Hoće li se vehabije okupiti na Babanovcu?

Akti­vis­ti ve­ha­bij­skog po­kre­ta na­mje­ra­va­li su sutra, na Dan us­tan­ka u BiH, orga­ni­zi­rati spor­tske susrete na vla­ši­ćkom pla­tou Ba­ba­no­vac, ali do jučer taj skup zvanično nisu prijavili. Ovo su pot­vrdi­li na­čel­nik Po­li­cij­ske sta­ni­ce Travnik Slav­ko Lo­vrić i glasnogovornik po­li­cij­skog ko­me­sa­ra MUP-a KSB, Sefir Ba­ru­či­ja.

Vehabije su, po važećim zakonima, skup morale prijaviti 48 sati ranije tako da, prema ri­je­či­ma Lovrića i Baručije, od zva­ni­čnog održa­va­nja njiho­vih sutrašnjih sportskih susreta ne­ma ni­šta, jer zva­ni­čni zah­tjev ni­su po­dnije­li ni Po­li­cij­skoj sta­ni­ci Tra­vnik, ni MUP-u KSB. – Po­čet­kom srpnja akti­vis­ti ve­ha­bij­skog po­kre­ta rekli su da se na­mje­ravaju oku­piti 18. srpnja na pla­tou Baba­no­vac. U Po­li­cij­skoj sta­ni­ci Trav­nk su oba­vi­je­šte­ni o na­či­nu po­dno­še­nja zah­tje­va. Rekkli su nam da nemaju vre­mena da pri­ku­pe svu po­tre­bnu dokumenta­ci­ju do 18. srpnja, te da će oku­plja­nje po­mje­ri­li za 27. srpnja, ka­že Lo­vrić. Načelnik travničke policije kaže da iako je bio na go­diš­njem odmo­ru, po­uz­da­no zna da se vi­še ni­su obra­ća­li po­li­ci­ji, ni­ti su po­dni­je­li bi­lo ka­kav zahtjev. To nam je pot­vrđe­no i u MUP-u KSB. U kantonalnom MUP-u kažu da će u sva­kom slu­ča­ju 27. srpnja na Dan us­tan­ka u BiH, mje­re si­gur­nos­ti uz redovne kon­tro­le bi­ti i do­da­tno po­ja­ča­ne. Tra­di­ci­onal­no, za Dan ustanka na Ba­ba­no­vcu se oku­pe an­ti­fa­šis­ti iz ci­je­le BiH.

 

(SAN)