Lokalne vijesti

KSB: Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje projekata u oblasti vodoprivrede

JAVNI POZIV za odabir korisnika proračunskih sredstava poticaja vodoprivredi iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB u 2022 godini.

 I. PREDMET POZIVA

Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje projekata u oblasti vodoprivrede i to:

 1. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM

 Sredstva za ove namjene su predviđena Proračunom KSB za 2022. godinu u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i u skladu s Odlukom o usvajanju programa broj 01-11.7-6101/2022 korištenja proračunskih sredstava, s kriterijima raspodjele iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2022. godinu.

II. NAMJENA
Predviđena sredstva koristit će se za:

A. FINANCIRANJE
a. Financiranje izrade projektne dokumentacije za vodne objekte, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

b. Financiranje izgradnje vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

c. Finaniranje održavanja vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,,

d. Financiranje projektiranja, izgradnje ili održavanja objekata na javnom vodnom dobru ili vodnom dobru u cilju prevencije ili saniranja posljedica štetnog utjecaja voda,

e. Financiranje svih investicijskih poslova i nadzora nad izgradnjom vodnih objekata iz programa razvoja vodoprivrede Kantona

 B. SUFINANCIRANJE

f. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za vodne objekte, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

g. Sufinanciranje izgradnje vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

h. Sufinanciranje održavanja vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,,

i. Sufinanciranje projektiranja, izgradnje ili održavanja objekata na javnom vodnom dobru ili vodnom dobru u cilju prevencije ili saniranja posljedica štetnog utjecaja voda,

j. Sufinanciranje svih investicijskih poslova i nadzora nad izgradnjom vodnih objekata iz programa razvoja vodoprivrede Kantona.

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo na podnošenje zahtjeva po projektima iz oblasti vodoprivrede po ovom javnom pozivu imaju subjekti s područja KSB i to
a) jedinice lokalne samouprave (JLS)

IV. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU

Zahtjev mora biti urađen sadržajno po traženim elementima i potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu i to: Naziv projekta, 1. Osnovni podaci podnositelja zahtjeva, 2. Podaci o projektu, 3. Period provedbe projekta, 4. Područje provedbe projekta, 5. Projekat finanCiranja, 6. Ekološki aspekti investicije, 7. Ostale aktivnosti.

Uz ovaj zahtjev potrebno je dostaviti i obvezne priloge:

1) Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj)
2) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu),
3) Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (MIO i zdravstveno, s brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika)
4) Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)
5) Rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti
6) Potvrda nadležne institucije o izmirenim neporeznih prihoda koncesijskih i vodnih naknada
7) Kopija osobne iskaznice odgovorne osobe
8) Kopija aktivnog bankovnog računa/ potvrda iz banke.
:

1. Zahtjev za uključivanje u projekt
Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u program podrazumijeva se uredno popunjen Obrazac „Zahtjev za uključivanje u program“.
Ukoliko Zahtjev za uključivanje u program nije ovjeren i potpisan od odgovorne osobe, odbit će se i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva.

2. Obvezni prilozi
Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnositelja prijave, kojima podnositelj prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obveze.

 Prijave koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva.

Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

 V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Povjerenstvo za razmatranje primljenih projekata na osnovu javnog poziva, vrednovanje primljenih projekata i sačinjavanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava izvršit će ocjenu prijava i vrednovanje projekata na osnovu slijedećih kriterija:

OPĆI UVJETI – eliminatorni uvjeti

a) Potvrdu mjerodavne institucije o izmirenim izravnim i neizravnim poreznim obvezama i doprinosima ili sporazum s nadležnom institucijom ili potvrdu nadležne institucije da isti nije porezni obveznik,
b) Da uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno zaključenih ugovora o financiranju iz proračunskih sredstava, ukoliko su isti zaključeni, odnosno da su izvršili povrat dodijeljenih sredstava ukoliko je to zatraženo od relevantnih institucija,
c) Potvrda nadležne institucije o izmirenim vodnim i koncesijskim naknadama,
d) ID- porezni broj,
e) Rješenje o obavljanju djelatnosti,
f) Broj aktivnog bankovnog računa- original potvrda banke računa,
g) Pravovremeno dostavljen popunjen obrazac za prijavu programa- zahtjev
Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir i dalju obradu.

 POSEBNI UVJETI – kriteriji za vrjednovanje projekata s bodovanjem

h) Efekti koji se postižu realizacijom projekta……………………. bodova 30
i) Stupanj zaštite okoliša…………………………………………….bodova 30
j) Stupanj samofinanciranja (za sufinanciranje)……………………bodova 20
k) Stupanj zaštite ekosustava………………………………………..bodova 20
l) Smanjenje rizika od poplava (za financiranje umjesto j)……….bodova 20
Na bazi navedenih kriterija izvršit će se bodovanje u skladu s prezentiranim

VI. POSTUPAK

Ministarstvo je dužno formirati Povjerenstvo za utvrđivanje javnog poziva.
Povjerenstvo je dužno programom dati zadatak da obavi u roku koji nije duži od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
Na bazi prikupljenih zahtjeva te programom i ovim pozivom definiranim kriterjima, Povjerenstvo sastavlja prijedlog odluke o dodjeli sredstava te uz izvješće o radu prijedlog podnosi ministru na daljnje postupanje. Odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada KSB i ona će biti objavljena u Službenim novinama KSB.
Broj prihvaćenih projekata – programa, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo od broja zahtjeva i visine planiranih sredstava.

 VII. PREUZIMANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebnu dokumentaciju za sudjelovanje na Javnom pozivu pripremilo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a može se preuzeti elektronskim putem na web stranici Vlade KSB www.sbk-ksb.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Travniku, ulica Prnjavor 16A svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 sati.

VIII. PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave s odgovarajućom dokumentacijom, šalju se osobno ili preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Stanična 43
72270 Travnik

s naznakom : „NE OTVARATI – Zahtjev po javnom pozivu za odabir korisnika proračunskih sredstava iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB u 2022. godini“.
Rok za dostavu programa – projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave javnog poziva.
Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

IX. TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA
U postupku javnog natječaja Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne snosi nikakve troškove sudionicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u cijelosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva neće snositi nikakvu odgovornost prema sudionicima poziva, niti je obvezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

 X. OSTALE ODREDBE

S kandidatima čije se prijave prihvate, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad trošenjem istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 518 – 218 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: mpvs@sbk-ksb.gov.ba .
Sve procedure imenovanja i nadzora definirani su u Programu utroška proračunskih sredstava za 2022. godinu.
Javni poziv je dio Programa poticaja vodoprivredi s kriterijima utroška proračunskih sredstava za 2022 godinu.

Javni poziv 

Obrazac 1

Obrazac 2


Previous ArticleNext Article

Send this to a friend