplomirani inženjer arhitekture, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja —————1 (jedan) izvršitelj.


Uvjeti:

Pored općih uslova propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS (pozicija 2.),
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim Natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu na Javni natječaj s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • – fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992.godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
  • – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • – izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
  • – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
  • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
  • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • – uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
  • – dokaz o poznavanju rada na računalu što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računalu, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prijepisu ocjena,
  • – dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom Natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od dva dnevna lista (Dnevni avaz i Večernji list) koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici Općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z
s naznakom «za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bošnjak –Matić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend