Vijesti iz BiH

Održana 24. sjednica Stručnog kolegija Ministarstva odbrane BiH

Pod predsjedavanjem ministrice odbrane BiH Marine Pendeš, u Ministarstvu odbrane BiH je održana 24. sjednica Stručnog kolegija, kojoj su prisustvovali zamjenik ministra za politiku i planove Sead Jusić, načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč sa svojim zamjenicima, sekretar Ministarstva odbrane Muhamed Smajić, kao i ostali rukovodioci organizacionih cjelina Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

 

U okviru obimnog dnevnog reda, na sjednici je najviše pažnje posvećeno realizaciji Plana nabavki za 2017. godinu i pripremi Plana nabavki za 2018.godinu, realizaciji budžeta za 2017. godinu i pripremi budžeta za 2018. godinu. Na sjednici je razmatrana i realizacija Integralnog akcionog plana za 2016. godinu, nacrt Pravilnika o civilno-vojnoj saradnji, te prednacrt Pravilnika o internim procedurama nabavki roba, usluga i radova u MO i OS BiH.

 

Nakon razmatranja zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija, vođena je rasprava i o drugim tačkama dnevnog reda, kao i o drugim tekućim pitanjima i aktuelnostima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH.

 

Tokom rasprave istaknuto je da su evidentni pomaci u realizaciji Plana nabavki, da je izvještaj Ureda za reviziju svake godine sve bolji, a naglašena je potreba racionalizacije budžeta, pri čemu treba voditi računa, kako bi se eventulna neutrošena sredstva preusmjerila na prioritetne nabavke i višegodišnje projekte. Također, usvojen je i Plan za otklanjanje nedostataka u radu iz 2016. godine, a pokrenute su i aktivnosti na ažuriranju postojeće legislative i izradu nove u cilju postizanja većeg stepena profesionalnog djelovanja u oblasti civilno-vojne saradnje i nabavke roba i usluga.

 

Ministrica Pendeš je naglasila potrebu intenziviranja svih aktivnosti u pravcu realizacije svih zakonom utvđenih nadležnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, te da se dosadašnji napredak u NATO integracionom procesu nastavi s ciljem dostizanja kredibiliteta i ispunjavanja uslova za pristupanje Akcionom planu za članstvo u NATO (MAP).

 

Nakon rasprave i analize po svim tačkama dnevnog reda, donešeni su zaključci kojima ministrica odbrane Marina Pendeš insistira na blagovremenosti i zakonitosti u radu, pri čemu se zadužuju rukovodioci organizacijskih jedinica za ubrzavanje svih potrebnih aktivnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, otklanjanju uočenih nedostataka, vodeći računa o primjeni zakonskih odredaba i propisa.

Ured za odnose s javnošću

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend