Nova pravila za stranke i novac

Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) usvojilo je danas podzakonske akte iz oblasti financiranja političkih stranaka po preporukama koje je BiH dužna ispuniti po Mišljenju Europske komisije o zahtjevu za članstvo u EU.

SIP BiH je usvojio izmjene i dopune podzakonskih akata koji se odnose na financijske izvještaje političkih stranaka i nezavisnih kandidata, koji se podnose SIP-u u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o financiranju političkih stranaka. Usvojene su i procedure postupanja političkih stranaka i drugih političkih subjekata u izbornoj kampanji u smislu transparentnosti financiranja, kao i načini postupanja političkih stranaka pri trošenju raspoloživih sredstava, objavljeno je iz Središnjeg izbornog povjerenstva.

Na sjednici su usvojeni i pravilnici o izmjenama i dopunama pravilnika o predizbornim i postizbornim financijskim izvještajima političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Usvojeni su i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim financijskim izvještajima političkih stranaka, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije financijskih izvještaja političkih stranaka.

SIP je usvojio i Uputstvo o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za financiranje troškova izborne kampanje i Uputstvo o donošenju financijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke. Usvojeni su i prečišćeni tekstovi podzakonskih akata koji će biti dostupni javnosti na internet stranici SIP-a. Izmjenom

postojećih, kao i usvajanjem novih podzakonskih akata, SIP je postupio i po preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava pri OEBS-u i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije.