Novac od povrata poreza tek koncem godine?!

Svi gra­đa­ni FBiH ko­ji na to bu­du ima­li pra­vo, mo­gu se vra­ća­nju nov­ca od prepla­će­nog po­re­za na do­ho­dak na­da­ti tek kra­jem go­di­ne i to sa­mo pod uvje­tom da kan­to­ni u svo­jim proračunima osi­gu­ra­ju po­tre­bni no­vac.

Pro­cje­nju­je se da će za po­vrat bi­ti po­tre­bno iz­dvo­ji­ti oko 7 mi­lijuna KM, a tre­nu­tno ni­ti je­dan kanton u svo­jim proračuni­ma ni­je pre­dvi­dio no­vac za to. Da bi net­ko os­tva­rio pravo na povrat, mo­rat će po­dni­je­ti go­diš­nju po­re­znu pri­ja­vu. U Po­re­znoj upra­vi FBiH je pot­vrđe­no da je kraj­nji rok za po­dno­še­nje go­diš­njih po­re­znih pri­ja­va pomje­ren do 15. svibnja. Za­kon­ski rok za po­dno­še­nje pri­ja­va is­te­kao je kra­jem travnja, ali je odlučeno da se produži zato što je ovo prva go­di­na u ko­joj gra­đa­ni po­dno­se prija­ve. Uz po­re­znu pri­ja­vu po­tre­bno je pri­lo­ži­ti ko­pi­ju uvje­re­nja o ispla­će­nim pla­ća­ma ko­je su po­slo­dav­ci svim ra­dni­ci­ma bi­li du­žni dos­ta­vi­ti do kraja veljače. Za­kon o po­re­zu na do­ho­dak pre­dvi­dio je mo­gu­ćnost da se po­vrat po­re­za osi­gu­ra ko­ri­šte­njem tri ola­kši­ce ko­ji­ma se uma­nju­je po­re­zna osno­vi­ca. Kao ola­kši­ce uzimat će se do­ka­zi o upla­će­nim pre­mi­ja­ma ži­vo­tnog i dobrovoljnog mirovinskog osi­gu­ra­nja, do­ku­men­ta­ci­jom o tro­ško­vi­ma zdrav­stve­nih uslu­ga i na­bav­ke ortoped­skih po­ma­ga­la, te ot­pla­ti stam­be­nih kre­di­ta, ako se prvi put rješa­va stambe­no pi­ta­nje. U go­diš­njoj po­re­znoj pri­ja­vi tre­ba­ju se na­ves­ti izno­si ko­ji su pla­će­ni pre­ma ne­kom od ova tri osno­va, ali to tre­ba pot­kri­je­pi­ti dokazima.