Lokalne vijesti

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

Na osnovu člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

J A V N I    O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

1. Viši referent-dežurni operativac i administrator ——————-1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
prikuplja i obrađuje podatke o stanju vremenskih i drugih prilika interesantnih za rad Službe, Općinskog štaba i drugih struktura CZ, prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti; prikupljene informacije dostavlja općinskim službama za upravu na čiju se oblast odnosi informacija; prenosi naredbe Općinskog štaba civilne zaštite; vrši uzbunjivanje i upozoravanje građana i oglašava prestanak opasnosti; prima, priprema i šalje izvještaje o poduzetim mjerama i aktivnostima nadležnim organima vlasti; vrši razmjenu informacija sa Kantonalnim centrom za osmatranje i uzbunjivanje; vrši redovnu provjeru sistema uzbunjivanja; vrši organizovano i pojedinačno prikupljanje, skladištenje i pomoć na uništavanju NUS-a u saradnji sa ovlaštenim institucijama;

obavlja poslove koordinacije u oblasti protupožarne zaštite; vrši administrativne poslove i evidencije u toku rada Općinskog štaba CZ, odgovoran je za rukovanje MTS-ima, vodi evidenciju ulaza i izlaza MTS-a i opreme iz skladišta; brine o stanju opreme i poduzima mjere zaštite od propadanja; predlaže otpis MTS-a za koje je istekao rok; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

Uslovi za obavljanje poslova : Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

Uslovi:
– SSS- IV stepen
– završena srednja škola društvenog ili tehničkog smjera sa deset (10) mjeseci radnog staža
poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računaru

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

• svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
• izvod iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
• ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
• ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
• uvjerenje/potvrdu o radnom stažu,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
• dokaz o poznavanju rada na računaru.

Kao radni staž računa se i radni staž ostvaren poslije završene više odnosno srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, ostvaren u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Ovaj organ nema obavezu vračanja podnesene dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 251 V i t e z

Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend