Lokalne vijesti

Na 53. sjednici Vlade KSB doneseno nekoliko odluka važnih za općinu Vitez

U Travniku je jučer održana 53. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Uz ostalo, doneseno je i nekoliko odluka važnih za općinu Vitez.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB je donijela odluku o izdvajanju i prijenosu sredstva na račune općina KSB, sukladno usvojenom Programu raspodjele i prijenosa sredstava s pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu na bazi Programa raspodjele i prijenosa sredstava s pozicije „Poticaji vodoprivredi“, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se i prenose sredstava na račune općina:

– Vitez, za projekte „Rekonstrukcija vodovodne mreže na raskrižju za Vjetrenice“, u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM,
– Vitez, za projekte „Izrada Glavnog projekta zamjene azbest-cementnih cijevi na gradskom vodovodu“, u ukupnom iznosu od 7.000,00KM,
– Vitez, za projekte „Nabavka opreme za detekciju gubitaka na Gradskom vodovodu“ u ukupnom iznosu od 26.000,00 KM,
– Donji Vakuf, za projekt „Izvođenje radova na odvodnji površinskih voda-put za Rosulje“, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM,
– Donji Vakuf, za projekt „Izvođenje radova odvodnje površinskih voda-u ulici Lonđa “, u ukupnom iznosu od 14.650,00 KM,
– Dobretići, za projekt „ Izgradnja vodovoda Melina “, ukupnom iznosu od 24.000,00 KM,
– Fojnica, za projekt „ Uređenje korita rijeke Šćone-nastavak radova, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM,
– G.Vakuf /Uskoplje, za projekt „Rekonstrukcija vodovodne, fekalne i oborinske kanalizacije u užem urbanom području“, u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM,
– Jajce, za projekt „Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite vodozahvata Mlinarica“ Vlasinje, u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM,
– Jajce, za projekt „Izgradnja kanalizacije Carevo polje“, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM,
– Jajce, za projekt „Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite vodozahvata Peratovka„ Peratovci, u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM,
– Kreševo, za projekte „Izgradnja rezervoara u naseljenom mjestu Pirin“, u ukupnom iznosu od 16.000,00KM,
– Fojnica, za projekt „Uređenje korita rijeke Dragače“, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM,
– Kiseljak, za projekt „Izgradnja sekundarne vodovodne mreže za Lug, Jehovac i Gromiljak i dio Brezove kose“, u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM,
– Kiseljak, za projekt „Izrada istražno-eksploatacijske bušotine na lokalitetu Palež“, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM,
– Novi Travnik, za projekt „Sufinanciranje izgradnje vodovoda Čakići“, u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM,
– Fojnica za projekt „Sanacija vodozahvata pitke vode za potrebe vodoopskrbe na Prokoškom jezeru„ u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM,
– Travnik, za projekt „Nabavka materijala za I. vodozaštitnu zonu izvorišta „Trebišnjica „ u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM,
– G. Vakuf/ Uskoplje za projekt uređenja i čišćenje korita Bistričke Rike I. faza,
ukupnom iznosu od 7.000,00 KM,
za koje će se izvršiti prijenos sredstava na račune općina: D.Vakuf, Dobretići, Fojnica, G.Vakuf/ Uskoplje, Jajce, Kreševo, Vitez, Kiseljak, Novi Travnik i Travnik, sa stavke poticaji vodoprivredi.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala suglasnost na rasporedni nalog medicinske opreme za bolnice:
– JU Bolnica Travnik: 5 respiratora, 1 pacijent monitor s EKG-om.
– Hrvatska bolnica” Dr fra Mato Nikolić” Nova Bila – 5 respiratora, 1 pacijent monitor s EKG-om.
– JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu u Travniku – 1 respiratora, 1 pacijent monitor s EKG-om.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava u iznosu od 83.000,00 KM između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola Kantona.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 200,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Ivan (Vinka) Rajić, općina Travnik.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za projekt Rekonstrukcija sportskog igrališta – I. faza, OŠ Nova Bila, općina Travnik. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena točkom 11. Programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „DOBOJ PUTEVI“ d.o.o. Doboj Jug u iznosu od 19.385,73 KM za projekt: Rekonstrukcija sportskog igrališta – I. faza, OŠ Nova Bila, općina Travnik, koji je ugovoren, ali nije realiziran.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu Općini Dobretići za treći kvartal 2020. godine. Odlukom se izdvaja iznos od 37.500,00 KM kao podrška Općini Dobretić.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza (III. privremena situacija). Odlukom se izdvaja iznos od 120.677,37 KM za izgradnju zgrade PS Kreševo.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu, u svrhu pomoći za liječenje u iznosu od 1.500,00 KM na ime Josip Šimić iz Viteza.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu, u svrhu pomoći za liječenje u iznosu od 1.500,00 KM na ime Samir Alić iz Bugojna.

Vlada KSB je dala i slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za provođenje procedure javne nabavke za nabavku i ugradnju peći na pelet putem direktnog sporazuma u iznosu do 7.020,00 KM s uračunatim PDV-om.
– Suglasnost Ministarstvu gospodarstva za pokretanje procedure javne nabavke: nabavka usluge servisiranja i održavanja vozila (izvan jamstvenog roka proizvođača) putem konkurentskog zahtjeva, procijenjena vrijednost nabavke s PDV-om iznosi 11.700,00 KM.
– Suglasnost Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za pokretanje procedure javne nabavke računarske opreme, procijenjena vrijednost nabavke s PDV-om iznosi 10.923,70 KM.
– Suglasnost Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – opremanje kabineta biologije i fizike za Mješovitu srednju školu Gornji Vakuf, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 7.187,00 KM.
– Suglasnost Ministarstvu gospodarstva za pokretanje procedure javne nabavke stalnih sredstava u obliku prava (Microsoft licenca), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 900,00 KM.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva financija, usvojila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj Odjela unutarnje revizije o obavljenoj reviziji izdataka za gorivo za 2019. godinu. Revizijom su obuhvaćeni procesi planiranja, odobravanja, korištenja, izvještavanja, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja izdataka za gorivo-podgrupe u periodu I-XII 2019. godine.
– Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine.
– Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve Vlade KSB za 2020. godinu za I. i II. kvartal 2020. godine.
– Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period od travnja do lipnja 2020. godine. U navedenom periodu ukupno je evidentirano 11.962 prekršaja, što je za 17% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.
– Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu rujnu 2020. godine.
– Izvještaji o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu rujnu 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je dala suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke tonera za printere i kopir aparate, a za potrebe Ministarstva gospodarstva. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.925,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – Nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u KSB (nastavni plan i program na bosanskom jeziku). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi: 4.065.164,00 KM.
– Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – Nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u KSB (nastavni plan i program na hrvatskom jeziku). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi: 1.108.903,00 KM.
– Suglasnost za direktore osnovnih škola s područja KSB da potpišu Anekse na postojeće ugovore s najpovoljnijim prijevoznicima, do okončanja otvorenog postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola i odabira najpovoljnijeg dobavljača, te potpisivanje okvirnog sporazuma za period 2020.-2022. god., a najkasnije do 31.12.2020. godine.
– Suglasnost svim osnovnim i srednjim školama na području KSB za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda svojih uposlenika.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Odlukom se utvrđuje utrošak sredstava u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Internacionalnom univerzitetu Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike primila k znanju Informaciju zdravstvenih ustanova o utrošenim sredstva za kupovinu zaštitne medicinske opreme, potrebama i trenutnom stanju zaštitne opreme i potrebi upošljavanja novih zdravstvenih radnika.

Primljena je k znanju i Informacija o propisanim Naputcima za početak nastavne školske 2020./2021.g., uvažavajući trenutačnu epidemiološku situaciju, Preporuke za škole za sigurno održavanje nastave u kontekstu COVID-19 Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te preporuke Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Plana javne nabavke s kriterijima raspodjele sredstava po stavkama: subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi i subvencije javnim poduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu u iznosu od 764.450,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade KSB i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Planom javne nabavke, koja će se realizirati u suradnji između Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB.
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke sukladno usvojenom Planu javne nabavke za realizaciju projekata s pozicije “Poticaji vodoprivredi” za 2020. godinu. Na osnovu Plana javne nabavke za 2020.godinu i raspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020.godinu, daje se suglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu od 764.450,00 KM.


– Odluka o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava s tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu. Usvaja se Program raspodjele i prenosa sredstava s tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi s kriterijima raspodjele, utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu u iznosu od 475.650,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade KSB i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Programom, koja će se realizirati u suradnji između Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2020. god. Ovom Odlukom odobrava se izmjena Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2020. godini na način da Rebalansom Proračuna KSB za 2020. godinu ukupan iznos sredstava za realizaciju programa iznosi 600.000,00 KM. Prihvaćeni projekti realizirat će se na temelju Zakona o javnim nabavama.
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture i interventne projekte u općinama KSB u 2020 godini. Na temelju Programa o utrošku sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2020. godinu, daje se suglasnost za raspodjelu i realizaciju projekata infrastrukture i interventne projekte u ukupnom iznosu od 52.250,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB. Prema Odluci o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSBK, sredstva iz ove Odluke isplatit će se na teret Fonda za 2020. godinu, s podračuna otvorenog kod Ministarstva financija po projektima na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u iznosu od 1.181.350,00 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend