Lokalne vijesti

JAVNI POZIV za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana Poslovnog centra PC 96-2 Vitez

Pozivamo sve gospodarstvenike, kao i sve eventualno zainteresirane stranke, da aktivno sudjeluju u postupku izmjena i dopuna Regulacijskog plana Poslovnog centra PC-96-2 Vitez.


 
Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici, održanoj 14.10.2020.godine, donijelo Nacrt Odluke izmjeni i dopuni Regulacijskog plana za lokalitet „PC-96-2“ Vitez.
 
Cilj donošenja ove Odluke je izrada dopune Regulacijskog plana „PC-96-2“ i daljnji razvoj gospodarstva na teritoriju općine Vitez. Naime, na prostoru koji pokriva važeći regulacijski plan „PC-96-2“ izvršena je dodjela uz naknadu skoro svih predviđenih parcela, te se zbog zainteresiranosti gopsodarstvenika ukazala potreba za izmjenom i dopunom navedenog plana u cilju formiranja novih građevnih parcela.
 
Imajući u vidu navedeno, ovim putem vam se obraćamo sa željom da se aktivno uključite u izradu izmjena i dopuna Regulacijskog plana poslovnog centra PC-96-2, te date svoje mišljenje i sugestije u pogledu formiranja građevnih parcela – njihovog oblika, površine, namjene, kao i razmještaja objekata, njihove veličine i katnosti.
 
Sukladno zaključku, a zbog epidemiološke sitacije, javna rasprava će se održati elektronskim putem – u vremenu od 23.12.2020. do 6.1.2021.godine.
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi s naznakom „Javna rasprava izmjena i dopuna Regulacijskog plana Poslovnog centra PC-96-2 Vitez.“.
 
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo ih, ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.

PLAN PARCELACIJE (PDF 8.0 MB)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend