Lokalne vijesti

JKP „Vitkom“ Vitez objavljuje Licitaciju drugi put za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj:  01-5815/20 od 13.11.2019. godine JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez, objavljuje :

L I C I T A C I J U

ZA PRODAJU RASHODOVANIH  OSNOVNIH SREDSTAVA

(Drugi put):

1.TERETNO VOZILO „DAIMLER-BENZ“2. TERETNO VOZILO „MAN“

Tip vozila………………………………..1619 KO Tip vozila……………………………………2192

Broj Šasije…………………..38507114816938Broj Šasije……..WMA5510805M088907

Oblik karoserije…(Radno za odvoz smeća)

Oblik karoserije.(Radno za odvoz smeća)

Godina proizvodnje……………………….1981Godina proizvodnje……………………..1991

Vrsta motora………………………………..Dizel Vrsta motora………………………………Dizel

Radni obujam motora……………..9506 cm3

Radni obujam motora……………5648 cm3

Snaga motora…………………………….141 kw     Snaga motora…………………………..141 kw

Država proizvodnje………………..Njemačka Država proizvodnje………………Njemačka

 Početna cijena vozila:………6.000,00 KM Početna cijena vozila:…….7.000,00 KM                                                                                                                    

„Vozila nisu u voznom stanju“

Usmena licitacija  će se održati dana 19.11.2020.godine., sa početkom u 10,00 sati u prostorijama JKP „Vitkom” d.o.o. Vitez, Ulica Kralja Tvrtka b.b.

Navedena osnovna sredstva mogu se pogledati svakim danom od 9,00 sati do 12,00 sati u krugu poduzeća.

Sredstvo se prodaju u viđenom stanju.

Pravo na licitaciju imaju sva pravne i fizičke osobe koje prije početka licitacije na ime jamstva uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene licitiranog osnovnog sredstva.

Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od pet dana od dana potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od pet dana računajući od dana licitacije.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Porez, prijenos vlasništva i ostale troškovi padaju na teret kupca.

Iz licitirano sredstvo ima se preuzeti u roku od 7 (sedam) dana po okončanju licitacije.

Kontakt osoba: Selvedin Hrustić 063/392-317

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend