Lokalne vijesti

JAVNI OGLAS: Za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora

Općina Vitez

Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), pćinska izborna komisija Vitez  raspisuje;

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

I.  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II. Uslovi za imenovanje: 

Opći uslovi:

1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :

1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;

– da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju je objavljen javni poziv.

III. Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine, na internet-stranici općine,objave putem Radia Vitez.

V. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska komisija općine.

VI. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu općinske izborne komisije ili na internet- stranici općine, link Opći izbori 2022. godine.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska/gradska izborna komisija Vitez,

Adresa Stjepana Radića bb Vitez

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik OIK

Ramajana  Idrizović

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend