Lokalne vijesti, Oglasi

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu, čl.4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, v.d. ravnatelj Doma zdravlja Vitez, dr. Ana Šimunović, specijalista obiteljske medicine, raspisuje  

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos  

1.SPECIJALISTA GINEKOLOG-na neodređeno vrijeme u Odjel ginekologije,                                                    

1 izvršitelj, uz probni rad od 5 mjeseci.

Kratak opis poslova: 

1. Organizira rad i rukovodi odjelom, utvrđuje program rada u odjelu i brine se za realizaciju istog, promocija zdravlja i zdravih stilova života, edukacija, savjetovanje o kontracepciji pacijenata i obitelji, uzimanje osobne, obiteljske anamneze, prvi, kontrolni, ciljani, sistematski pregledi, provodi sve vrste ambulantnih ginekoloških zahvata (biopsije, incizije, abrazije, aplikacija i vađenje spirale, aplikacija lijeka), UZV i CTG, kolposkopski pregledi, postavljanje dijagnoze, ordiniranje terapije, lijekovi, uzimanje uzoraka brisa za PAPA i druge testove, upućuje na dodatne preglede i pretrage, nadzor nad fiziološkom i rizičnom trudnoćom, procjena radne sposobnosti, izdavanje specijalističkih nalaza i uvjerenja, individualna poduka trudnica o higijeni, ishrani, pripremi za porod, uredno, potpuno i blagovremeno vođenje propisanih evidencija i izvješća.  

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:  

a) Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.    

b) Posebni uvjeti:  

Završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, 3 (tri) godine radnog iskustva, Licenca za samostalan rad.  

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz Javnog oglasa:  

Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt telefonom i adresom, s naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje, kandidati dostavljaju slijedeće dokaze:  

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE

-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu,

-Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Dokaz o radnom iskustvu.  

Radno vrijeme u Odjelu ginekologije, organizirano je pet dana u tjednu, sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.  

Mjesto rada je centralna zgrada JU Dom zdravlja Vitez.  

Povjerenstvo za provođenje Javnog oglasa kandidate koji budu ispunjavali uvjete oglasa će telefonski obavijestiti o terminu i mjestu usmenog ispita-intervjua.  

Samo izabrani kandidati će biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni.  

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.  

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” ili web stanici Općine Vitez.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, s obvezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj kuverti dostaviti na adresu:  

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO____________________________________      s naznakom ,,NE OTVARATI”  

Na kuverti obvezno navesti ime, prezime i adresu pošiljatelja.  

Neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend