Lokalne vijesti, Posao

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

1. Viši referent za informisanje stranaka ——————-1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
neposredno pruža informacije građanima i po potrebi obavlja poslove neophodne pomoći građanima; prati ažurnost odgovora građanima pristiglih iz službi o čemu na vrijeme informiše rukovodioce službi; daje informacije građanima o stanju rješavanja podnijetih zahtjeva; na zahtjev stranke vrši umnožavanje potrebnih dokumenata; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i rukovodioca Centra.

Uslovi za obavljanje poslova : Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

Uslovi:
– SSS – IV stepen
– završena srednja škola društvenog ili tehničkog usmjerenja sa deset mjeseci (10) radnog
staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje stručne spreme
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računaru.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

• 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
• 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
• 3. izvod iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
• 4. ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
• 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
• 6. uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvaren na poslovima stručne spreme koja se traži ovim oglasom,
• 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
• 8. dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija svjedočanstva ili diplome.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, ostvaren u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Ovaj organ nema obavezu vračanja podnesene dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z

Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend