Lokalne vijesti, Posao

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e
J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

 

  1. Pomoćni radnik-spremačica ——————-1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova-pozicija 1.
Vrši poslove održavanja čistoće službenih prostorija u zgradi općine; obavlja poslove održavanja čistoće oko zgrade, brine se o čuvanju inventara u zgradi; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

Uslovi za obavljanje poslova : Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

Uslovi za poziciju 1.
–          završena osnovna škola

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
–          Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
–          Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
–          Izvod iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
–          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
–          Ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
–          Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 251 V i t e z

Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
                            Advan Akeljić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend